Văn bản theo cơ quan ban hành: Đoàn Đại biểu Quốc hội

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 KH: 58/ĐĐBQH 04/04/2024 Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.
2 TB: 3437/TB-TTKQH 27/03/2024 Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.
3 Báo cáo: 32/BC-ĐĐBQH 26/02/2024 Công tác dân nguyện tháng 02/2024.
4 Quyết định: 23/QĐ-ĐĐBQH 15/02/2024 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023" trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
5 Kế hoạch: 24/KH-ĐĐBQH 15/02/2024 Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023" trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
6 Chương trình 16/01/2024 Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV
7 BC: 09/BC-ĐĐBQH 08/01/2024 Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBTVQH15 ngày 07/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
8 BC: 03/BC-ĐĐBQH 08/01/2024 Công tác dân nguyện tháng 12/2023.
9 TB: 02/TB-ĐĐBQH 08/01/2024 Tình hình hoạt động của Đoàn dại biểu Quốc hội tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
10 BC: 303/BC-ĐĐBQH 08/01/2024 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
11 KH: 302/KH-ĐĐBQH 08/01/2024 Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2023" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kèm theo Quyết định số 301/QĐ-ĐĐBQH ngày 20/12/2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước)
12 QĐ: 301/QĐ-ĐĐBQH 08/01/2024 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2023" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13 KH: 300/KH-ĐĐBQH 08/01/2024 Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước năm 2023
14 Báo cáo: 715/BC-UBTVQH15 03/01/2024 Báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
15 CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV. 22/10/2023 CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6
16 Thông báo: 255/TB-VP 28/09/2023 Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
17 Số: 153/BC-ĐĐBQH 03/07/2023 Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
18 Báo cáo số: 155/BC-ĐĐBQH 13/07/2023 Về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước
19 Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. 26/06/2023 Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
20 Số: 93/BC-ĐĐBQH 21/05/2023 Về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.
21 Số: 74/BC-ĐĐBQH 15/05/2023 Về tình hình hoạt động 5 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 và công tác chuẩn bị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
22 Số: 70/BC-ĐĐBQH 10/05/2023 Công tác dân nguyện tháng 4/2023
23 Số: 58/KH-ĐĐBQH 10/05/2023 V/v: Tổ chức Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai lấy ý kiến đóng góp các dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
24 Số: 113/TB-VP 24/04/2023 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
25 Số: 40/BC-ĐĐBQH 11/04/2023 Công tác dân nguyện tháng 3/2023
26 Số: 38/BC-ĐĐBQH 30/03/2023 Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Phòng thủ dân sự trình tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XV
27 Số: 33/BC-ĐĐBQH 15/03/2023 Báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
28 Số: 29/BC-ĐĐBQH 13/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2022
29 Số: 27/BC-ĐĐBQH 06/03/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/NQLTUBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2022)
30 Số: 26/BC-ĐĐBQH 06/03/2023 Báo cáo công tác dân nguyện tháng 02/2023
31 Số: 17/BC-ĐĐBQH 20/02/2023 Báo cáo giám sát chuyên đề
32 Số: 13/BC-ĐĐBQH 09/02/2023 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mói chương trình, sách giáo khoa giáo dục phô thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
33 Số: 07/BC-ĐĐBQH 09/02/2023 Báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2022
34 Số: 05/BC-ĐĐBQH 09/02/2023 Báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2022
35 Số: 245/BC-ĐĐBQH 28/12/2022 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
36 Số: 246/KH-ĐĐBQH 28/12/2022 Kế hoạch giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2023
37 08/KH-HĐND (thị xã Phước Long) 03/08/2022 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri (cấp tỉnh và thị xã) sau kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh Bình Phước khóa X và sau kỳ họp thứ tư - HĐND thị xã Phước Long khóa IV
38 86/KH-TĐB(Bình Long) 02/08/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu thị xã Bình Long
39 138/TB-VP 12/06/2022 Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước
40 15/BC-HĐND-PC 05/05/2022 Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
41 62/ĐĐBQH 17/04/2022 V/v Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
42 31/QH-ĐĐBQH 16/02/2022 Quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề: "việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" trên địa bàn tỉnh
43 30/KH-ĐĐBQH 16/02/2022 Kế hoạch giám sát chuyên đề: "việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" trên địa bàn tỉnh
44 43/ĐĐBQH 22/03/2022 Thông báo thời gian tổ chức giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh
45 38/BC-ĐĐBQH 02/03/2022 Báo cáo công tác dân nguyện tháng 2/2022
46 47/BC-ĐĐBQH 27/03/2022 Kết quả giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước”
47 28/BC-ĐĐBQH 15/02/2022 Công tác dân nguyện tháng 01/2022
48 25/BC-ĐĐBQH 27/01/2022 Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 đề xuất nội dung giám sát năm 2023.
49 24/BC-ĐĐBQH 23/01/2022 Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Bình Phước
50 96/BC-ĐĐBQH 26/12/2021 Tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

KH: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 31 | lượt tải:14

TB: 3437/TB-TTKQH

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời gian đăng: 27/03/2024

lượt xem: 62 | lượt tải:38

Báo cáo: 50/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới quy trình xây dựng pháp luật

Thời gian đăng: 04/03/2024

lượt xem: 111 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Tháng hiện tại88,872
  • Tổng lượt truy cập3,007,186