Lịch làm việc tuần 28/2022

Lịch làm việc tuần lễ 28 (Từ ngày 11/7/2018 đến ngày 15/7/2022)

Số kí hiệu Lịch Tuần 28/2022/HĐND
Ngày ban hành 07/07/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ 28 (Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022)

THỨ HAI (ngày 11/7)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.
Mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và thành phần theo thư mời số 186/GM-HĐND  ngày 10/6/2022 của Thường trực HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 45, tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
THỨ BA (ngày 12/07)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.
Mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các thành phần theo thư mời số 186/GM-HĐND  ngày 10/6/2022 của Thường trực HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 45, tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.

THỨ TƯ (ngày 13/7):
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53- NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị khoá IX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53- NQ/TW.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Đ/c Lê Thanh Hải.
 2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: VHXH, KTNS  HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh dự làm việc với Đoàn giám sát của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh theo Quyết định số 218QĐ/ĐUK ngày 23/6/2022 và Kế hoạch số 04-KH/ĐGS ngày 06/7/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. 
Thành phần: Các đồng chí Chi ủy viên: đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh. Theo Quyết định số 218-QĐ/ĐUK ngày 23/6/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. 
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng họp B - Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh dự Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Đề án của Đảng đoàn Quốc hội.
Thời gian, địa điểm: tại Hội trường, Nhà khách Quốc hội, số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
                             Lái xe: Đ/c  Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 14/7):
SÁNG:
  1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022.
 Mời dự: đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử khu vực huyện Lộc Ninh cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trụ sở Tiếp công dân.
 2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 9- khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3. Lãnh đạo chuyên trách Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Đ/c  Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh ; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 15/7):
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và phân tích, đánh giá chuyên sâu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố (DCI) năm 2021 phương hướng và giải pháp năm 2022.
Thời gian, địa điểm:  8 giờ 00, tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Đ/c Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Đồng Xoài khóa V, nhiệm kỳ 2021-2016.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Thành ủy Đồng Xoài.
Lái xe: Đ/c Bùi Thanh Hải.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
4. Lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đoàn Hớn Quản, nhiệm kỳ 2022-2027.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30,tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
Lái xe: Đ/c Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

                 (Lịch này thay thư mời). 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Tháng hiện tại133,928
  • Tổng lượt truy cập3,537,188