TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 (CHUYÊN ĐỀ ) HĐND TỈNH KHÓA X

Thứ hai - 31/10/2022 23:09
I. TỜ TRÌNH HĐND, UBND TỈNH.
 
1. Tờ trình số: 178/TTr -UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh đề nghị ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025.

2. Tờ trình số: 193/TTr -UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh về việc định chủ trương đầu tư 02 dự án: xây dựng đường Minh Lập (Chơn Thành) - Bù Nho (Phú Riềng) và nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế thị xã Bình Long.
 
3. Tờ trình số: 192/TTr -UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020, Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 và Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh.

4. Tờ trình số: 188/TTr –UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình phước (kỳ họp chuyên đề năm 2022).

5. Tờ trình số: 185/TTr –UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Bình Long.

6. Tờ trình số: 173/TTr-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh về thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2022 – 2025;

7. Tờ trình số: 191-TTr-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh và Tờ trình số: 194/TTr-UBND tỉnh ngày 08/11/2022 về việc đề nghị ban hành Nghị Quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hộ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025.
+ Tờ trình số: 191/TTr-UBND
+ Tờ trình số: 194/TTr-UBND


8. Tờ trình số: 180/TTr –UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước.

9. Tờ trình số: 172/TTr –UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về thông qua dự thảo Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (đợt 2).

 
10.Tờ trình số: 432/TTr-HĐND ngày 07/11/2022 của HĐND tỉnh về việc đề nghị miễn nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

11. Tờ trình số: 433/TTr-HĐND ngày 07/11/ 2022 của HĐND tỉnh về việc đề nghị bầu bổ sung Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

12. Tờ trình số: 445/TTr-HĐND ngày 09/11/2022 của HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

 
 
  II. BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH.

1. Báo cáo số: 46/BC-HĐND-VHXH ngày 24/10/2022 của Ban VHXH HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội.

2. Báo cáo số: 49/BC-HĐND-VHXH ngày 04/11/2022 của Ban VHXH HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội.

3. Báo cáo số: 71/BC-HĐND-KTNS ngày 07/11/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X.


III. BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH.

1. Công văn số: 2137/SKHĐT-ĐT ngày 31/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp thu giải trình nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

2. Công văn số: 2487/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo báo giải trình Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh trong kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X.

3. Báo cáo số: 332/BC-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2022 – 2025;  

4. Báo cáo số: 335/BC-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với Dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữ bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

5. Báo cáo số: 336/BC-UBND ngày 01/11/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (đợt 2).

6. Báo cáo số: 343/BC-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định mức hộ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025. 

- Báo cáo số: 347/BC-UBND ngày 8/11/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế – ngân sách tại Báo cáo thẩm tra số 71/BC-HĐND-KTNS ngày 7 tháng 11 năm 2022 đối với Nghị quyết “điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020, Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2021 và Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo số: 348/BC-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về việc giải trình, tiếp thu ý kiến Báo cáo thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trình kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

- Báo cáo số: 349/BC-UBND ngày 08/11 của UBND tỉnh giải trình, tiếp thu Báo cáo thẩm tra của HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Bình Long.

- Công văn số: 3290a/UBND-TH ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.

Tác giả bài viết: DNTT

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 112 | lượt tải:63

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 110 | lượt tải:37

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 144 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Tháng hiện tại78,404
  • Tổng lượt truy cập3,339,088