TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11 (GIỮA NĂM) HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

Thứ năm - 15/06/2023 21:26
GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ 

I. BÁO CÁO CỦA ĐOÀN ĐBQH VÀ UBMTTQVN TỈNH

  II. BÁO CÁO THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HĐND TỈNH

1. Báo cáo số: 192/BC-HĐND ngày 19/6/2023 của HĐND tỉnh về kết quả chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022;

2. Báo cáo số: 193/BC-HĐND ngày 19/6/2023 của HĐND tỉnh về việc tổng hợp các nội dung giám sát chuyên đề năm 2021, 2022 và giải trình về những nội dung chưa đưa vào dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024;

3. Báo cáo số: 200/BC-HĐND ngày 19/6/2023 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa  X;

4. Báo cáo số: 213/BC-HĐND ngày 28/6/2023 của HĐND tỉnh về việc báo cáo tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X;


5. Báo cáo số: 220/BC-HĐND ngày 03/7/2023 của HĐND tỉnh về việc tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

6. Báo cáo số: 195/BC-HĐND ngày 19/6/2023 của HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

7. Báo cáo số: 38/BC-HĐND-KTNS ngày 19/6/2023 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2023;

8. Báo cáo số: 39/BC-HĐND-KTNS ngày 19/6/2023 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023), HĐND tỉnh khóa X;

9. Báo cáo số: 40/BC-HĐND-KTNS ngày 19/6/2023 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (Lĩnh vực kinh tế);

10. Báo cáo số: 41/BC-HĐND-KTNS ngày 19/6/2023 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về việc báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2023;


11. Báo cáo số: 25/BC-HĐND-VHXH ngày 16/6/2023 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh;

12. Báo cáo số: 26/BC-HĐND-VHXH ngày 16/6/2023 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 về lĩnh vực văn hóa - xã hội;

13. Báo cáo số: 27/BC-HĐND-VHXH ngày 16/6/2023 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội;


14. Báo cáo số: 29/BC-HĐND-PC ngày 19/6/2023 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về việc báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023;

15. Báo cáo số: 30/BC-HĐND-PC ngày 19/6/2023 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023;

16. Báo cáo số: 31/BC-HĐND-PC ngày 19/6/2023 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2023;

17. Báo cáo số: 32/BC-HĐND-PC ngày 19/6/2023 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra về các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X;


18. Báo cáo số: 25/BC-HĐND-DT ngày 16/6/2023 của Ban dân tộc HĐND tỉnh về việc báo cáo Thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 về lĩnh vực dân tộc;

19. Báo cáo số: 26/BC-HĐND-DT ngày 16/6/2023 của Ban dân tộc HĐND tỉnh về việc báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Ban dân tộc HĐND tỉnh;


III. BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH

1. Báo cáo số: 177/BC-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023;

2. Báo cáo số: 182/BC-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023;
- Biểu mẫu kèm theo báo cáo 182;

3. Báo cáo số: 222/BC-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2023;

4. ​​​​​​Báo cáo số: 224/BC-UBND ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo tóm tắt tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2023;

5. Báo cáo số: 164/BC-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022;

6. Báo cáo số: 181/BC-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 kéo dài sang năm 2022 nguồn NSĐP; giải ngân chính thức kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và kết quả giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023;

7. Báo cáo số: 180/BC-UBND tỉnh ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo dự kiến Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024;

8. Công văn số: 2337/UBND-TH ngày 10/7/2023 của UBDN tỉnh về việc báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh 6 tháng đầu năm 2023;

9. Báo cáo số: 174/BC-UBND ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023;


10. Báo cáo số: 168/BC-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023;

11. Báo cáo số: 185/BC-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X đến nay;


12. Báo cáo số: 229/BC-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh về  việc báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023;

13. Báo cáo số: 183/BC-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023;

IV. BÁO CÁO TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND TỈNH


1. Báo cáo số: 201/BC-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023;

2. Báo cáo số: 204/BC-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh về việc giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung, mức hỗ trợ nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

