TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BA HĐND TỈNH, KHÓA X

Thứ năm - 11/11/2021 02:29
1. Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về việc dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh;
2. Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (bổ sung tờ trình 117/TTr-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh);
3. Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
4. Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết quy định vế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
5. Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh.
6. Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về  ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030.
7. Tờ trình số 380/TTR-HĐND ngày 17/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022.
 
8. Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 2022. 
9. Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
10. Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về định mức chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025. 
11. Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
12. Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của HĐND tỉnh về mức thu học phí và phí dự thi, dự tuyển đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
13. Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua "đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030"   
14. Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết "điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
15. Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
16. Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh áp dụng cho năm học 2021-2022. 
17. Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội.
18. Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi để thực hiện các chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh.
19. Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2002/NQ-HĐND ngày 17/01/2002 của HĐND tỉnh về chủ trương huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng lưới điện hạ thế trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
20. Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Bình Phước.
21. Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về việc thông qua chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh) 
22. Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
23. Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công cuối năm 2021.
24. Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về việc Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn đầu tư từ bội chi ngân sách địa phương.
25. Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về việc Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh giai đoạn 2021-2025 
26. Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22//2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019; Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh; 


II. BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HĐND TỈNH
1. Báo cáo số 381/BC-HĐND ngày 17/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh.
2. Báo cáo số 59/BC-HĐND-DT ngày 15/11/2021 của Ban dân tộc HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 của ban Dân dân tộc HĐND tỉnh.
3. Báo cáo số 393/BC-HĐND ngày 24/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt TXCT của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.
4. Báo cáo số 97/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2021 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.
5. Báo cáo số 61/BC-HĐND-DT ngày 24/11/2021 của Ban dân tộc HĐND tỉnh về thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 về lĩnh vực dân tộc.
6. Báo cáo số 42/BC-HĐND-VHXH ngày 25/11/2021 của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh về Kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.
7. Báo cáo số 43/BC-HĐND-VHXH ngày 25/11/2021 của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh về Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.
8. Báo cáo số 44/BC-HĐND-VHXH ngày 25/11/2021 của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh về thẩm tra Các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.
9. Báo cáo số 53/BC-HĐND-PC ngày 24/11/2021 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
10. Báo cáo số 54/BC-HĐND-PC ngày 24/11/2021 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh; Viện KSND, TAND và Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2021.
11. Báo cáo số 55/BC-HĐND-PC ngày 24/11/2021 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về thẩm tra kết quả công tác của UBND tỉnh năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
12. Báo cáo số 56/BC-HĐND-PC ngày 24/11/2021 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về thẩm tra về các dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.
13. Báo cáo số 98/BC-HĐND-KTNS ngày 25/11/2021 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Kết quả công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
16. Báo cáo số 396/BC-HĐND ngày 26/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp (thứ 2 và thứ 3) năm 2021, HĐND tỉnh khóa X.
17. Báo cáo số 397/BC-HĐND ngày 26/11/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.
18. Báo cáo số 406/BC-HĐND ngày 02/12/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
19. Báo cáo số 99/BC-HĐND-KTNS ngày 05/12/2021 của Ban kinh tế - ngân sách, HĐND tỉnh Thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình bổ sung tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.

III. BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH
1. Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 
2. Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X đến nay.
3. Báo cáo số 327/BC-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021.
4. Báo cáo số 334/BC-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi NSNN năm 2022 
5. Báo cáo số 335/BC-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi NSNN năm 2022 
6. Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về Báo cáo tình hình công tác năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022. 
7. Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 
8. Báo cáo số 339/BC-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022
9. Báo cáo số 344/BC-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về Nội dung trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh
10. Báo cáo số 347/BC-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh về tình hình và kết quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021;
11. Báo cáo số 363/BC-UBND ngày 04/12/2021 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ ba (cuối năm 2021) HĐND tỉnh
12. Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 05/12/2021 của UBND tỉnh về trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh
13. Báo cáo số 371/BC-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X;
14. Báo cáo số 345/BC-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

