lich tuần 08//2022/HĐND

Tuần lễ 08/2022 (Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022)

Số kí hiệu lich tuần 08//2022HĐND
Ngày ban hành 18/02/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

 

 
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 08/2022 (Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022)

THỨ HAI (ngày 21/02)
SÁNG:

         Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa - xã hội, Pháp chế, Kinh tế - ngân sách; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
         1. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì công bố các quyết định bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: toàn thể công chức và người lao động của Văn phòng.
         - Mời lãnh đạo dự: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Huỳnh Sang – TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa - xã hội, Pháp chế, Kinh tế - ngân sách, 
         - Thời gian, địa điểm: 15h30, Phòng họp B.
THỨ BA (ngày 22/02) 
SÁNG + CHIỀU:

         1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa - xã hội, Pháp chế, Kinh tế - ngân sách; Đ/c Đào Thị Triển - PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
          2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Đại hội Chi đoàn TNCSHCM của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2024.
          - Thời gian, địa điểm: Sáng, 08h00, phòng họp B.
THỨ TƯ (ngày 23/02)
SÁNG + CHIỀU:

         1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban KTNS; đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VHXH; đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng ban Pháp chế; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban Dân tộc; đ/c Đỗ Văn Mạnh – CVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 
        2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã tại huyện Bù Đăng.
         - Thành phần Đoàn: Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc; đ/c Vũ Thanh ngữ - Phó Trưởng Ban VHXH; đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KTNS; đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban Pháp chế; đ/c Đào Thị Triển – PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai – Chuyên viên;
         - Mời tham gia Đoàn khảo sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ; Thường trực HĐND huyện Bù Đăng; phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. (6 giờ 00, xe của Đoàn khảo sát xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
        - Thời gian, địa điểm:  08h00: Đoàn làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân xã Đăng Hà, tại trụ sở HĐND và UBND xã Đăng Hà.
            - Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ NĂM (ngày 24/02)
SÁNG + CHIỀU:

        1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; dự Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đắc Nông. 
        - Thời gian, địa điểm: 14h45, tại Tỉnh uỷ Đắc Nông.
        - Lái xe: Lê Thanh Hải.
        2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa - xã hội, Pháp chế, Kinh tế - ngân sách làm việc tại trụ sở.
         3. Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát về tình hình đời sống các hộ đồng bào dân tộc thiểu số được nhà nước đầu tư, hỗ trợ để thoát nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020.
       - Thành phần Đoàn: đ/c Nguyễn Văn Sơn -  Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và một số thành viên Ban dân tộc HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Minh Huy – chuyên viên (6 giờ 00, xe của Đoàn khảo sát xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
         - Thời gian, địa điểm: 
                                      + Sáng: 8h00, tại UBND xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.
                                      + Chiều: 14h00, tại UBND xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập.
        - Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương
        4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị trù bị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021 của Cụm Thi đua số 3. Cùng đi: đ/c La Văn Trường – PTP Hành chính, Tổ chức, Quản trị.
- Thời gian, địa điểm: Sáng: 8h00, tại Hội trường Sở Ngoại vụ.

THỨ  SÁU (ngày 25/02):
SÁNG
 
          1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 05/2022;
           - Thời gian, địa điểm: 08h00,Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
          - Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
          2. Đ/c  Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Thành phần Đoàn: Các Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên.
       -  Mời tham gia Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
         - Thời gian, địa điểm: 
              + Sáng: 8h00, Đoàn làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
               + Chiều: 14h00, Đoàn làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
           - Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải. 
      
         3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự hội nghị thông tin thời sự lần I/2022; dự hội nghị quán triệt văn bản mới của Đảng;
           - Thời gian, địa điểm: 07h30, tại Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
         4. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa - xã hội, pháp chế; đ/c Đào Thị Triển - PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
       CHIỀU:

           1. Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách; đ/c  Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa – xã hội; đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó Trưởng Ban pháp chế dự họp do UBND tỉnh mời về việc thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X.

        Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
        2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp góp ý nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 –2025, nội dung về phân cấp thẩm quyền quyết định các lĩnh vực về kinh tế cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
- Thời gian, địa điểm: 14h00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
(Lịch này thay thư mời).
                                                                                                                                                                    TL. CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                        CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                     (Đã ký)
  
                                                                                                                                                                       Đỗ Văn Mạnh


 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập33
  • Tháng hiện tại153,274
  • Tổng lượt truy cập3,556,534