3. Báo cáo số: 207/BC-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh về việc giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh;

4. Báo cáo số: 216/BC-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải quyết báo cáo thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023, trình kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023), HĐND tỉnh khóa X;

5. Báo cáo số: 2244/UBND- TH ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của ban KTNS - HĐND tỉnh;

6. Báo cáo số: 205/BC-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp thu nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X;

7. Báo cáo số: 213/BC-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 05/2002/NQ-HĐ ngày 09/01/2003 của HĐND tỉnh về việc thông qua đề án quỹ tên đường đô thị tỉnh Bình Phước;

8. Báo cáo số: 212/BC-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước;  

9. Báo cáo số: 208/BC-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung theo ý kiến thẩm tra của Ban VH-XH, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án "xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh;

10. Báo cáo số: 220/BC-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của HĐND tỉnh tại báo cáo thẩm tra số 39/BC-HĐND-KTNS ngày 19/6/2023;

11. Công văn số: 2264/UBND-TH ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh về việc  xin rút 3 dự án trình tại kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa X;

12. Công văn số: 2289/UBND-TH ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ý kiến thẩm tra của Ban KTNS và trả lời ý kiến thảo luận của các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh;


V. VĂN BẢN TRẢ LỜI CHẤT VẤN

- Công văn số: 1670/SKHĐT-THQH ngày 06/7/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X;

- Công văn số: 1508/SNN-KHTC ngày 07/7/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn trực tiếp;

- Báo cáo số: 115/BC-BDT ngày 09/7/2023 của Ban Dân tộc về kết qủa triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp;
+ Phục lục kèm theo;

- Báo cáo: 2131/SXD-QLN ngày 07/7/2023 của Sở Xây dựng về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X;
+ Phụ lục kèm theo.

- Công văn số: 1675/STNMT-VP ngày 10/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, HĐNĐ tỉnh;


VI. BÁO CÁO CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

1. Báo cáo số: 46/BC-TA ngày 05/6/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

2. Báo cáo số: 47/BC-TA ngày 05/6/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc báo cáo tóm tắt kết quả công tác TAND 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023;

3. Báo cáo số: 212/BC-VKS ngày 05/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về việc báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023 tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X; 

4. Báo cáo số: 250/BC ngày 14/6/2023 của Viện kiểm sát nhân tỉnh về việc báo cáo tóm tắt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023 tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X;

5. Báo cáo số: 494/BC-CTHADS ngày 02/6/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh về việc báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023(Trình kỳ họp giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa X);

6. Báo cáo tóm tắt của Cục thi hành án dân sự tỉnh về việc báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm (Trình kỳ họp giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa X);

VII. TỜ TRÌNH HĐND VÀ UBND TỈNH

1. Tờ trình số: 191/TTr-HĐND ngày 19/6/2023 của HĐND tỉnh về việc dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024;

2. Tờ Trình số: 209/TTr-HĐND ngày 28/6/2023 của HĐND tỉnh về việc bổ sung chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023;

3. Tờ trình số: 71/TTr-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh về đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (đối với bà Trần Thị Ánh tuyết và ông Quách Ái Đức);

4. Tờ trình  số: 72/TTr-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh về đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (đối với ông Lê Tấn Nam);

5. Tờ trình số: 224/TTr-HĐND tỉnh  ngày 07/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

6. Tờ trình số: 60/TTr-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn còn lại năm 2022 sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương;

7. Tờ trình số: 63/TTr-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023;

8. Tờ trình số: 62/TTr-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc thông qua kế hoạch bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

9. Tờ trình số: 61/TTr-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh giai đoạn 2021-2025;

10. Tờ trình số: 51/TTr-UBND ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

11. Tờ trình số: 53/TTr-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định vùng vuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

12. Tờ trình số: 54/TTr-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh;

13. Tờ trình số: 57/TTr-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh;

14. Tờ trình số: 59/TTr-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Bình Phước;

15. Tờ trình số: 58/TTr-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023 và điều chỉnh tên, diện tích các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

