TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH, KHÓA IX

Chủ nhật - 10/10/2021 22:45

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA IX

 

GỢI Ý THẢO LUẬN HỌP TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TRƯỚC KỲ HỌP THỨ SÁU

CÁC TỜ TRÌNH

1. Tở trình số 23/TTr-UBND ngày 11/6/2018 V/v Điều chỉnh, bổ sung danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh BP được đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển BP giai đoạn 2018-2020 (kèm dự thảo nghị quyết);

2. Tở trình số 24/TTr-UBND ngày 11/6/2018 V/v Đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; (Kèm dự thảo nghị quyết);

3. Tở trình số 26/TTr-UBND ngày 11/6/2018 V/v Thông qua chỉ tiêu biên chế công chức và biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2018 (kèm dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; DTNQ  về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập năm 2018);

4. Tở trình số 27/TT-UBND ngày 11/6/2018 V/v Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh BP (kèm dự thảo nghị quyết);

5. Tở trình số 28/TTr-UBND ngày 11/6/2018 Dự thảo nghị quyết sửa đổi nội dung quy định tại số thứ tự 3,5 mục I khoản 2 điều 1 Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh BP (kèm dự thảo nghị quyết);

6. Tở trình số 29/TTr-UBND ngày 11/6/2018 ngày V/v Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh (kèm dự thảo nghị quyết); (Dự thảo nghị quyết đã tiếp thu báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh)

7. Tở trình số 33/TTr-UBND ngày 11/6/2018 V/v Đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (kèm dự thảo nghị quyết);

8. Tở trình số 34/TTr-UBND ngày 11/6/2018 /v Đề nghị chấp thuận bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. (kèm dự thảo nghị quyết);

9. Tở trình số 35/TTr-UBND ngày 11/6/2018 Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh BP (kèm dự thảo nghị quyết);

10. Tở trình số 36/TTr-UBND ngày 11/6/2018 V/v Ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh; (kèm dự thảo nghị quyết);

11. Tờ trình số 106/TTr-HĐND ngày 12/6/2018 của Hội đồng nhân dân về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; (kèm dự thảo nghị quyết);

12. Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 11/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước; (Kèm dự thảo nghị quyết);

13. Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 20/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2018; (Kèm dự thảo nghị quyết);

14. Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Phú Riêng; (kèm dự thảo nghị quyết);

15. Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định chế độ, chính sách hỗ trợ thêm đới với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động thực hiện tinh giản biên chế diện dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy; (kèm dự thảo nghị quyết);

16. Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước; (kèm dự thảo nghị quyết);

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2018

CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo số 107/BC-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 12/6/2018 giải trình về những nội dung chưa tổng hợp vào dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2019.

2. Báo cáo số 102/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11/6/2018 kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX đến nay;

3. Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 11/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết quả hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm;

4. Báo cáo số 105/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11/6/2018 tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2018;

5. Báo cáo số 37/BC-TA của Tòa án nhân dân tỉnh ngày 14/6/2018 Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (số liệu từ 01/12/2017-31/5/2018);

6. Báo cáo số 37/BC-TA của Tòa án nhân dân tỉnh ngày 14/6/2018 báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (số liệu từ 01/12/2017-31/5/2018);

7. Báo cáo số 379/BC-CTHADS của Cục thi hành án dân sự tỉnh ngày 08/6/2018 kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/12/2017 đến 31/5/2018 nhiệm vụ, giải pháp công tác những tháng cuối năm 2018;

8. Báo cáo tóm tắt ngày 08/6/2018 kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/12/2017 đến 31/5/2018 nhiệm vụ, giải pháp công tác những tháng cuối năm 2018;

9. Báo cáo số 119/BC-HĐND ngày 19/6/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân tỉnh năm 2017;

10. Báo cáo số 18/BC-HĐND-VHXH ngày 20/6/2018 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban VH-XH HĐND tỉnh;

11. Báo cáo số 19/BC-HĐND-VHXH ngày 20/6/2018 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

12. Báo cáo số 21/BC-HĐND-DT ngày 21/6/2018 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung,nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

