STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 Số: 93/BC-ĐĐBQH 22/05/2023 Về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.
52 Sô: 04/KH-HĐND (Bù Đăng) 21/05/2023 Về việc Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X và trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
53 Số: 11/TB-TĐBHQ (Hớn Quản) 21/05/2023 Về việc lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản trước kỳ họp giữa năm 2023, HĐND tỉnh khoá X.
54 Số:01/CV (Bình Long) 21/05/2023 Về việc thay đổi địa điểm tham gia tiếp xúc cử tri cùng đại biểu HĐND tỉnh
55 Số: 145/BC-HĐND 18/05/2023 Về kết quả công tác tháng 4, chương trình công tác tháng 5/2023 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh
56 Số: 01/KH (Bình Long) 17/05/2023 Về kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp giữa năm 2023, HĐND khóa X (Tổ đại biểu khu vực thị xã Bình Long)
57 Số: 74/BC-ĐĐBQH 16/05/2023 Về tình hình hoạt động 5 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 và công tác chuẩn bị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
58 Số: 02/THĐ09 (Bù Gia Mập) 16/05/2023 Về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa X.
59 Số: 03/THĐ09 (Bù Gia Mập) 16/05/2023 Về việc thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11- HĐND huyện.
60 Số: 139/HĐND 15/05/2023 Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.
61 Số: 143/KH-HĐND 11/05/2023 V/v: giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.
62 Số: 576/BC-MTTQ-BTT 11/05/2023 V/v: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri là đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền năm 2023.
63 Số: 30/KH-HĐND-KTNS 11/05/2023 V/v: khảo sát tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn một số huyện, thị xã
64 Số: 29/KH-HĐND-KTNS 11/05/2023 Kế hoạch làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X.
65 Số: 58/KH-ĐĐBQH 11/05/2023 V/v: Tổ chức Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai lấy ý kiến đóng góp các dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
66 Số: 70/BC-ĐĐBQH 11/05/2023 Công tác dân nguyện tháng 4/2023
67 Số: 138/TB-HĐND 09/05/2023 Thông báo kết luận của bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021 - 2026
68 Số: 24/BC-HĐND-KTNS 05/05/2023 V/v: Báo cáo một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh
69 Số: 25/BC-HĐND-KTNS 05/05/2023 V/v: Kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
70 Số: 27/KH-HĐND-KTNS 05/05/2023 V/v: Giám sát công tác phân bổ, giải ngân và quyết toán vốn đầu tư công hàng năm trên địa bàn tỉnh
71 Số: 130/KH-HĐND 26/04/2023 Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023
72 Số: 113/TB-VP 25/04/2023 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
73 Số:129/BC-HĐND 25/04/2023 Báo cáo kết quả hoạt động quý IV/2022 và quý I/2023; chương trình hoạt động quý II/2023, quý III/2023 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, thị xã, thành phố.
74 Số: 116/TB-HĐND 13/04/2023 Kết quả Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về nội dung, chương trình và thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X
75 Số: 118/BC-HĐND 13/04/2023 Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 01-CTPH/BTG-HĐND-UBND-TA-VKS ngày 08/4/2021 giữa Ban Tuyên giáo, Hôi đồng nhân dân, Ủy ban nhân dán, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân nhân tỉnh trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, giai đoạn 2021 - 2025
76 Số: 40/BC-ĐĐBQH 12/04/2023 Công tác dân nguyện tháng 3/2023
77 Số: 114/BC-HĐND 12/04/2023 Kết quả công tác Quý I/2023, chương trình công tác Quý II/2023 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh
78 Số: 19/KH-HĐND-KTNS 11/04/2023 Kế hoạch giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh
79 Số: 17/BC-HĐND-KTNS 06/04/2023 Báo cáo kết quả khảo sát việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
80 Số: 38/BC-ĐĐBQH 31/03/2023 Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Phòng thủ dân sự trình tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XV
81 Số: 93/BC-HĐND 24/03/2023 Báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HDDND tỉnh Bình Phước
82 Số: 33/BC-ĐĐBQH 16/03/2023 Báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
83 Số: 29/BC-ĐĐBQH 14/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2022
84 Số: 87/TB-HĐND 14/03/2023 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
85 Số: 84/KH-HĐND 08/03/2023 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
86 Số: 26/BC-ĐĐBQH 07/03/2023 Báo cáo công tác dân nguyện tháng 02/2023
87 Số: 27/BC-ĐĐBQH 07/03/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/NQLTUBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2022)
88 Số: 17/BC-ĐĐBQH 21/02/2023 Báo cáo giám sát chuyên đề
89 Số: 1942/BC-TTKQH 13/02/2023 Báo cáo nhanh kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
90 Số: 05/BC-ĐĐBQH 10/02/2023 Báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2022
91 Số: 07/BC-ĐĐBQH 10/02/2023 Báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2022
92 Số: 13/BC-ĐĐBQH 10/02/2023 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mói chương trình, sách giáo khoa giáo dục phô thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
93 Số: 03/BC-VP 04/01/2023 kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
94 Số: 246/KH-ĐĐBQH 29/12/2022 Kế hoạch giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2023
95 Số: 245/BC-ĐĐBQH 29/12/2022 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
96 Số: 509/HĐND 16/12/2022 Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X
97 Số: 218/TB-VP 26/09/2022 Thông báo Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh
98 05/TB-TĐB (thị xã Phước Long) 08/08/2022 Thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp sáu - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (thị xã Phước Long)
99 Số: 126/TB-HĐND (Bù Đăng) 08/08/2022 Thông báo điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa VII tại xã Minh Hưng (Bù Đăng) lần 2
100 77/TB-MTTQVN 04/08/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X (tổ đại biểu huyện Đồng Phú)
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 61 | lượt tải:31

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 75 | lượt tải:27

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 96 | lượt tải:40
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Tháng hiện tại118,608
  • Tổng lượt truy cập3,205,991