Tuần lễ 09/2022 (Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022)

Tuần lễ 09/2022 (Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022)

Số kí hiệu lich tuần 09/2022HĐND
Ngày ban hành 24/02/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TỈNH BÌNH PHƯỚC                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                            
                                                                            Bình Phước, ngày 25  tháng 02  năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 09/2022 (Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022)

THỨ HAI (ngày 28/02)
SÁNG:

             Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa - xã hội, Pháp chế, Kinh tế - ngân sách; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
            1/ Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND  tỉnh về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiêm vụ tháng 01, 02/2022 và chương trình công tác tháng 3, 4/2022 của Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; thông qua nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) của HĐND tỉnh.
            - Thành phần: Các Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh: đ/c Lê Hoàng Lâm – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh: đ/c Hà Anh Dũng – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Giang Thị Phương Hạnh - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: đ/c Đỗ Văn Mạnh – CVP, đ/c Đào Thị Triển - PCVP. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Lâm – PTP. Công tác HĐND.
          - Thời gian, địa điểm: 14h00, tại phòng họp B – Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
            2. Đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách; đ/c  Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa – xã hội; đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế dự họp do UBND tỉnh mời về việc thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X.
             - Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.

         3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa - xã hội, Pháp chế, Kinh tế - ngân sách làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 01/3) 
SÁNG: 

            1. Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì sinh hoạt Chi bộ định kỳ. 
            - Mời dự: Toàn bộ các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
            - Thời gian, địa điểm: 08h00, Phòng họp B.
CHIỀU:
           1, Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa - xã hội, Pháp chế, Kinh tế - ngân sách; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
           2. Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách; đ/c  Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa – xã hội; đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế dự họp nghe Sở KH & ĐT thông qua Thường trực Tỉnh uỷ về dự thảo Quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư (tại phiên họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 12/2022).
          - Thời gian, địa điểm:  từ 14h00 đến 15h00, Phòng họp C - Tỉnh uỷ.


THỨ TƯ (ngày 02/3)
SÁNG + CHIỀU:

           1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa - xã hội, Pháp chế, Kinh tế - ngân sách làm việc tại trụ sở.
            2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh tháng 3/2022.
            - Thời gian, địa điểm: chiều: 13h30, tại Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (ngày 03/3)
SÁNG + CHIỀU:

            1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh. 
            - Thời gian, địa điểm: chiều: 14h00, tại tỉnh Tây Ninh.
           - Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
          2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 03/2022.
            - Cùng dự: đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh – PTP phụ trách Phòng Thông tin và Dân nguyện, đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
            - Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trụ sở tiếp Công dân tỉnh.
            - Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
            3. Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát về tình hình đời sống các hộ đồng bào dân tộc thiểu số được nhà nước đầu tư, hỗ trợ để thoát nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020.
            - Thành phần Đoàn: đ/c Nguyễn Văn Sơn -  Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và một số thành viên Ban dân tộc HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Minh Huy – chuyên viên (6 giờ 00, xe của Đoàn khảo sát xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
            - Thời gian, địa điểm: Sáng: 8h00, tại UBND xã Long Tân, huyện Phú Riềng.
           - Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương. 
          4. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa - xã hội, Pháp chế, Kinh tế - ngân sách; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ  SÁU (ngày 04/3)
SÁNG + CHIỀU:

           1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 06/2022 (cả ngày);
           - Thời gian, địa điểm: 08h00,Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
           - Lái xe: do Văn phòng sắp xếp.
           2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa - xã hội, Pháp chế, Kinh tế - ngân sách; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
(Lịch này thay thư mời).
                                     TL. CHỦ TỊCH
                                                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                    (Đã ký)
  
        Đỗ Văn Mạnh 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:10

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 38 | lượt tải:23
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Tháng hiện tại153,522
  • Tổng lượt truy cập3,556,782