13. Báo cáo số 11/BC-HĐND-PC ngày 22/6/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

14. Báo cáo số 12/BC-HĐND-PC ngày 22/6/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX;

15. Báo cáo số 13/BC-HĐND-PC ngày 22/6/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019;

16. Báo cáo số 14/BC-HĐND-PC ngày 22/6/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2018;

17. Báo cáo số 15/BC-HĐND-PC ngày 22/6/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018;

18. Báo cáo số 19/BC-HĐND-KTNS ngày 20/6/2018 của Ban KTNS HĐND tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018;

19. Báo cáo số 20/BC-HĐND-KTNS ngày 22/6/2018 của Ban KTNS HĐND tỉnh về Báo cáo thẩm tra ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2018; kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2018.

20. Báo có số 21/BC-HĐND-KTNS ngày 22/6/2018 của Ban KTNS HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (phần lĩnh vực kinh tế).

21. Báo cáo số 22/BC-HĐND-KTNS ngày 22/6/2018 của Ban KTNS HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX.

22. Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

23. Báo cáo số 114/BC-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh báo cáo tóm tắt Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

24. Báo cáo số 22/BC-HĐND-DT ngày 22/6/2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

25. Báo cáo số 23/BC-HĐND-DT ngày 22/6/2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nghi quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 về lĩnh vực dân tộc;

26. Báo cáo số 20/BC-HĐND-VHXH ngày 25/6/2018 của Ban VHXH HĐND tỉnh thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 về lĩnh vực văn hóa - xã hội;

27. Báo cáo số 684/BC-VKS ngày 06/6/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Báo cáo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX (số liệu từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/5/2018);

28. Báo cáo số 744/BC-VKS ngày 18/6/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Báo cáo tóm tắt của Viện trưởng VKSND tỉnh về công tác kiểm sát tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX.

29. Báo cáo số 126/BC-HĐND ngày 27/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh;

30. Báo cáo số 127/BC-HĐND ngày 27/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX;

31. Báo cáo số 113/BC-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2018; (kèm dự thảo nghị quyết);

32. Báo cáo số 139/BC-HĐND ngày 29/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về Tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX;

33. Báo cáo số 140/BC-HĐND ngày 29/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh Tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

33. Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm tra Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Bình Phước.

34. Thông báo số 337/TB-MTTQ-BTT ngày 03/7/2018 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018.

35. Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 06/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thum, chi NSNN năm 2018;

36. Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 6/7/2018 của UBND tỉnh về giải trình tiếp thu ý kiến theo báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND tỉnh;

37. Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban KTNS HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết "Quy định mức thu lệ phí, phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

38. Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về ý kiến thẩm tra của ban Pháp chế HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX.

39. Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 9/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về các dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX;

CÔNG VĂN TRẢ LỜI CÁC SỞ NGÀNH

1. Công văn số 556/SGTVT-KHTC ngày 07/6/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp cuối năm (2017);

2. Công văn số 1011/SKHĐT-KTĐN ngày 14/6/2018 của Sở Kế hoạch đầu tư về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ năm (cuối năm 2017);

3. Công văn số 149/BQLNN NGÀY 18/6/2018 của Ban quản lý Đầu tư xây dựng về việc báo cáo thực hiện những nội dung đã hứa, trả lời kiến nghị cử tri thuộc dự án Thủy lợi Phước Hòa;

4. Công văn số 163/CTDVTL ngày 5/6/2018 của Công ty dịch vụ Thủy lợi Bình Phước về báo cáo các vấn đề đã hứa;

5. Công văn số 1123/SNV-XDCQ ngày 03/7/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

6. Công văn số 354/TA-TCCB ngày 04/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh;

7. Công văn số 101/VPĐP ngày 02/7/2018 của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 933/SLĐTBXH-NCC ngày 04/7/2018 của Sở Lao động thương binh và xã hội về việc trả lời kiến nghị cử tri;

