Lịch làm việc tuẩn 33/2022/HĐND

Lịch làm việc Tuần lễ 33 (Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuẩn 33/2022/HĐND
Ngày ban hành 11/08/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 33 (Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022)
THỨ HAI (ngày 15/8)
SÁNG
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, kinh tế - ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (Phó Trưởng Đoàn Giám sát số 526)  dự phiên họp thứ 50/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ.
Nội dung: Đoàn Giám sát số 526 thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quy hoạch tổng thể sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hằng năm
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 - 14 giờ 45, tại phòng họp C - Tỉnh uỷ.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát về tình hình thực hiện chính sách theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh.  Cùng đi: Đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên.
Mời dự:  Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế - ngân sách, pháp chế, đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VHXH; Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ BA (ngày 16/8)
SÁNG
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách; đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãn đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Hà Anh Dũng - Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát về việc triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội: Đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Nguyễn Ngọc Lương và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thường trực HĐND, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Bù Gia Mập; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại UBND huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh dự, tiếp Đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XV làm việc tại tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 11 giờ 00, tại khách sạn Bombo.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia Đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XV về khảo sát tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án năm 2022 tại Trại giam Tống Lê Chân.
Cùng dự: Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Trại giam Tống Lê Chân.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 17/8):
SÁNG
1/ Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì họp:
- Từ 08h00 – 09h30: Họp Đảng đoàn HĐND tỉnđánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8; thông qua các nội dung công tác trình kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh; công tác chuẩn bị hội nghị giao ban công tác HĐND tỉnh lần thứ 3 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ủy viên Đảng đoàn: đ/c Giang Thị Phương Hạnh - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - TP Công tác Hội đồng nhân dân.
- Từ 09h30 : Họp Thường trực HĐND tỉnh. 
Thành phần: Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: TP, PTP và chuyên viên Phòng Công tác HĐND; đại diện lãnh đạo: Phòng HCTCQT và Phòng Thông tin - Dân nguyện.
- Địa điểm: Phòng họp B - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.

2. Đ/c Hà Anh Dũng - Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát về việc triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Nguyễn Ngọc Lương và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên.
Mời dự: Lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng ban KTNS HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Thường trực HĐND, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Hớn Quản; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại UBND huyện Hớn Quản.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XV về khảo sát tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở UBND huyện Chơn Thành.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
4. Lãnh đạo chuyên trách Ban: văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm việc tại trụ sở. 
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XV về khảo sát tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án năm 2022.
- Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở UBND tỉnh.
- Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; LĐ ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Hà Anh Dũng - Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát về việc triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Nguyễn Ngọc Lương và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, , Sở Giáo dục và Đào tạo; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ NĂM (ngày 18/8):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
- Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh (tầng 8).
- Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Giang Thị Phương Hạnh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban pháp chế: đ/c Trịnh Thị Hòa, đ/c Trần Hoàng Tâm và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Nội vụ, đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử ở thị xã Bình Long; Trung tâm hành chính công - UBND tỉnh; Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND thị xã Bình Long; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Trụ sở HĐND và UBND thị xã Bình Long.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ SÁU (ngày 19/8):
SÁNG
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Phước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo thư mời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Trung tâm văn hóa tỉnh (phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài).
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc,  kinh tế - ngân sách, Pháp chế, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 26/2022.
- Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (Phó Trưởng Đoàn Giám sát số 526) dự họp phiên thứ 26/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Nội dung: Đoàn Giám sát số 526 thông qua  Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quy hoạch tổng thể sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hằng năm
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc,  kinh tế - ngân sách, Pháp chế, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHỦ NHẬT (ngày 21/8)
1. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng  Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Ngày hội Yoga và Giao lưu văn hóa Ấn Độ tại tỉnh Bình Phước năm 2022 theo thư mời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thời gian, địa điểm:
+ Ngày hội Yoga:
06 giờ 30, tại Nhà tập đa năng - Trung tâm huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh.
+ Giao lưu văn hóa Ấn Độ:
19 giờ 30, tại Đoàn ca múa nhạc Dân tộc tỉnh (QL 14, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài)


(Lịch này thay thư mời).
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập35
  • Tháng hiện tại136,009
  • Tổng lượt truy cập3,539,269