16. Tờ trình số: 52/TTr-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

17. Tờ trình số: 50/TTr-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 17/01/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh;

 
 
19. Tờ trình số: 48/TTr-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 05/2003/NQ-HĐ ngày 09/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Quỹ tên đường đô thị tỉnh Bình Phước;

20. Tờ trình số: 47/TTr-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

 VIII. CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH

- Báo cáo số: 227/BC-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X;

- Công văn số: 2241/PCBP-KT ngày 04/7/2023 của Công ty Điện lực Bình Phước về trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X;

- Công văn số: 261/NHNN-BPH2 ngày 26/6/2023 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Phước về trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X;

- Công văn số: 1067/SKHĐT-ĐT ngày 30/6/2023 về báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X; 

- Công văn số: 1593/STNMT-VP ngày 29/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X;

- Công văn số: 583/BQLDA-KHTH ngày 23/6/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc Báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X;

- Công văn số: 854/SGTVT-QLHTGT ngày 23/6/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc  báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X;


- Công văn số: 2651/SYT-NV ngày 10/7/2023 của Sở Y tế về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X; 

- Công văn số: 2648/SYT-NV ngày 10/7/2023 của Sở Y tế về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X; 

- Báo cáo số: 229/BC-UBND ngày 26/6/2023 của UBND thành phố Đồng Xoài về báo cáo tiến độ thanh tra theo Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 30/01/2023;

- Báo cáo số: 233/BC-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh báo cáo về trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh  trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X; 

IX. CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

- Dự thảo nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Dự thảo Nghị quyết bổ sung chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023;

- Dự thảo Nghị quyết về dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024;

- Dự thảo Nghị quyết dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2023, tỉnh Bình Phước; 

+ Biểu mẫu kèm theo: biểu 1; biểu 2; biểu 3; biểu 15; biểu 16; biểu 17; biểu 18; biểu 30; biểu 32; 
 biểu 33; biểu 34; biểu 39; biểu 41; biểu 42;


- Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn còn lại năm 2022 sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương;  
+ Biểu mẫu kèm theo: biểu 1;    biểu 2;

-  Dự thảo Nghị quyết kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023;
+ Biểu mẫu kèm theo: biểu 01; biểu 1; biểu 1.1; biểu 1.2; biểu 1.3;  biểu 1.4; biểu 2;  biểu 2.1;

- Dự thảo Nghị quyết dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024;
+ Biểu mẫu kèm theo: biểu tổng hợp; biểu 1;

- Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;
+ Biểu mẫu kèm theo: biểu 1;  biểu 2;

- Dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị cho bộ phận một cửa các cấp và lực lượng Công an để triển khai mô hình dịch vụ công theo Đề án 06/CP;

- Dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT753 giai đoạn I (đoạn từ ngã tư Sóc Miên, thành phố Đồng Xoài đến đường Đồng Phú - Bình Dương);

- Dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường ĐT.759B đi đồn biên phòng 793;

- Dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường vành đai từ đường Lê Duẩn (ĐT.759) đi Thiện Hưng;

- Dự thảo Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023;
- Dự thảo Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023;

- Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Dự thảo Nghị quyết thông qua danh bổ mục sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023 và điều chỉnh tên, diện tích các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022; 
+ Biểu mẫu kèm theo; biểu 1;  biểu 2

- Dự thảo nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 17/01/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ;

- Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình phước;

- Dự thảo nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2003/NQ-HĐngày 09 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Quỹ tên đường đô thị tỉnh Bình Phước;

- Dự thảo nghị quyết Ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
 + Phụ lục kèm theo;

- Dự thảo nghị quyết Ban hành Quy định mức phân bổ kinh phí và mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
+ Phụ lục kèm theo;
 

Tác giả bài viết: DNTT

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 112 | lượt tải:63

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 110 | lượt tải:37

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 144 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Tháng hiện tại78,780
  • Tổng lượt truy cập3,339,464