CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND TỈNH, KHÓA IX

Chủ nhật - 10/10/2021 22:48

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX
(từ ngày 10 đến ngày 12/12/2018)


* Thời gian làm việc:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.

(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:

- Buổi sáng có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 20 phút;

- Buổi chiều có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút.)

 

NGÀY : 10/12/2018
(Buổi sáng)

1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

4. Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy.

5. UBND tỉnh Báo cáo tóm tắt đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.

6. HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu:

7.1. Thường trực HĐND tỉnh trình bày Tờ trình số 282/TR-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

7.2. HĐND tỉnh biểu quyết (bằng hình thức giơ tay) thông qua danh sách những người được HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

7.3. HĐND tỉnh bầu Ban kiểm phiếu.

7.4. HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm (bằng bỏ phiếu kín).

7.5. Ban kiểm phiếu báo cáo HĐND tỉnh tổng số phiếu phát ra – thu vào.

8. Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV.

9. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018.

10. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

10.1. Báo cáo số 286/BC-HĐND ngày 21/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019;

(Dự kiến kỳ họp nghỉ trưa)

Buổi chiều

11. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

12. Thường trực HĐND tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

13. HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

14. HĐND tỉnh tiếp tục xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

14.1. Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2018, Chương trình hoạt động năm 2019.

14.2. Báo cáo tóm tắt số 247/BC-UBND ngày 13/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

14.3. Báo cáo tóm tắt số 285a/BC-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh về tình hình thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019.

14.4. Báo cáo tóm tắt số 248/BC-UBND ngày 15/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

14.5. Báo cáo tóm tắt số 77/BC-TA ngày 12/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tòa án năm 2018.

14.6. Báo cáo tóm tắt số 1466/BC-VKS ngày 08/11/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

14.7. Báo cáo tóm tắt của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

15. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp)

15.1. Báo cáo

- Báo cáo số 298/BC-HĐND ngày 26/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo số 302/BC-HĐND ngày 30/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HDDND tỉnh trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, những hạn chế, thiếu sót, phương hướng khắc phục của những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu;

- Báo cáo số 886/BC-MTTQ-BTT ngày 20/11/2018 của Ủy ban MTTQVN tỉnh tổng hợp ý kiến góp ý của cử tri đối với những người giữ chức vụ được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ sáu và tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh;

- Báo cáo số 242/BC-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX đến nay;

- Báo cáo số 245/BC-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về tình hình công tác, phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2018;

- Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020;

- Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

Công văn số 3725/UBND-TH ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính số liệu báo cáo và tiếp thu ý kiến thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp;

- Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh về tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách năm 2019;

- Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 28/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017;

- Báo cáo số 256/BC-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh đánh giá tác động chính sách đào tạo, bồi dưỡng; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh;

- Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 10/12/2018 giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh về các dự thảo Nghị quyết;

- Báo cáo số 77/BC-TA ngày 12/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

- Báo cáo số 1447/BC-VKS ngày 08/11/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX;

- Báo cáo số 721/BC-CTHADS ngày 05/11/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

15.2. Tờ trình

- Tờ trình số 283/TTr-HĐND ngày 14/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2019;

- Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh đề nghị chấp thuận bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX , nhiệm kỳ 2016-2021;

- Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020.

- Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 19/11/2018 cỉa Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

- Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và thời hạn UBND gửi báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chính sách khuyến mãi và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình số 97/TTr-HĐND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh về bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh;

- Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về thông qua chỉ tiêu biên chế công chức và biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2019;

- Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về thành lập Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về thông qua Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về thông qua quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh.

NGÀY : 11/12/2018

16. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh:

16.1. Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

16.2. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo:

16.2.1. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo về:

- Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách năm 2019;

- Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2019; sửa đổi, bổ sung một Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước; thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

16.2.2. Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết về:

- Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

- Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

16.2.3. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh đối với các báo cáo:

- Kết quả hoạt động của UBND tỉnh năm 2018, chương trình hoạt động năm 2019;

- Các nghị quyết: Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2019; phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019; phê duyệt biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2019; thành lập Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Bình Phước; quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức tham gia đào tạo bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

17. HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh.

- Sở Nội vụ

Công văn số 2395/SNV-XDCQ ngày 06/12/2018 về việc trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ bảy

Công văn số 2396/SNV-XDCQ ngày 06/12/2018 về việc trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ bảy

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Giáo dục và Đào tạo

18. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

NGÀY: 12/12/2018

19. HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận.

20. Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

21. HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

 1. Dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lên của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019;

2. Dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

3. Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương (đã tiếp thu);

4. Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (Đã tiếp thu chỉnh sửa);

5. Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh (Đã tiếp thu chỉnh sửa);

6. Dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2019, tỉnh Bình Phước;

7. Dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2017;

8. Dự thảo nghị quyết Quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước (đã tiếp thu ý kiến của Ban KTNS, HĐND tỉnh);

9. Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

10. Dự thảo nghị quyết Quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (đã tiếp thu ý kiến của Ban KT-NS);

 11. Dự thảo nghị quyết bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh (đã tiếp thu ý kiến của ban KT-NS HĐND tỉnh);

12. Dự thảo nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (đã tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban VH-XH,HĐND tỉnh);

13. Dự thảo nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

14. Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước (đã tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban VHXH, HĐND tỉnh);

15. Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 (đã tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND tỉnh);

16. Dự thảo nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Bình Phước (sau khi tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND tỉnh);

17. Dự thảo nghị quyết Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

22. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

23. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 61 | lượt tải:31

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 75 | lượt tải:27

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 96 | lượt tải:41
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Tháng hiện tại119,031
  • Tổng lượt truy cập3,206,414