9. Công văn số 430/BHXH-VP ngày 03/7/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

10. Công văn số 420/STP-BTTP ngày 04/7/2018 của Sở Tư pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đồng Phú và Lộc Ninh;

11. Công văn số 487/CAT-PV11 ngày 05/7/2018 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các tổ đại biểu HĐND tỉnh;

12. Công văn số 229/BPW-KTĐT ngày 05/7/2018 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

13. Công văn số 1131/BCH-PCT ngày 05/7/2018 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, TX Bình Long;

13. Công văn số 1131/BCH-PCT ngày 05/7/2018 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, TX Bình Long; 

14. Công văn số 1360/SYT-NVY ngày 06/7/2018 của Sở Y tế về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX;

15. Công văn số 954/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 06/7/2018 của Sở Lao động thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX;

16. Công văn số 1362/SYT-NVY ngày 06/7/2018 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri theo Công văn số 1819/UBND-TH;

17. Công văn số 1824/STC-NS ngày 06/7/2018 của sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

18. Công văn số 1828/STC-NS ngày 06/7/2018 của sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

19. Công văn số 2028/SGDĐT-GDTH ngày 06/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

20. Công văn số 2030/SGDĐT-VP ngày 06/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

21. Công văn số 1421/CT-QLN ngày 06/7/2018 của Cục thuế về việc phúc đáp kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

22. Công văn số 1161/SNV-XDCQ ngày 06/7/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

23. Công văn số 1773/STNMT-VP ngày 06/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

24. Công văn số 66/LMHTX-KHHT ngày 04/7/2018 của Liên minh hợp tác xã về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

25. Công văn số 1091/SCT-KH ngày 05/7/2018 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của tổ đại biểu HĐND tỉnh;

26. Công văn số 201/TL.CTDVTL ngày 09/7/2018 của Công ty thủy lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

27. Công văn số 1373/SYT-NVY ngày 09/7/2018 của sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo Công văn số 188/UBND-TH;

28. Công văn số 1164/SKHĐT-KTĐN ngày 06/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời kiến nghị cử tri phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài và phường Thác Mơ, thị xã Phước Long;

29. Công văn số 1090/SCT-KH ngày 05/7/2018 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

30. Công văn số 1157/SNV-XDCQ ngày 06/7/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

31. Công văn số 683/SGTVT-KHTC ngày 05/7/2018 của Sở Giao thông Vân tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

32. Công văn số 847/UBND-TH ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Bình Long về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

33. Công văn số 1774/STNMT-VP ngày 06/7/2018 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc trả lời kiến nghị của tổ đại biểu HĐND tỉnh; 

34. Công văn số 932/SNN-VP ngày 05/7/2018 của Sở Nông nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh;

35. Công văn số 937/SNN-VP ngày 06/7/2018 của Sở Nông nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

36. Công văn số 444/STTTT-TTBCXB ngày 04/7/2018 của Sở Thông tin và truyền thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

37. Công văn số 486/CAT-PV11 ngày 05/7/2018 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

38. Công văn số 217/BQLDA-VP ngày 5/7/2018 của Ban quản lý dự án đô thị xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

39. Công văn số 169/BQLNN ngày 06/7/2018 của Ban quản lý nông nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn số 1819/UBND-TH ngày 29/6/2018 và công văn 1881/UBND-TH ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh;

40. Công văn số 173/PTTH-HC ngày 03/7/2018 của Đài phát thanh truyền hình về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

41. Công văn số 1009/SLĐTBXH-NCC ngày 17/7/2018 của Sở Lao động thương binh và xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

42. Công văn số 1157/SNV-XDCQ ngày 6/7/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

43. Công văn số 463/UBND-TH ngày 5/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

44. Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX

 

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 112 | lượt tải:63

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 110 | lượt tải:37

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 144 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Tháng hiện tại78,918
  • Tổng lượt truy cập3,339,602