TỔNG HỢP XỬ LÝ ĐƠN, THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ THÁNG 02&3/2022CỦA HĐND TỈNH

Thứ ba - 05/04/2022 09:33
STT NN HỌ TÊN NGƯỜI GỬI ĐƠN ĐỊA CHỈ VĂN BẢN XỬ LÝ Nội dung đơn KÉT QUẢ TRẢ LỜI ĐƠN
01 14/02 Phạm Đình Sang Bù Đăng Công văn số 40/HĐND ngày 16/02/2022 gửi Chánh án TAND tỉnh Năm 2017, ông Phạm Đình Sang gửi đơn đề nghị Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng giải quyết vụ việc về chia di sản thừa kế giữa ông Phạm Đình Sang và bà Nguyễn Thị Mai. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.
Qua nghiên cứu đơn và các tài liệu có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy vụ việc đã được Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng thụ lý và ban hành Công văn số 08/2019/QĐST-DS ngày 30/9/2019 về việc chuyển vụ án đến Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước để giải quyết theo thẩm quyền.
16/CV-TA ngày 23/2/2022 của TAND tỉnh
02 17/02 Lêm Chẻn Hưng Bình Long Lưu
Đơn đã dừng giải quyết
   
03 22/02 Nguyễn Thị Hoài Diễm Phú Riềng Lưu
Đơn gửi nhiều cơ quan, trong đó có cơ quan có thẩm quyền giải quyết
   
04 01/3 Bùi Thị Duyên Đồng Xoài Công văn số 66/HĐND ngày 3/3/2022 gửi Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài Tố cáo ông Vương Đức Lai - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài có hành vi đe dọa tinh thần và tự ý tháo gỡ tấm băng rôn do bà Bùi Thị Duyên treo trên phần đất thuê tại địa chỉ: số 02, đường Trường Chinh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài khi chưa thông báo cho bà Bùi Thị Duyên biết. 76/BC-UBND ngày 23/3/2022 của UBND Đồng Xoài
05 15/03 Bùi Thị Duyên Đồng Xoài Lưu
Đơn đã xử lý trước đó
   
06 15/03 Nguyễn Thị Kim Khoa Bù Đốp Công văn số 78/HĐND ngày 16/3/2022 về hướng dẫn đơn Không đồng ý với nội dung trả lời tại Công văn số 105/CV-KTNV ngày 21/02/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước về trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Khoa.  Hướng dẫn đơn
07 15/03 Trương Bình Toàn TP. HCM Lưu
Đơn gửi nhiều cơ quan, nội dung đơn không rõ ràng
   
08 15/03 Nguyễn Công Thành Đồng Phú Công văn số 76/HĐND ngày 16/3/2022 gửi Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú Ngày 03/3/2021, ông Nguyễn Công Thành gửi đơn đến Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, khiếu nại UBND huyện Đồng Phú giao đất thực địa bị thiếu so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE239293 do UBND huyện Đồng Phú cấp cho ông Nguyễn Công Thành vào ngày 23/12/2016 và yêu cầu UBND huyện Đồng Phú bồi thường thiệt hại cho ông Nguyễn Công Thành do việc giao thiếu đất. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Đồng Phú vẫn chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đến ông Nguyễn Công Thành. Đang xử lý
09 15/03 Nguyễn Thanh Hồng Chơn Thành Công văn số 77/HĐND ngày 16/3/2022 về hướng dẫn đơn UBND xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành thi công dự án đường giao thông nông thôn mới tại ấp 2, xã Thành Tâm có thực hiện lấp mương thoát nước hai bên đường gần phần đất gia đình ông Nguyễn Thanh Hồng đang sinh sống, ông Nguyễn Thanh Hồng lo ngại xảy ra ngập úng, thiệt hại tài sản vào mùa mưa; yêu cầu thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường thiệt hại về đất và cây trồng theo giá thị trường đối với phần đất và cây trồng của ông Nguyễn Thanh Hồng bị thiệt hại theo thiết kế dự án.
 
