Lịch làm việc Tuần 24/2022

Lịch làm việc Tuần lễ  24/2022 (Từ ngày 12/6/2022 đến ngày 17/6/2022)

Số kí hiệu Lịch tuần 24/2022/HĐND
Ngày ban hành 09/06/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

Dự thảo:
 

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  24/2022 (Từ ngày 12/6/2022 đến ngày 17/6/2022)

CHỦ NHẬT (ngày 12/6)
SÁNG
          1/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần Đoàn: Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; chuyên viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Mời dự: đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước.
Thời gian, địa điểm: 8h00, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lái xe: Bùi Thanh Hải
          2/ Thường trực HĐND tỉnh đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự trực tuyến Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022 (theo Lịch UBND tỉnh bổ sung).
Thời gian, địa điểm: 9h00 tại Hội trường (lầu 8), Trường Chính trị tỉnh.
THỨ HAI (ngày 13/6)
SÁNG
        1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
        2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần Đoàn: Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; chuyên viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Minh Huy.
Mời dự: đại diện lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Kho bạc nhà nước.
Thời gian, địa điểm: 8h00, làm việc với Sở Tài chính tại trụ sở Sở Tài chính.
Lái xe: Bùi Thanh Hải
CHIỀU:
       1/ Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì họp:
- Từ 14h00 – 15h00: họp Đảng đoàn HĐND tỉnh định kỳ tháng 6 năm 2022 cho ý kiến về công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp giữa năm (chuyên đề) của HĐND tỉnh và một số vấn đề thuộc thẩm quyền.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ủy viên Đảng đoàn: đ/c Hà Anh Dũng – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Giang Thị Phương Hạnh – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP Công tác Hội đồng.
- Từ 15h00 – 16h30: Họp Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch chuẩn bị nội dung kỳ họp giữa năm (chuyên đề) của HĐND tỉnh.
Thành phần: Thường trực HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. cùng dự: TP, PTP phòng Công tác Hội đồng.
Địa điểm: tại Phòng họp A
THỨ BA (ngày 14/6)
SÁNG:
         1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: văn hóa – xã hội, pháp chế, dân tộc; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
        2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 36/2022 nghe BCS đảng UBND tỉnh báo cáo nội dung trình kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, Địa điểm: 8h00, tại phòng họp C - Tỉnh uỷ.

CHIỀU:
        Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại trụ sở UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 15/6)
SÁNG:
        1/ 8h00, Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 21/2022 (theo Lịch Tỉnh ủy).
        2/ 8h30, Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo nội dung kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh (theo Lịch Tỉnh ủy)
Cùng dự: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh uỷ.
         3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
         1/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh chủ trì họp Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh để thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần Đoàn: Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; chuyên viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Mời dự: đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp B.
        2/ Đ/c Hà Anh Dũng – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh chủ trì họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh.
Thành phần: các Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Nguyễn Ngọc Lương và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh. chuyên viên: Nguyễn Thị Mai.
 Kính mời dự: Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
 Mời dự: đại diện các Ban HĐND tỉnh; đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp C.
        3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, pháp chế; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.


THỨ NĂM (ngày 16/6)
SÁNG:
        1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Lễ khởi công Nhà tình thương nhằm thực hiện hoạt động xã hội từ thiện nhân dịp Hội nghị giao ban công tác HĐND tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm:
- 8h00, khởi công Nhà tình thương họ bà Điểu Thị Phương – Sóc Lộc Khê, xã Minh Đức.
- 9h00, khởi công Nhà tình thương hộ ông Lâm Quốc Cường - ấp sóc 5, xã Tân Hiệp.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
       2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban  Dân tộc HĐND tỉnh để thông qua báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu cuối năm 2022 thuộc lĩnh vực dân tộc.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; chuyên viên: Nguyễn Minh Huy.
Kính mời dự: đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Mời dự: đại diện các Ban HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng CSXH tỉnh; UBND các huyện: Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Gia Mập; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp B.
          3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự buổi khảo sát của Ban chỉ đạo Đề án 134.
Thời gian, địa điểm: 8h00, tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
        4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế - ngân sách,  pháp chế; đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
          1/ Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế - ngân sách,  dân tộc; đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
         2/ Đ/c Giang Thị Phương Hạnh – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban pháp chế HĐND tỉnh để thống nhất nội dung các báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp.
Thành phần: các Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Thị Hòa, đ/c Trần Hoàng Tâm và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh; chuyên viên: Nguyễn Thị Quý Hợi.
Kính mời dự: đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Mời dự: đại diện lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. 
Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Phòng họp B.

          2/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thời gian, địa điểm13h30, tại Hội trường xã Phước Sơn.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ  SÁU (ngày 17/6)
SÁNG:
       1/ Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp giữa năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Mời dự: đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.        
          Thời gian, địa điểm: 9h00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
CHIỀU:     
           1/ Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: văn hóa – xã hội, pháp chế, dân tộc; đ/c Đào Thị triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
         2/ Đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh chủ trì họp Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh để thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần Đoàn: Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; chuyên viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Mời dự: đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh; Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 13h30, tại Phòng họp B.
        3/ 14h00, Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự họp Đoàn Kiểm tra 584-QĐ/TU của Tỉnh ủy.

THỨ  BẢY (ngày 18/6)
         7h00, Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc đối tượng khám sức khỏe 06 tháng 01 lần (đợt 1 năm 2022) tại Bệnh viện Thống nhất TP. Hồ Chí Minh.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.

          (Lịch này thay thư mời).
                                                                                                             

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Tháng hiện tại185,376
  • Tổng lượt truy cập3,588,636