Lịch làm việc Tuần 13/2022

Lịch làm việc Tuần lễ  13/2022 (Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022)

Số kí hiệu Lịch tuần 13/2022/HĐND
Ngày ban hành 24/03/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  13/2022 (Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022)
THỨ HAI (ngày 28/3)
SÁNG + CHIỀU:
         1/ Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 29/3)
SÁNG + CHIỀU:
         1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp Thường trực Tỉnh ủy về việc thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 9h30 – 10h00, tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải

         2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Thành phần Đoàn: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng; Thường trực HĐND thị xã Bình Long; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8h00, Đoàn khảo sát một số danh mục dự án cần thu hồi đất trên địa bàn thị xã Bình Long;
- Chiều: 14h00, Đoàn làm việc với UBND thị xã Bình Long tại trụ sở HĐND và UBND thị xã Bình Long.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải, đ/c Nguyễn Văn Dương.
         3/
Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 30/3)
SÁNG + CHIỀU:
         1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14h30, tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải

        2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Thành phần Đoàn: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng; Thường trực HĐND huyện Đồng Phú; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
- 7h30 đến 9h00, Đoàn khảo sát một số danh mục dự án cần thu hồi đất trên địa bàn huyện Đồng Phú.
- 9h30 đến 11h00, Đoàn làm việc với UBND huyện Đồng Phú tại trụ sở HĐND và UBND huyện Đồng Phú.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải, đ/c Nguyễn Văn Dương.
         3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 31/3)
SÁNG + CHIỀU:
          1/ Đ/c Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo và TP, PTP và Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Mời dự: có Thư mời riêng.
Thời gian, địa điểm: Khai mạc vào lúc 7h45, tại Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
THỨ  SÁU (ngày 01/4)
SÁNG + CHIỀU:
        1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 08/2022 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: (cả ngày) 8h00, tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.

             2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Thành phần Đoàn: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng; Thường trực HĐND thành phố Đồng Xoài; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
- 7h30 đến 9h00, Đoàn khảo sát một số danh mục dự án cần thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.
- 9h30 đến 11h00, Đoàn làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài tại trụ sở HĐND và UBND thành phố Đồng Xoài.
- 14h00, Đoàn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
          3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát công tác triển khai, tổ chức thực hiện giảm 1.000 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và một số thành viên Ban dân tộc HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Minh Huy – chuyên viên.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8h00, tại UBND xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng.
- Chiều: 14h00, tại UBND xã Đường 10, huyện Bù Đăng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
          4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế làm việc tại trụ sở.

         5/ Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công ty Điện lực Bình Phước (01/4/1997 – 01/4/2022).
Thời gian, địa điểm: 8h30, tại Hội trường lầu 4, Công ty Điện lực Bình Phước.

CHỦ NHẬT (ngày 03/4)
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị “Kỹ năng giám sát dành cho đại biểu dân cử” của Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tại Thành phố Cần Thơ (đến hết ngày 06/4/2022).
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
          2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại tỉnh An Giang (đến hết ngày 06/4/2022). Cùng đi: đ/c Trương Thị Bích – PTP phụ trách phòng HCTCQT.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
          3/ Thường trực tỉnh dự Lễ Tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Lộc Ninh (07/4/1972 – 07/4/2022); Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Lộc Ninh – Truyền thống và Phát triển”; Khai trương vườn hoa.
Thời gian, địa điểm: 19h00, tại Vườn hoa Chiến thắng – Khu đô thị Diamond Cty.
         
          (Lịch này thay thư mời).
                                                                                                              

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập50
  • Tháng hiện tại185,415
  • Tổng lượt truy cập3,588,675