Lịch làm việc tuần 38/2022/HĐND

Lịch làm việc Tuần lễ 38 (Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 38/2022/HĐND
Ngày ban hành 17/09/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

 
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 38 (Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022)
 
THỨ HAI (ngày 19/9)
SÁNG + CHIỀU:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp để nghe Văn phòng báo cáo tình hình bố trí, sắp xếp công chức của Văn phòng.
Mời dự: Đ/c Điểu Huỳnh Sang – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh.
Thành phần dự họp: Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại phòng họp A, Trụ sở  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 20/9)
SÁNG:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 29/2022.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp B,  Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2.  Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 CHIỀU :
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp:
- Nội dung: Công tác chuẩn bị nội dung Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.
Thành phần: Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện  - Trưởng Phòng CTHĐND.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp B, Trụ sở  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự:
Thời gian, địa điểm:
+ 14h00: dự họp về công tác đào tạo, bồi dưỡng lớp đào tạo lý luận năm 2022, tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
+ 18 giờ 00, dự, tiếp Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc, Quốc hội khóa XV tại Khách sạn Bom Bo.
THỨ TƯ (ngày 21/9):
SÁNG + CHIỀU:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 07giờ 30, tại tầng 8 - Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc, Quốc hội khóa XV về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
- 06 giờ 30, tại Khách sạn Bom Bo.
- 08 giờ 00, khảo sát tại Ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.
- 14 giờ 00, làm việc với UBND  huyện Lộc Ninh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự, tiếp Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc, Quốc hội khóa XV.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30, Khách sạn Bom Bo.
4. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đi khảo sát thực tế các tuyến đường dự kiến đặt tên trên địa bàn thị xã Phước Long.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, thị xã Phước Long.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
5. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 22/9):
SÁNG + CHIỀU:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự  họp với Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc, Quốc hội  khóa XV về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại UBND tỉnh.
 Lái xe: Bùi Thanh Hải
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc, Quốc hội khóa XV
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30, khách sạn Bom Bo.
4. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự  họp Đoàn Kiểm tra 584-QĐ/TU của Tỉnh ủy.

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại UBMTTQVN tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 23/9):
SÁNG + CHIỀU:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 ngày 11/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Phòng họp A, UBND tỉnh.
Lái xe: Thanh Hải
2.  Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn khảo sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm:
+ 07giờ 30 – 09 giờ: Đoàn khảo sát làm việc tại Trường tiểu học Hưng Phước – Bù Đốp.
+ 09 giờ - 11 giờ 00: Đoàn làm việc với Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Bù Đốp và UBND xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ BẢY (ngày 24/9):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 20 giờ 00, tại Nhà Thi đấu TDTT đa năng tỉnh.
 Lái xe: Bùi Thanh Hải

(Lịch này thay thư mời).
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Tháng hiện tại153,399
  • Tổng lượt truy cập3,556,659