Lịch làm việc tuần 37/2022/HĐND

Lịch làm việc Tuần lễ 37 (Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 37/2022/HĐND
Ngày ban hành 08/09/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 37 (Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022)
THỨ HAI (ngày 12/9)
SÁNG:
1.  Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, giai đoạn 2002-2022.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường tầng 8 Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp lãnh đạo Văn phòng.
Thành phần: đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn. Cùng dự: đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh - Kế toán, đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp A.
CHIỀU:
1.  Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên họp chuyên đề).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh uỷ.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 13/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị thông báo Dự thảo báo cáo kiểm toán do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại phòng họp A - UBND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2.  Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự  Hội nghị giao ban công tác HĐND huyện Bù Gia Mập lần thứ 2 nhiệm kỳ 2021-2026.
 Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Trụ sở HĐND và UBND xã Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu, Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Lễ công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội truyền thống Lễ hội cầu bông của người kinh huyện Hớn Quản, huyện Chơn Thành, huyện Bù Đăng, thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 07giờ 30, tại Di tích Đình thần Tân Khai, khu phố 5, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.
Lái xe:
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh,  đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, pháp chế, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự  họp Đoàn Kiểm tra 584-QĐ/TU của Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại UBMTTQVN tỉnh.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh  - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Ban Tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 ngày 11/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A-UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 14/9):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh,  đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Hà Anh Dũng - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội: Đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Nguyễn Ngọc Lương và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc HĐND tỉnh, kinh tế - xã hội HĐND tỉnh, pháp chế HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thường trực HĐND thị xã Bình Long, Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã Bình Long; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ 00 - 09 giờ 15, khảo sát tại UBND phường Hưng Chiến.
- 09 giờ 30, giám sát tại UBND thị xã Bình Long.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ NĂM (ngày 15/9):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nhà ở xã hội năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Hà Anh Dũng - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội: Đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Nguyễn Ngọc Lương và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: lãnh đạo chuyên trách các Ban:  kinh tế - xã hội HĐND tỉnh, pháp chế HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thường trực HĐND huyện Bù Đăng, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Bù Đăng; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ 00 - 09 giờ 00, khảo sát tại UBND xã Nghĩa Trung.
- 09 giờ 30, giám sát tại UBND huyện Bù Đăng. 
 Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ SÁU (ngày 16/9):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh,  đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Hà Anh Dũng - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội: Đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Nguyễn Ngọc Lương và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc HĐND tỉnh, kinh tế - xã hội HĐND tỉnh, pháp chế HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.

(Lịch này thay thư mời).
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập79
  • Tháng hiện tại132,899
  • Tổng lượt truy cập3,536,159