CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ 15, HĐND TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA X

Chủ nhật - 30/06/2024 20:53
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X


(Từ ngày 03/7/2024 đến ngày 04/7/2024)

NGÀY: 03/7/2024

* Thời gian làm việc:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp. Vì vậy, đề nghị các đại biểu có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 15 phút); 

 

 
1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. 

4. Báo cáo tóm tắt của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024.

5. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

6. Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo.

7. Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.

8. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024. 

9. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo của UBND tỉnh. 


9.1. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024;

9.2. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình thực hiện 5 tháng và ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024;

10. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp).

 
10.1. Thông báo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

10.2. Báo cáo
10.2.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh

 
10.2.2. Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh
 
- Báo cáo của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024;

- Báo cáo của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 (lĩnh vực kinh tế);

- Báo cáo của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024;

- Báo cáo của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 (lĩnh vực văn hóa - xã hội);

- Báo cáo của Ban pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024;

- Báo cáo của Ban pháp chế HĐND tỉnh về thẩm tra kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024;

- Báo cáo của Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành dân sự tỉnh;

- Báo cáo của Ban dân tộc HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024;

- Báo cáo của Ban dân tộc HĐND tỉnh về thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 (lĩnh vực dân tộc).

10.2.3. Báo cáo của UBND tỉnh
 
- Báo cáo chi tiết về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024;

- Báo cáo chi tiết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024;

- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện 5 tháng và ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024;

- Báo cáo về tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh 6 tháng đầu năm 2024;

- Báo cáo về kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023;

- Báo cáo về kết quả giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; 

- Báo cáo về dự kiến Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025;

- Báo cáo về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2024;

- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X; những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X;

- Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X; 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X đến nay.

 
10.2.4. Báo cáo của Viện KSND, TAND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh
     

- Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 07/6/2024 của UBND tỉnh về đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dung lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 25/6/2024 của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2024 - 2025; 

- Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước;


- Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh về quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho giáo viên và trẻ là người dân tộc thiểu số tham gia dạy và học tiếng Việt trước khi vào lớp Một trên địa bàn tỉnh Bình Phước;  

- Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 2024;

- Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Phước năm 2024;  

- Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh về quyết định số lượng hợp đồng lao động làm công việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm học 2024 - 2025;  

 
11. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh
 
11.2. Báo cáo của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2024;

11.3. Báo cáo của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách;

11.4. Báo cáo của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội;

11.5. Báo cáo của Ban pháp chế HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực pháp chế;

11.6. Báo cáo thẩm tra của Ban dân tộc HĐND tỉnh về dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực dân tộc;

 

NGÀY: 04/7/2024

* Thời gian làm việc:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút;
(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp. Vì vậy, đề nghị các đại biểu có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 30 phút); 

12. HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh.

12.1.
Chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

12.2. Chất vấn Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;  Phụ lục kèm theo báo cáo;

12.3. Trả lời chất vấn và giải trình bằng văn bản

   
- Báo cáo số 122/BC-STNMT ngày 03/7/2024 của Sở Tài nguyên và Môi Trường trả lời chất vấn và giải trình bằng văn bản tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh. 

- Báo cáo số 3919/SYT-NV ngày 02/7/2024 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri HĐND tỉnh.

- Báo cáo số 2675-BC-SGDĐT ngày 03/7/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo thực trạng công tác tư vấn, hướng nghiệp và phân luồng học sinh giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh hiện nay.  

- Báo cáo số 90/BC-BDT ngày 02/7/2024 của Ban dân tộc tỉnh Bình Phước báo cáo giải trình việc phân bổ giải ngân nguồn vốn năm 2024; việc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn chưa giải ngân hết trong năm 2023 (thực hiện theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia) các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

13. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp. 
              
  14. Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2024 - 2025;

- Dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước;

- Dự thảo Nghị quyết quy định kinh phí hỗ trợ thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một trên địa bàn tỉnh Bình Phước;  

- Dự thảo Nghị quyết về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 2024;

- Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Phước năm 2024;

- Dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng lao động làm công việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm học 2024-2025.

16. HĐND tỉnh tiến hành bầu Ủy viên UBND tỉnh. 


- Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 01/7/2024 của UBND tỉnh đề nghị chấp thuận bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Dự thảo Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

17. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

18. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.


 

Tác giả bài viết: DNTT (tổng hợp).

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 162 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 142 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 177 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Tháng hiện tại95,317
  • Tổng lượt truy cập3,498,577