TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6 (GIỮA NĂM 2022), HĐND TỈNH KHÓA X

Thứ hai - 13/06/2022 04:34
(Tài liệu đang cập nhật)
GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ 

I. CÁC TỜ TRÌNH

 
1. Tờ trình số 178/TTr-HĐND ngày 08/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023.

2. Tờ trình số 179/TTr-HĐND ngày 08/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Bổ sung chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022.

3. Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

4. Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

5. Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí về thẩm định hồ sơ thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

6. Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh về việc dự thảo thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 và điều chỉnh tên, diện tích các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021;
 
7. Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

8. Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh thông qua Nghị quyết sáp nhập khu phố Phú Tân và ấp Sóc Du thuộc phường An Lộc, thị xã Bình Long;

9. Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh về việc Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh về việc Đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022;

12. Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể, các đối tượng người có công khi từ trần trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

13. Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

14. Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh;

15. Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
 
17. Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020, Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 và nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh;

18. Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết của HĐND ban hành quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

19. Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B của tỉnh giai đoạn 2021-2025;

20. Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày17/6/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

21. Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022;

22. Tờ trình số 137/TTR-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh;
 
23. Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

24. Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua bổ sung điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;
 
II. BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH

1. Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022;

2. Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022;

3. Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X đến nay;

4. Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021;

5. Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh về tổng kết việc thực hiện chính sách quy định về hỗ trợ mai táng phí cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, đảng, đoàn thể và các đối tượng chính sách khi từ trần giai đoạn 2010-2020 theo nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND ngày 14/12/2009 của HĐND tỉnh;

6. Báo cáo số 154/BC-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh về đánh giá tác động của chính sách quy định về chính sách hỗ trợ lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể, các đối tượng người có công khi từ trần trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
 
7. Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020, Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 và Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh;

8. Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về việc kết quả thực hiện Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về sửa đổi bổ sung Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 16/4/2021;
 
9. Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về việc tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2022;

10. Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về việc tóm tắt tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2022;

11. Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về việc kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (chính thức);

12. Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về việc kết quả giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng, ước 6 tháng đầu năm và giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022;

13. Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh về việc Tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng dầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2022;

14. Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
 
15. Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết sáp nhập khu phố Phú Tân và ấp Sóc Du thuộc phường An Lộc, thị xã Bình Long;

16. Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc thẩm tra của Ban KT-NS đối với dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

17. Báo cáo số 184/BC-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban VH-XH, HĐND tỉnh tại báo cáo số 26/BC-HĐND-VHXH ngày 21/6/2022 đối với dự thảo Nghị quyết "quy định về chính sách hỗ trợ lễ tang trên địa bàn tỉnh Bình Phước"

28. Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022, trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa X;

19. Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình, điều chỉnh và bổ sung dự thảo Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

20. Công văn số 1252/STNMT-CCQLĐĐ ngày 28/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo giải trình dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp giữa năm 2022;

21. Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc tình hình ước thực hiện ngân sách 6 đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2022.

22. Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh về việc  tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2022.

23. Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về việc  tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

24. Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

25. Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban dân tộc HĐND tỉnh tại báo cáo thẩm tra số 43/BC-HĐND-DT ngày 20/6/2022.

26. Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh về việc  kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.

27. Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

28. Báo cáo số 215/BC-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu giải trình ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách với Dự thảo nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dung ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
 
4. Báo cáo số 214/BC-HĐND ngày 21/6/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X;

5. Báo cáo số 216/BC-HĐND ngày 24/6/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về tỉnh hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X;

6. Báo cáo số 232/BC-HĐND ngày 30/6/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về Tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.


BÁO CÁO CỦA BAN KTNS

1. Báo cáo số 32/BC-HĐND-KTNS ngày 21/6/2022 của ban KTNS HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022;

2. Báo cáo số 33/BC-HĐND-KTNS ngày 21/6/2022 của ban KTNS HĐND tỉnh về thẩm tra tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (lĩnh vực kinh tế);

3. Báo cáo số 34/BC-HĐND-KTNS ngày 21/6/2022 của ban KTNS HĐND tỉnh về thẩm tra Tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2022;

4. Báo cáo số 35/BC-HĐND-KTNS ngày 21/6/2022 của ban KTNS HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X;


BAN VHXH

1. Báo cáo số 26/BC-HĐND-VHXH ngày 21/6/2022 của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội;

2. Báo cáo số 27/BC-HĐND-VHXH ngày 21/6/2022 của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh về thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 về lĩnh vực văn hóa – xã hội;

3. Báo cáo số 28/BC-HĐND-VHXH ngày 21/6/2022 của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban văn hoa - xã hội HĐND tỉnh;

BAN PHÁP CHẾ

1. Báo cáo thẩm tra số 26/BC-HĐND-PC ngày 20/6/2022 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022.

2. Báo cáo số 27/BC-HĐND-PC ngày 20/6/2022 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về Báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2022.

3. Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND-PC ngày 20/6/2022 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về các dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X.

4. Báo cáo số 29/BC-HĐND-PC ngày 20/6/2022 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022.

BAN DÂN TỘC

1. Báo cáo số 41/BC-HĐND-DT ngày 17/6/2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban dân tộc HĐND tỉnh;

2. Báo cáo số 42/BC-HĐND-DT ngày 17/6/2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 về lĩnh vực dân tộc;

3. Báo cáo số 43/BC-HĐND-DT ngày 20/6/2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;


IV. BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

1. Báo cáo số 25/BC-TA ngày 06/6/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh về báo cáo kết quả công tác Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (số liệu từ 01/12/2021 - 31/5/2022);

2. Báo cáo số 26/BC-TA ngày 06/6/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh về báo cáo tóm tắt kết quả công tác Tòa án nhân dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;

3. Báo cáo số 197/BC-VKS ngày 06/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022 tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân khóa X;

4. Báo cáo số 229/BC-VKS ngày 14/6/2022 của kiểm sát nhân dân tỉnh Báo cáo tóm tắt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022 tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X;

5. Báo cáo số 374/BC-CTHADS ngày 02/6/2022 của Cục thi hành án dân sự về kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022;
 

VI. TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

1. Công văn số 1543/UBND-TH ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh;

2. Công văn số 755/CAT-PV01 ngày 29/6/2022 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của đại biểu HĐND;

3. Công văn số 202/BPW-KTĐT ngày 27/6/2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

4. Công văn số 603/BQLDA-KTTĐ ngày 27/6/2022 của BQL Dự án đầu tư xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X; 

5. Công văn số 1066/SNN-VP ngày 27/6/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

6. Công văn số 1003/SNV-XDCQ ngày 28/6/2022 của sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X;

7. Công văn số 1071/SNN-VP ngày 28/6/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X;

8. Công văn số 257/BDT-KHTH ngày 30/6/2022 của Ban dân tộc tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X;

9. Công văn 1802/SGDĐT-VP ngày 29/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;
 

14. Công văn số 1279/STNMT-VP ngày 29/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi Trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X.

15. Công văn số 794/CAT-PV01 ngày 05/7/2022 của Công an tỉnh về việc  trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh.

16. Công văn số 2388/BC-SYT ngày 06/7/2022 về việc báo cáo kết quả thực hiện nội dung đã hứa tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.

17. Công văn số 459/SGTVT-QLHTGT ngày 30/6/2022 của Sở Giao thông Vận tải về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X.

18. Công văn số 1568/UBND-VP ngày 06/7/2022 của UBND huyện Đồng Phú về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X.

19. Công văn số 1873/SGDĐT-VP ngày 06/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc  trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND tỉnh.

20. Công văn số 1237/SKHĐT-ĐT ngày 07/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X.

21. Công văn số 1142/SNN-VP ngày 08/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp HĐND tỉnh.

22. Công văn số 1073/SNV-XDCQCTTN ngày 08/7/2022 của Sở Nội vụ về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.

23. Công văn số 480/SGTVT-HTGT ngày 08/7/2022 của Sở Giao thông Vân tải về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X.

24. Công văn số 1929/SXD-QLN ngày 10/7/2022 của Sở Xây dựng về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X.

 

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND

77/TB-MTTQVN

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu huyện Đồng Phú

Thời gian đăng: 01/08/2022

lượt xem: 20 | lượt tải:15

08/KH-HĐND (thị xã Phước Long)

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri (cấp tỉnh và thị xã) sau kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh Bình Phước khóa X và sau kỳ họp thứ tư - HĐND thị xã Phước Long khóa IV

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 8 | lượt tải:5

86/KH-TĐB(Bình Long)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X của tổ đại biểu thị xã Bình Long

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 11 | lượt tải:7
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
knhd
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Tháng hiện tại21,770
  • Tổng lượt truy cập453,764