Nghị quyết kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ ba - 06/07/2021 03:23
STT Tên Nghị quyết Tải về
1 Nghị quyết số: 04/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh về việc bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 04/NQ-HĐND
2 Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh về việc bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 05/NQ-HĐND
3 Nghị quyết số: 06/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh về việc thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 06/NQ-HĐND
4 Nghị quyết số: 07/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh Về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 07/NQ-HĐND
5 Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh về việc bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 08/NQ-HĐND
6 Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh về việc  bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 09/NQ-HĐND
7 Nghị quyết số: 10/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh về việc bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 221-2026. 10/NQ-HĐND
8 Nghị quyết số: 11/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh về việc bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban dân tộc HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 11/NQ-HĐND
9 Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh về việc bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 12/NQ-HĐND
10 Nghị quyết số: 13/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh về việc bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 13/NQ-HDND
11 Nghị quyết số: 14/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 14/NQ-HĐND
12 Nghị quyết số: 15/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh về việc bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2021-2026. 15/NQ-HĐND
13 Nghị quyết số: 16/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành Nội quy các kỳ họp của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 16/NQ-HĐND
14 Nghị quyết số: 17/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 về Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước. 17/NQ-HĐND
15 Nghị quyết số: 18/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh giai đoạn 2021-2025. 18/NQ-HĐND
16 Nghị quyết số: 19/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 19/NQ-HĐND
17 Nghị quyết số: 20/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2021. 20/NQ-HĐND
18 Nghị quyết số: 21/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022. 21/NQ-HĐND
19 Nghị quyết số: 22/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021. 22/NQ-HĐND
20 Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022. 23/NQ-HĐND
21 Nghị quyết số: 24/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 24/NQ-HĐND
22 Nghị quyết số: 25/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021. 25/NQ-HĐND
23 Nghị quyết số: 26/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 2021. 26/NQ-HĐND
24 Nghị quyết số: 27/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2021, tỉnh Bình Phước. 27/NQ-HDND
25 Nghị quyết: 02/2021NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của HĐND tỉnh. 02/2021/NQ-HĐND
26 Nghị quyết số: 03/2021/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 03/2021/NQ-HĐND
27 Nghị quyết số: 04/2021/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 04/2021/NQ-HĐND
28 Nghị quyết số: 05/2021/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc bổ sung danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh. 05/2021/NQ-HĐND
29 Nghị quyết số: 06/2021/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu các khoản thu dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn Bình Phước từ năm học 2021-2022 đến năm học 2024-2025. 06/2021/NQ-HĐND
30 Nghị quyết số: 07/2021/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập; trẻ em và giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, tỉnh Bình Phước từ năm học 2021-2022 đến năm học 2024-2025. 07/2021/NQ-HĐND
31 Nghị quyết số: 08/2021/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung và hủy danh mục các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh. 08/2021/NQ-HĐND
32 Nghị quyết số: 09/2021/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh. 09/2021/NQ-HĐND
33 Nghị quyết số: 180/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 180/NQ-HĐND
34 Nghị quyết: 181/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh về việc thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 181/NQ-HĐND

Tác giả bài viết: Lê Minh

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Tháng hiện tại153,156
  • Tổng lượt truy cập3,556,416