Lịch làm việc tuần 37/2021

Lịch làm việc Tuần lễ 37/2021 (Từ ngày 12/9/2021 đến ngày 17/9/2021) (điều chỉnh lịch)

Số kí hiệu 37/2021
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 09/09/2021
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  37/2021 (Từ ngày 12/9/2021 đến ngày 17/9/2021)
 
Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
CHỦ NHẬT (ngày 12/9)
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.
THỨ HAI (ngày 13/9)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Hà Anh Dũng - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội: Đ/c Vũ Thanh Ngữ và Đ/c Nguyễn Ngọc Lương nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình dạy và học Online trên địa bàn tình. Đ/c Nguyễn Thị Mai – Chuyên viên Phòng Công tác HĐND cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30tại phòng họp A – Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.  
2. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự nghe lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo thông qua dự thảo đề án xây dựng trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, phần mềm họp không giấy. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Phòng Thông tin - Dân nguyện cùng dự.
Mời dự:  Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00tại phòng họp C - HĐND tỉnh.  
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế  - ngân sách, Văn hóa - xã hội, Dân tộc, Pháp chế làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài. (theo Quyết định số 290-QĐ/TU ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Đ/c Nguyễn Thị Lâm- Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00tại thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế  - ngân sách, Dân tộc, Văn hóa - xã hội, Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp với bộ phận lái xe và bộ phận phục vụ, chăm sóc cây cảnh .
Thành phần: Đ/c Trương Thị Bích - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng HCTCQT, đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQT, đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh - Kế toán; các đồng chí: lái xe, nhân viên phục vụ, chăm sóc cây cảnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00tại phòng họp C - HĐND tỉnh
THỨ BA (ngày 14/9)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế  - ngân sách, Dân tộc, Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Hà Anh Dũng - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Thành phần đoàn: Các Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội: Đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Nguyễn Ngọc Lương và các Ủy viên Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. Đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND thị xã Bình Long, Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại UBND thị xã Bình Long (6 giờ 50 phút, xe của đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức.
Thành phần: Đ/c Trịnh Thị Hòa - Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Mai Anh Nam - Phó Trường phòng Công tác Quốc hội, đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQT.
Thời gian, địa điểm 8 giờ 30, tại phòng họp A- HĐND tỉnh
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:
 - 14 giờ 00: dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19
- 16 giờ 00: dự  Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
   Địa điểm: Phòng họp G-UBND tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế  - ngân sách, dân tộc, văn hóa - xã hội, pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 15/9)
SÁNG:
2. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cùng dự.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại  Hội trường BCH Quân sự tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế  - ngân sách, dân tộc, văn hóa - xã hội, pháp chế; đ/c Đào Thị Triển - Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND dự họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp A - HĐND tỉnh.
 2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế  - ngân sách, dân tộc, văn hóa - xã hội; đ/c Đào Thị Triển - Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Giang Thị Phương Hạnh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh để thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban Pháp chế: Đ/c Trịnh Thị Hòa, đ/c Trần Hoàng Tâm và  các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp A - HĐND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 16/9)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh và Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp. (theo Quyết định số 290-QĐ/TU ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ 00, tại huyện Lộc Ninh.
+ 14 giờ 00, tại huyện Bù Đốp.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
  2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh để thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phòng họp A- HĐND tỉnh.
3. Đ/c Hà Anh Dũng - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Thành phần đoàn: Các Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội: Đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Nguyễn Ngọc Lương và các Ủy viên Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. Đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
4. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: dân tộc, pháp chế; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại phòng họp B - Tỉnh ủy
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - ngân sách, Dân tộc, Văn hóa - xã hội, Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ  SÁU (ngày 17/9):
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 13/2021.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế  - ngân sách, Dân tộc, Văn hóa - xã hội, Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế  - ngân sách, Dân tộc, Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Hà Anh Dũng - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp Ban thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội: Đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Nguyễn Ngọc Lương và các Ủy viên Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên cùng dự.
 Mời dự: Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Tài chính; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp B - HĐND tỉnh.
 
 (Lịch này thay thư mời).

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập84
  • Tháng hiện tại133,192
  • Tổng lượt truy cập3,536,452