Lịch làm việc tuần 35/2022/HĐND

Lịch làm việc Tuần lễ 35 (Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022)

Số kí hiệu Lịch làm việc tuần 35/2022/HĐND
Ngày ban hành 25/08/2022
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 35 (Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 02/9/2022)


 
THỨ HAI (ngày 29/8)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 2).
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác quy hoạch cán bộ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, kinh tế - ngân sách, pháp chế, văn hóa -xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 3).
Nội dung: Công tác quy hoạch cán bộ.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 30/8)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Đoàn khảo sát Trung ương về tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự các Hội nghị về công tác quy hoạch cán bộ:
+ 14 giờ 00 - 15 giờ 30, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 4).
+ 15 giờ 30,  họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 5)
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 4).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường tỉnh ủy.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban:  kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì công tác quy hoạch cán bộ:
 - 14h00 - 14h30: họp lãnh đạo Văn phòng thự hiện quy trình bước 1 và bước 2).
Thành phần: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c La Văn Trường - PTP. HCTCQT.
 - 14h30 - 15h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 3).
Thành phần: đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Chi ủy Chi bộ (đ/c Trịnh Thị Hòa - phó Bí thư chi bộ, đ/c Nguyễn Văn Sơn  Ủy viên Chi bộ, đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Ủy viên Chi bộ); Trưởng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn của Văn phòng; Bí thư Đoàn TNCSHCM; Chủ tịch Công Đoàn Văn phòng.
- 15h00 - 15h30: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng (bước 4):
Thành phần: đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Chi ủy Chi bộ (đ/c Trịnh Thị Hòa - phó Bí thư chi bộ, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Chi bộ, đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Ủy viên Chi bộ); Trưởng (hoặc tương đương) các phòng chuyên môn của Văn phòng.
 -15h 30 – 15h45: Hội nghị tập thể lãnh đạo) bước 5).
Thành phần: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c La Văn Trường - PTP HCTCQT.
Địa điểm: Phòng họp A, trụ sở  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

THỨ TƯ (ngày 31/8):
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, Văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945-02/9/2022.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 00, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải,  Nguyễn Văn Dương
2. Đ/c Hà Anh Dũng - Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội: Đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Nguyễn Ngọc Lương và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo:  Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế;  UBND: huyện Bù Gia Mập, huyện Hớn Quản; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, Văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn DBQH và HĐND tỉnh dự Hội thao chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 02/9/2022.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 00, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh.
Cùng dự: Toàn thể công chức và người lao động của Văn phòng.
THỨ NĂM (ngày 01/9):
1. Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tinh; lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2022 (theo Thông báo 295/TB-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh).
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực lễ Quốc khánh 02/9/2022. Công chức văn phòng trực công vụ: theo thông báo số 204 /TB-VP ngày 24/8/2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 
THỨ SÁU (ngày 02/9):
1. Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tinh; lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2022 (theo Thông báo 295/TB-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh).
2. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực lễ Quốc khánh 02/9/2022. Công chức văn phòng trực công vụ: theo thông báo số 204 /TB-VP ngày 24/8/2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 
(Lịch này thay thư mời).

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập30
  • Tháng hiện tại136,128
  • Tổng lượt truy cập3,539,388