NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 12 (CUỐI NĂM 2023), HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026.

Thứ hai - 18/12/2023 02:23
KỲ HỌP THỨ 12 (CUỐI NĂM 2023) HĐND TỈNH THÔNG QUA 37 NGHỊ QUYẾT SAU:

 
STT TÊN NGHỊ QUYẾT TẢI VỀ
01 Nghị quyết số: 20/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 20/NQ-HĐND
02 Nghị quyết số: 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 21/NQ-HĐND
03 Nghị quyết số: 22/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về việc thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024. 22/NQ-HĐND
04 Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - nam phía Tấy đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).  23/NQ-HĐND
05 Nghị quyết số: 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh thông qua bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương. 24/NQ-HĐND
06 Nghị quyết số: 25/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh thông qua bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023. 25/NQ-HĐND
07 Nghị quyết số: 26/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. 26/NQ-HĐND
08 Nghị quyết số: 27/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Hội trường tỉnh. 27/NQ-HĐND
09 Nghị quyết số: 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước thông qua chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh, đầu tư theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT. 28/NQ-HĐND
10 Nghị quyết số: 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toàn chi ngân sách tỉnh năm 2024, tỉnh Bình Phước. 29/NQ-HĐND
11 Nghị quyết số: 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2022. 30/NQ-HĐND
12 Nghị quyết số: 31/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 31/NQ-HĐND
13 Nghị quyết số: 32/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh bầu bổ dung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 32/NQ-HĐND
14 Nghị quyết số: 33/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024. 33/NQ-HĐND 
15 Nghị quyết số: 34/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023. 34/NQ-HĐND
16 Nghị quyết số: 35/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quyết định số lượng hợp đồng lao động làm công việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024 và lĩnh vực sự nghiệp y tế năm 2024. 35/NQ-HĐND
17 Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023 36/NQ-HĐND
18 Nghị quyết số: 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Giao số lượng cán bộ, công chức và người lao động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024. 37/NQ-HĐND
19 Nghị quyết số: 16/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2030. 16/2023/NQ-HĐND
20 Nghị quyết số: 17/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2025. 17/2023/NQ-HĐND
21 Nghị quyết số: 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi khoản 5 Điều 1 nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư. 18/2023/NQ-HĐND
22 Nghị quyết số: 19/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định về việc miễn, giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 19/2023/NQ-HĐND
23 Nghị quyết số: 20/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh thuận chủ trương bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 có thay đổi so với danh mục kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020, Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2021, Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng tỉnh Bình Phước. 20/2023/NQ-HĐND
24 Nghị quyết số: 21/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024, hủy danh mục các dự án không thực hiện và danh mục các dự án thu hồi dất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 21/2023/NQ-HĐND
25 Nghị quyết số: 22/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2004 và nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước. 22/2023/NQ-HĐND
26 Nghị quyết số: 23/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết và quy định kèm theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định về tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 23/2023/NQ-HĐND
27 Nghị quyết số: 24/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 và Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025. 24/2023/NQ-HĐND
28 Nghị quyết số: 25/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh     quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 25/2023/NQ-HĐND
29 Nghị quyết số: 26/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 26/2023/NQ-HĐND
30 Nghị quyết số: 27/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh bổ sung các danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh Bình Phước. 27/2023/NQ-HĐND
31 Nghị quyết số: 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 28/2023/NQ-HĐND      
32 Nghị quyết số: 29/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 6 Chương II của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Bình Phước. 29/2023/NQ-HĐND
33 Nghị quyết số: 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 30/2023/NQ-HĐND
34 Nghị quyết số: 31/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  31/2023/NQ-HĐND
35 Nghị quyết số: 32/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, người hoạt động không chuyên trách thực hiện tinh giản biên chế hoặc nghỉ việc theo nguyện vọng diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính. 32/2023/NQ-HĐND
36 Nghị quyết số: 33/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 33/2023/NQ-HĐND
37 Nghị quyết số: 34/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 34/2023/NQ-HĐND

 

Tác giả bài viết: DNTT (tổng hợp).

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Thông báo số:108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:4

KH: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 38 | lượt tải:20

TB: 3437/TB-TTKQH

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời gian đăng: 27/03/2024

lượt xem: 69 | lượt tải:39
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Tháng hiện tại107,214
  • Tổng lượt truy cập3,025,528