Lịch làm việc tuần 36/2022/HĐND

Lịch làm việc Tuần lễ 36 (Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 36/2022/HĐND
Ngày ban hành 01/09/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 36 (Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022)

 
THỨ HAI (ngày 05/9)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023. Cùng đi: đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQT.
 Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại Trường THPT Phú Riềng.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trường PTDTNT THPT Bình Phước.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì họp đoàn giám sát theo Quyết định số 583 của Tỉnh ủy thông qua báo cáo kết quả giám sát.
Thành phần: Đ/c Phạm Văn Thuấn - Chánh Thanh tra tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Kim Dung - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung- chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Sở Xây dựng.
Lái xe: Lê Thanh Hải.

2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 06/9)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình huy động và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Các Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách: Đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến; các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - chuyên viên.
Mời dự: đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Thường trực HĐND huyện Hớn Quản. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở HĐND-UBND huyện Hớn Quản.
Lái xe: Bùi Thanh Hải. Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì họp đoàn giám sát theo Quyết định số 583 của Tỉnh ủy thông qua báo cáo kết quả giám sát.
Thành phần: Đ/c Phạm Văn Thuấn - Chánh Thanh tra tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Kim Dung - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung- chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 07/9):
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã.
Thành phần: Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND và đ/c Nguyễn Minh Huy - chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại trụ sở HĐND-UBND xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình huy động và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Các Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách: Đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - chuyên viên.
Mời dự: đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Thường trực HĐND thị xã Phước Long. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở HĐND-UBND thị xã Phước Long
Lái xe: Bùi Thanh Hải. Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã.
Thành phần: Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Thường trực HĐND thị xã Bình Long; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác Hội đồng, đ/c Nguyễn Minh Huy - chuyên viên cùng đi. 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở HĐND-UBND phường Hưng Chiến thị xã Bình Long.
Lái xe:  Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự họp Đoàn Kiểm tra 584-QĐ/TU của Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
THỨ NĂM (ngày 08/9):
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022.
Mời dự: Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khu vực  thành phố Đồng Xoài cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - chuyên viên.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.
2. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã.
Thành phần đ/c Vũ Thanh ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Thường trực HĐND  huyện Bù Gia Mập; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác Hội đồng, đ/c Nguyễn Minh Huy - chuyên viên cùng đi. 
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở HĐND-UBND xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập.
Lái xe:  Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
3. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở
4. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị tọa đàm về công tác Dân vận của chính quyền trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch số 57-KH/BCSĐ-BDVTU ngày 27/4/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp G - UBND tỉnh.
5. Đ/c Giang Thị Phương Hạnh - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban pháp chế HĐND tỉnh.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban pháp chế: Đ/c Trịnh Thị Hòa, đ/c Trần Hoàng Tâm và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; lãnh đạo UBND các thị xã, thành phố: Đồng Xoài, Bình Long và Phước Long . Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã.
Thành phần: đ/c Vũ Thanh ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh,  đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Thường trực HĐND  huyện Phú Riềng; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác Hội đồng, đ/c Nguyễn Minh Huy - chuyên viên cùng đi. 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở HĐND-UBND xã Phú Trung, huyện Phú Riềng.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình huy động và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Các Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách: Đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - chuyên viên.
Mời dự: đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Sở Tài chính.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 09/9):
SÁNG
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 27/2022 (cả ngày):
Thời gian: Sáng từ 8h00, chiều từ 14h00.
Địa điểm: Phòng họp B -Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp với lãnh đạo chuyên trách các ban của HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050.
Thành phần: Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP CTHĐND, chuyên viên phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách: Ban dân tộc HĐND tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Ban VH- XH HĐND tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

 (Lịch này thay thư mời).
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 161 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 139 | lượt tải:44

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập56
  • Tháng hiện tại83,387
  • Tổng lượt truy cập3,486,647