Lịch làm việc tuần 36/2021

Lịch làm việc Tuần lễ 36/2021 (Từ ngày 05/9/2021 đến ngày 10/9/2021) (bổ sung)

Số kí hiệu 36/2021
Ngày ban hành 02/09/2021
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Lịch HDND
Người ký Chánh văn phòng

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ  36/2021 (Từ ngày 05/9/2021 đến ngày 10/9/2021)
     Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

CHỦ NHẬT (ngày 05/9):
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:
- 14 giờ 00 - 16 giờ 00: dự họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19.
- 16 giờ 00: dự  Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
Địa điểm: Phòng họp G-UBND tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Văn Dương.

THỨ HAI (ngày 06/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, dân tộc, văn hóa - xã hội, pháp chế làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thông qua báo cáo giám sát công tác xây dựng, quản lý, sử dụng một số tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông- Vận tải, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung- Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm:  9 giờ 00, tại Phòng họp A-HĐND tỉnh.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng chuyên môn; đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh - Kế toán; đ.c Hoàng Thị Hiền – Thủ quỹ..
Đề nghị các phòng chuẩn bị báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện tháng 8, kế hoạch tháng 9 và các đề xuất, kiến nghị (nếu có).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phòng họp B.
THỨ BA (ngày 07/9)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế  - ngân sách, dân tộc, văn hóa - xã hội, pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:
 - 14 giờ 00- 16 giờ 00: dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19.
 - 16 giờ 00: dự  Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
Địa điểm: Phòng họp G  -UBND tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế  - ngân sách, dân tộc, văn hóa - xã hội, pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 08/9):
SÁNG + CHIỀU:
1.  14 giờ 00, Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Đồng Xoài. Đ/c Nguyễn Thị Lâm- Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh cùng đi.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế  - ngân sách, dân tộc, văn hóa - xã hội, pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 9/9)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 (có chương trình riêng).
Lái xe: Đ/c Lê Thanh Hải.
2.Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia đoàn kiểm tra 288 (có chương trình riêng).
Lái xe: Đ/c Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế  - ngân sách, dân tộc, văn hóa - xã hội, pháp chế; Đ/c Đào Thị Triển - PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - CVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 9/2021 (theo Công văn 324-CV/BTGTU ngày 01/9/2021).
Thời gian, địa điểm: 08h00, tại Hội trường B, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, Phòng họp G - UBND tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Nguyễn Tiến Tân- Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp G-UBND tỉnh.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh:, dân tộc, văn hóa - xã hội, pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ  SÁU(ngày 10/9):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đ/c Nguyễn Thị Lâm- Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ 00, tại huyện Bù Đốp.
+ 14 giờ 00, tại huyện Lộc Ninh.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ để chuẩn bị nội dung thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.
Thành phần Đoàn: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Chuyên viên: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Lái xe: Đ/c Bùi Thanh Hải.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự Lễ xuất quân chuyển 5.000 túi an sinh và lương thực, thực phẩm cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Uỷ Ban MTTQVN tỉnh.
4. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: dân tộc, văn hóa - xã hội, pháp chế; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
 (Lịch này thay thư mời).

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Tháng hiện tại134,033
  • Tổng lượt truy cập3,537,293