Lịch làm việc Tuần 17/2022

Lịch làm việc Tuần lễ  17/2022 (Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022)

Số kí hiệu Lịch tuần 17/2022/HĐND
Ngày ban hành 21/04/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

 

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  17/2022 (Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022)
THỨ HAI (ngày 25/4)
SÁNG + CHIỀU:
          Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 26/4)
SÁNG:
          1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện Hớn Quản về việc huyện Hớn Quản đăng cai hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.
cùng đi: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c La Văn Trường - PTP HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: 9h30, tại Phòng họp Huyện ủy Hớn Quản.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải

           2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát về công tác triển khai, thực hiện giảm 1.000 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Minh Huy - chuyên viên.
Kính mời dự: đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Mời dự: đại diện: các Ban của HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực HĐND, Ban Dân tộc HĐND huyện Bù Đăng; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8h00, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Bù Đăng tại trụ sở UBND huyện Bù Đăng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
        3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo về tình hình kinh phí hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ đầu năm đến nay. Cùng dự: bộ phận Kế toán - Tài vụ.
Thời gian, địa điểm: 8h30, tại Phòng làm việc của Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh.
        4/ Đại diện Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
          1/ Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
         2/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp Chi ủy chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thành phần: các đ/c Ủy viên Chi ủy chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A.
THỨ TƯ (ngày 27/4)
SÁNG + CHIỀU:
        1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 12 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.

         2/ Đ/c Giang Thị Phương Hạnh – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Thị Hòa, đ/c Trần Hoàng Tâm và các ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân UBND tỉnh; Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND và đại biểu ứng cử ở huyện Bù Gia Mập; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8h00, làm việc với UBND huyện Bù Gia Mập, tại trụ sở UBND huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu
          3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát về công tác triển khai, thực hiện giảm 1.000 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Minh Huy - chuyên viên.
Kính mời dự: đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Mời dự: đại diện: các Ban của HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8h00, Đoàn giám sát làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại trụ sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
          4/ Đại diện Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 28/4)
SÁNG + CHIỀU:
        1/ Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Dân tộc làm việc tại trụ sở.
        2/ Đ/c Giang Thị Phương Hạnh – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Thị Hòa, đ/c Trần Hoàng Tâm và các ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân UBND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8h00, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Chiều: 14h00, làm việc với Thanh tra tỉnh tại trụ sở Thanh tra tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
          3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022.
Thời gian, địa điểm: (01 ngày, 8h00, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
         4/ Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự:
- 7h30, dự tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng dự: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - chuyên viên. Địa điểm: 7h30, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
- 13h30, dự Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2022”. Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.

THỨ  SÁU (ngày 29/4)
SÁNG + CHIỀU:
        1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sỹ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2022); 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022).
Thời gian, địa điểm: 6h00, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải

         2/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.

             3/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh chủ trì họp Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thông qua kết quả giám sát tình hình thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (lần 2).
Thành phần Đoàn: các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp B.
          (Lịch này thay thư mời).
                                                                                                       

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập85
  • Tháng hiện tại133,241
  • Tổng lượt truy cập3,536,501