IV. BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CỦA UBND TỈNH

1. Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 05/12/2021 về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết về "Phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030"
2. Báo cáo số 352/BC-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Hội đồng nhân dân tỉnh tại báo cáo sô 97/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2021.
3. Báo cáo số 353/BC-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của HĐND tỉnh tại báo cáo số 97/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2021
4. Báo cáo số 364/BC-UBND ngày 05/12/2021 về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo nghị quyết do ngành Giáo dục Đào tạo tham mưu trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
5. Báo cáo số 365/BC-UBND ngày 05/12/2021 về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết Quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh
6. Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 05/12/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của HĐND tỉnh về mức thu học phí và phí dự thi, dự tuyển đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. Báo cáo số 367/BC-UBND ngày 05/12/2021 về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030
8. Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 05/12/2021 về việc giải trình về đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu tại dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh BP giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
9. Báo cáo số 369/BC-UBND ngày 05/12/2021 về việc giải trình việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp cuối năm 2021)
10. Báo cáo số 372/BC-UBND ngày 05/12/2021 của UBND tỉnh về việc giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
11. Báo cáo số 373/BC-UBND ngày 05/12/2021 của UBND tỉnh V/v tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của HĐND tỉnh tại báo cáo số 99/BC-HĐND-KTNS ngày 05/12/2021


IV. BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN TƯ PHÁP
1. Báo cáo số 436/BC-VKS ngày 04/11/2021 của Viện KSND tỉnh về công tác kiểm sát năm 2021 tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. 
2. Báo cáo số 453/BC-VKS ngày 19/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Báo cáo tóm tắt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát năm 2021 tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X
3. Báo cáo số 51/BC-TA ngày 10/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
4. Báo cáo tóm tắt số 52/BC-TA ngày 10/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
5. Báo cáo số 789/BC-CTHADS ngày 02/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự về báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
6. Báo cáo tóm tắt số 789/BC-CTHADS ngày 02/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự về báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

V. BÁO CÁO TIẾP THU GIẢI TRÌNH CỦA CÁC SỞ NGÀNH
1. Báo cáo số 3184/BC-SVHTTDL ngày 30/11/2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Dự thảo “Nghị quyết quy định mức chi để thực hiện các chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước”
2. Công văn số 3268a/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo giải trình Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2021;
3. Công văn số 2615/SKHĐT-ĐT ngày 06/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các đại biểu HĐND tỉnh và giải trình báo cáo thẩm tra của Ban KTNS HĐND tỉnh

VI. THÔNG BÁO CỦA UB MTTQVN TỈNH 
Thông báo số 181/TB-MTTQ ngày 30/11/2021 của Ủy ban MTTQVN tỉnh về mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021
VII. THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong 06 tháng cuối năm 2021
VIII. CÁC VĂN BẢN GIẢI TRÌNH Ý KIẾN HỌP TỔ
1. Công văn số 3718/STC-NS ngày 06/12/2021 của Sở Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;
2. Công văn số 2630/SKHĐT-THQH ngày 06/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải trình tại phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X;    Phụ lục đính kèm;    
3. Công văn số 2939/SNV-CCVC&TCBM ngày 06/12/2021 của Sở Nội vụ Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND

05/TB-TĐB (thị xã Phước Long)

Thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp sáu - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (thị xã Phước Long)

Thời gian đăng: 08/08/2022

lượt xem: 20 | lượt tải:11

126/TB-HĐND (Bù Đăng)

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 6, HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa VII tại xã Minh Hưng (Bù Đăng) lần 2

Thời gian đăng: 08/08/2022

lượt xem: 20 | lượt tải:11

77/TB-MTTQVN

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu huyện Đồng Phú

Thời gian đăng: 01/08/2022

lượt xem: 38 | lượt tải:23
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Tháng hiện tại45,296
  • Tổng lượt truy cập477,290