Lịch làm việc tuần 01/2022

Lịch làm việc Tuần lễ  01/2022 (Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 07/01/2022)

Số kí hiệu Lịch tuần ĐĐBQH 01/2022
Ngày ban hành 03/01/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch Đoàn ĐBQH
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Tuần lễ  01/2022 (Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 07/01/2022)


THỨ HAI (ngày 03/01)
SÁNG + CHIỀU:
Đoàn ĐBQH tỉnh nghỉ bù Tết Dương lịch năm 2022 (theo Thông báo Số 555/TB-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh).
THỨ BA (ngày 04/01)
SÁNG:
08 giờ 00: Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Giao Văn phòng Đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu chuẩn bị nội dung và các công việc phục vụ Kỳ họp)
Thành phần, địa điểm:
+Tại điểm cầu Tòa nhà Quốc hội: các đại biểu Phan Viết Lượng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng Ban Công tác đại biểu.
+ Tại điểm cầu Phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Đại biểu Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, các đại biểu Quốc hội: Vũ Ngọc Long, Huỳnh Thành Chung.
Kính mời dự: Thường trực Tỉnh ủy  
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Giao thông - Vận tại, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Phước; Lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh, Phòng Công tác Quốc hội, Phòng Dân nguyện thông tin.
CHIỀU:
14 giờ 00: Các vị ĐBQH tỉnh họp tổ về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. (Giao Văn phòng Đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu chuẩn bị nội dung và các công việc phục vụ Kỳ họp)

+ Tại Tổ thảo luận số: 8 Tòa Nhà Quốc hội: Các đại biểu Phan Viết Lượng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng Ban Công tác.
+ Đại biểu Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì họp tổ tại Tổ số 9.
Thành phần: các đại biểu Quốc hội Vũ Ngọc Long, Huỳnh Thành Chung; lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh, Phòng Công tác Quốc hội cùng dự.
Địa điểm: tại Phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 05/01)
Đ/c Điểu Huỳnh Sang -TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Lộc Khánh.
Cùng đi: Mai Anh Nam - Phó trưởng phòng CTQH
Lái xe: Đ/c Nguyễn Hồng Thịnh.
THỨ NĂM (ngày 06/01)
SÁNG:
08 giờ 00: Các vị ĐBQH tỉnh họp tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
(Giao Văn phòng Đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu chuẩn bị nội dung và các công việc phục vụ Kỳ họp)
+ Các đại biểu Phan Viết Lượng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng Ban Công tác đại biểu họp tại Tổ số 8.
+ Đại biểu Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì họp tổ tại Tổ số 9.
Thành phần: các đại biểu Quốc hội Vũ Ngọc Long, Huỳnh Thành Chung; lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh, Phòng Công tác Quốc hội cùng dự.
Địa điểm: tại Phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
14 giờ 00: Các vị ĐBQH tỉnh họp tổ về: (1) Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. (2) Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. (Giao Văn phòng Đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu chuẩn bị nội dung và các công việc phục vụ Kỳ họp)
+ Tại Tổ thảo luận số 8 Tòa Nhà Quốc hội: Các đại biểu Phan Viết Lượng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng Ban Công tác đại biểu.
+ Đại biểu Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì họp tổ tại Tổ số 9.
Thành phần: các đại biểu Quốc hội Vũ Ngọc Long, Huỳnh Thành Chung; lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh, Phòng Công tác Quốc hội cùng dự.
Địa điểm: tại Phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 07/01)
SÁNG:
08 giờ 00: Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. (Giao Văn phòng Đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu chuẩn bị nội dung và các công việc phục vụ Kỳ họp)
Nội dung: Thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Thành phần, địa điểm:
+Tại điểm cầu Tòa nhà Quốc hội: các đại biểu Phan Viết Lượng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng Ban Công tác đại biểu.
+ Tại điểm cầu Phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Đại biểu Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, các đại biểu Quốc hội: Vũ Ngọc Long, Huỳnh Thành Chung.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Giao thông - Vận tại, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Phước, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh, Phòng Công tác Quốc hội, Phòng Dân nguyện thông tin.
CHIỀU:
-14 giờ 00: Các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. (Giao Văn phòng Đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu chuẩn bị nội dung và các công việc phục vụ Kỳ họp)
Nội dung: Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Thành phần, địa điểm:
+Tại điểm cầu Tòa nhà Quốc hội: các đại biểu Phan Viết Lượng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng Ban Công tác đại biểu.
+ Tại điểm cầu Phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Đại biểu Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, các đại biểu Quốc hội: Vũ Ngọc Long, Huỳnh Thành Chung.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Giao thông - Vận tại, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Phước, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh, Phòng Công tác Quốc hội, Phòng Dân nguyện thông tin.
-Từ 15 giờ 30 đến 17 giờ: Quốc hội Thảo luận trực tuyến Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.
Thành phần: Các vị ĐBQH tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh, Phòng Công tác Quốc hội, Phòng Dân nguyện thông tin.
(Lịch này thay thư mời).
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập27
  • Tháng hiện tại153,301
  • Tổng lượt truy cập3,556,561