CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ 3, HĐND TỈNH KHÓA X

Thứ tư - 01/12/2021 20:04
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X
(Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 07/12/2021)
 
NGÀY: 06/12/2021
* Thời gian làm việc:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 45 phút đến 11 giờ 00 phút;
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:
- Buổi sáng, có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 30 phút; 
- Buổi chiều, có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút.)
 
1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.
2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.
3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. 
4. Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy. 
5. Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
6. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021. 
7. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, TAND, VKSND, Cục thi hành án dân sự tỉnh.
7.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
7.2. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
7.3. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.  
7.4. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022.
7.5. Báo cáo tóm tắt của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
7.6. Báo cáo tóm tắt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
7.7. Báo cáo tóm tắt của Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
8. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp).
8.1. Báo cáo
- Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;
Báo cáo số 95/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2021 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Báo cáo số 43/BC-HĐND-VHXH ngày 25/11/2021 của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh về Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.
Báo cáo số 54/BC-HĐND-PC ngày 24/11/2021 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh; Viện KSND, TAND và Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2021.
Báo cáo số 61/BC-HĐND-DT ngày 24/11/2021 của Ban dân tộc HĐND tỉnh về thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 về lĩnh vực dân tộc.
- Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác của UBND tỉnh năm 2021, chương trình công tác năm 2022;
- Báo cáo (chi tiết) của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;
- Báo cáo (chi tiết) của UBND tỉnh tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;
- Báo cáo của UBND tỉnh về tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2020;
- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021;
- Báo cáo của UBND tỉnh về những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh khóa X;
- Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X;
 
- Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X;
- Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh khóa X đến nay;
- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh;
- Báo cáo của UBND tỉnh trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh;
- Báo cáo (chi tiết) của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022;
 - Báo cáo (chi tiết) của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022;
- Báo cáo (chi tiết) của Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
8.2. Tờ trình
- Tờ trình số 380/TTr - HĐND ngày 17/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022;
- Tờ trình số 140/TTr - UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công cuối năm 2021;
- Tờ trình số 139/TTr - UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022;
- Tờ trình số 141/TTr - UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn đầu tư từ bội chi ngân sách địa phương;
- Tờ trình số 142/TTr - UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025;
- Tờ trình số 136/TTr – UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp chính quyền địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025, tỉnh Bình Phước;
- Tờ trình số126/TTr – UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Quy định về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025, tỉnh Bình Phước;
- Tờ trình số 131/TTr – UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 
- Tờ trình số 149/TTr – UBND ngày 03/12 /2021 của UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019; Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2020 và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Tờ trình số 117/TTr – UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh;
- Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;
- Tờ trình số 119/TTr - UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
- Tờ trình số 130/TTr – UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết "Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 20350";
- Tờ trình số 125/TTr – UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
- Tờ trình số 128/TTr – UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của HĐND tỉnh về mức thu học phí và phí dự thi, dự tuyển đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn tỉnh;
- Tờ trình số 132/TTr – UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;
- Tờ trình số 133/TTr – UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2021 - 2022;
- Tờ trình số 134/TTr – UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
- Tờ trình số 135/TTr – UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi để thực hiện các chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
- Tờ trình số 123/TTr – UBND ngày 15/11/2021của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết Phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030;
- Tờ trình số 120/TTr – UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh; 
- Tờ trình số 118/TTr  - UBND ngày 12/11/2021  của UBND tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
- Tờ trình số 121/TTr – UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 2022;
- Tờ trình số 129/TTr – UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị  ban hành nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2002/NQ-HĐND ngày 17/01/2002 của HĐND tỉnh về chủ trương huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng lưới điện hạ thế trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 
9. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh
 
NGÀY: 07/12/2021

* Thời gian làm việc:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:
- Buổi sáng, có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 20 phút; 
- Buổi chiều, có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút.)

10. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.
10.1. Thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trả lời ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp tổ đại biểu trước kỳ họp.10.2. Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận các dự thảo nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau.
 
1. Báo cáo số 352/BC-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Hội đồng nhân dân tỉnh tại báo cáo sô 97/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2021.
2. Báo cáo số 353/BC-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của HĐND tỉnh tại báo cáo số 97/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2021
3. Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 05/12/2021 về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết về "Phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030"
4. Báo cáo số 364/BC-UBND ngày 05/12/2021 về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo nghị quyết do ngành Giáo dục Đào tạo tham mưu trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
5. Báo cáo số 365/BC-UBND ngày 05/12/2021 về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết Quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh
6. Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 05/12/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của HĐND tỉnh về mức thu học phí và phí dự thi, dự tuyển đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. Báo cáo số 367/BC-UBND ngày 05/12/2021 về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030
8. Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 05/12/2021 về việc giải trình về đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu tại dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh BP giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
9. Báo cáo số 369/BC-UBND ngày 05/12/2021 về việc giải trình việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp cuối năm 2021)

11. Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.
12. HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết của kỳ họp.
 

10. Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025, tỉnh Bình Phước.
Đính kèm: Phụ lục 1;    Phụ lục 2 

14. Dự thảo Nghị quyết về Bổ sung danh mục các dự án được phê duyệt các chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh.

15. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

16. Dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí và phí dự thi, dự tuyển đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

17. Dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

18. Dự thảo Nghị quyết về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

19. Dự thảo Nghị quyết về quy định lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

20. Dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2021 – 2022.

21. Dự thảo Nghị quyết về quy định mức chi để thực hiện các chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
23. Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
25. Dự thảo Nghị quyết về quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

26. Dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 26/2002/NQ-HĐND ngày 17/01/2002 của HĐND tỉnh về chủ trương huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng lưới điện hạ thế trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
 
13. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.
14. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.
 

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 53 | lượt tải:25

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 72 | lượt tải:27

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 91 | lượt tải:40
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Tháng hiện tại107,997
  • Tổng lượt truy cập3,195,380