Hướng dẫn đơn
10 15/3 Nguyễn Phúc Thịnh Hà Nội Công văn số 79/HĐND ngày 18/3/2022 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Ngày 28/4/2016, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 996/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Nguyễn Văn Chẳng, Nguyễn Văn Phải, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Toán. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định 996/QĐ-UBND, gây thiệt hại quyền lợi chính đáng cho các ông Nguyễn Văn Chẳng, Nguyễn Văn Phải, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Toán Đang xử lý
11 22/3 Trương Quốc Cường Sóc Trăng Lưu
Đơn gửi nhiều cơ quan, nội dung đơn không rõ ràng
   
12 22/3 Trần Thị Doanh Đồng Xoài Lưu
Đơn gửi nhiều cơ quan, trong đó có cơ quan thẩm quyền giải quyết
   
13 22/3 Trần Đức Lý Đồng Phú Công văn số 86/HĐND ngày 28/3/2022 về hướng dẫn đơn Ông Trần Đức Lý không đồng ý nội dung Kết luận số 71/KL-UBND ngày 05/02/2021 về kết quả thanh tra theo Báo cáo Kết luận số 740/BC-TTCP phần phụ lục số 25 của Thanh tra Chính phủ; đề nghị xem xét, giải quyết lại nội dung tố cáo của ông Trần Đức Lý nêu tại Kết luận số 71/KL-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh.
Sau khi nghiên cứu đơn và các tài liệu liên quan, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy nội dung vụ việc của ông Trần Đức Lý đã được UBND tỉnh trả lời tại Công văn số 163/UBND-TD ngày 21/01/2022.
 
Hướng dẫn đơn
14 24/3 Điểu Văn Dinh Bù Đăng Lưu
Đơn đã được Đoàn ĐBQH tỉnh xử lý
   
15 24/3 Hoàng Thị Ngọc Hà (Công ty Quốc Hùng) Lộc NInh Công văn số 85/HĐND ngày 28/3/2022 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đầu năm 2021, bà Hoàng Thị Ngọc Hà có tham dự buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền kết luận sẽ tổ chức họp, nghe các ngành báo cáo về vụ việc của Công ty TNHH DV - TM Quốc Hùng và có văn bản trả lời đến bà Hoàng Thị Ngọc Hà (n+ội dung kết luận được ban hành tại Thông báo số 59/TB-UBND ngày 27/01/2021). Tuy nhiên, đến nay bà Hoàng Thị Ngọc Hà vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đang xử lý
16 24/3 Ung Thị Thủy Bình Dương Công văn 102/HĐND ngày 7/4/2022 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bà Ung Thị Thủy kiến nghị xem xét lại nội dung các văn bản của UBND tỉnh như sau: Công văn số 1030/UBND-TD ngày 01/4/2021; Công văn số 2414/UBND-TD ngày 20/7/2021; Công văn số 1897/UBND-TCD ngày 12/7/2021; Công văn số 2066/UBND-KT ngày 6/7/2021 và Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 18/01/2022, vì cho rằng các văn bản trên không phù hợp với nội dung Kết luận số 740 và Phụ lục số 24 của Thủ tướng Chính phủ, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của 35 hộ dân (trong đó có bà Ung Thị Thủy).
 
Đang xử lý
17 01/4 Nguyễn Thị Huê Đồng Phú Lưu
Đơn gửi nhiều cơ quan, đã có cơ quan có thẩm quyền xử lý
   
18 Các công văn đôn đốc giải quyết đơn Công văn số 93/HĐND ngày 29/3/2022 V/v đôn đốc giải quyết đơn kiến nghị của công dân Hà Văn Bình (lần 3).   Đang xử lý
19 Công văn số 59/HĐND ngày 02/3/2022 V/v đôn đốc giải quyết đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Ngọc Sơn (lần 2).   60/BC-UBND ngày 03/3/2022 của UBND ĐX
20 Công văn số 61/HĐND ngày 02/3/2022 V/v đôn đốc giải quyết đơn kiến nghị của công dân Lê Thị Hương (lần 1).   Công văn 273/UBND-TD ngày 19/4/2022 của UBND huyện Bù Gia Mập
21 Công văn số 62/HĐND ngày 02/3/2022 V/v đôn đốc giải quyết đơn kiến nghị của công dân Lý Trung Hậu (lần 1).   Quyết định số 02/QĐ-GQKN ngày 19/01/2022 của TAND tỉnh

Nguồn tin: Mỹ Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

KH: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 28 | lượt tải:12

TB: 3437/TB-TTKQH

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời gian đăng: 27/03/2024

lượt xem: 57 | lượt tải:36

Báo cáo: 50/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới quy trình xây dựng pháp luật

Thời gian đăng: 04/03/2024

lượt xem: 108 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập37
  • Tháng hiện tại81,305
  • Tổng lượt truy cập2,999,619