Nghị quyết kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX

Thứ hai - 15/07/2019 03:59
Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh thông qua 25 nghị quyết như sau:
 
STT Tên nghị quyết  Tải về
1 Nghị quyết số: 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019  của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 01/2019/NQ-HĐND
2 Nghị quyết số: 02/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định mức mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy tỉnh Bình Phước. 02/2019/NQ-HDND
3 Nghị quyết số: 03/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 03/2019/NQ-HDND
4 Nghị quyết số: 04/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019  của HĐND tỉnh về việc quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước;. 04/2019/NQ-HDND
5 Nghị quyết số: 05/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 05/2019/NQ-HĐND
6 Nghị quyết số: 06/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dựng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 06/2019/NQ-HĐND
7 Nghị quyết số: 07/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 07/2019/NQ-HĐND
8 Nghị quyết số: 08/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. 08/2019/NQ-HĐND
9 Nghị quyết số: 09/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 09/2019/NQ-HĐND
10 Nghị quyết số: 10/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi Điều 17 và Điều 28 của Quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước. 10/2019/NQ-HĐND
11 Nghị quyết số: 11/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và danh mục các dự án có thay đổi so với Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh. 11/2019/NQ-HĐND
12 Nghị quyết số: 12/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc bổ sung vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước. 12/2019/NQ-HĐND
13 Nghị quyết số: 13/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước. 13/2019/NQ-HĐND
14 Nghị quyết số: 14/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước. 14/2019/NQ-HĐND
15 Nghị quyết số: 15/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 15/2019/NQ-HĐND
16 Nghị quyết số: 01/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2019, tỉnh Bình Phước. 01/NQ-HĐND
17 Nghị quyết số: 02/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 02/NQ-HĐND
18 Nghị quyết số: 03/NQ-HĐND ngày 05/07/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập năm 2019. 03/NQ-HĐND
19 Nghị quyết số: 04/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 04/NQ-HĐND
20 Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. 05/NQ-HĐND
21 Nghị quyết số: 06/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương. 06/NQ-HĐND
22 Nghị quyết số: 07/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2017. 07/NQ-HĐND
23 Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc thông quan phân bổ dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 08/NQ-HĐND
24 Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 09/NQ-HĐND
25 Nghị quyết số: 10/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 10/NQ-HĐND

Tác giả bài viết: Lê Minh

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 162 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 142 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 177 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Tháng hiện tại95,329
  • Tổng lượt truy cập3,498,589