Những con số ấn tượng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2023.

Thứ ba - 26/03/2024 03:36
   Chiều ngày 25-3-2024, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 đã bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu bế mạc Hội nghị đầy ý nghĩa và mang tính định hướng cho hoạt động Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố.CTQH Chiều 25 3
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024

Những con số khẳng định"Làn gió tươi mới" !

   Hội đồng nhân dân các tỉnh/thành đã tổ chức 357 kỳ họp, bình quân 1 tỉnh/thành tổ chức 5,66 kỳ họp/năm; trong đó có 130 Kỳ họp thường lệ, 154 kỳ họp chuyên đề, 73 kỳ họp đột xuất. Số lượng nghị quyết được Hội đồng nhân dân ban hành cũng ở mức kỉ lục với 6.377 nghị quyết, trong số đó có 1.681 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Về giám sát, có 1.332 đoàn giám sát ở 63 tỉnh/thành phố. Thông qua giám sát đã phát hiện 13.273 vấn đề vướng mắc và bất cập. Năm 2023 còn có nhiệm vụ đột xuất lớn là lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn, gồm 1.700 chức danh ở cấp tỉnh và 12.028 chức danh ở cấp huyện.

Trong năm 2023, qua chất vấn và giải quyết kiến nghị của cử tri đã phát hiện 13.273 vấn đề vướng mắc và bất cập tại địa phương. Các tỉnh đã tập trung giải quyết được 9.618 vấn đề bất cập này, đạt tỷ lệ 72,44%, tốt hơn so với tỷ lệ 70,39% của năm 2022.


kỳ họp HĐND
Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Năm 2023, HĐND Bình Phước đã đồng hành!
   Thường trực HĐND các cấp đã tham mưu HĐND tổ chức thành công 02 kỳ họp thường lệ (giữa năm và cuối năm), ngoài ra tổ chức 98 kỳ họp chuyên đề (Cấp tỉnh tổ chức 2 kỳ họp, cấp huyện 25 kỳ họp, cấp xã 71 kỳ họp) để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo thẩm quyền; HĐND các cấp đã ban hành 2.274 nghị quyết. Trong đó, HĐND tỉnh ban hành 71 nghị quyết, cấp huyện ban hành 397 nghị quyết,cấp xã ban hành 1.806 nghị quyết; Thường trực HĐND, các Ban HĐND các cấp thực hiện 1042 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, chuyên đề theo kế hoạch công tác. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức 37 đợt, cấp huyện tổ chức 113 đợt và cấp xã tổ chức 892 đợt;

   Riêng đối với HĐND tỉnh, Tổng số kỳ họp  tổ chức là 4 kỳ họp, đã ban hành 71 nghị quyết, trong đó 35 Nghị quyết về quy phạm; tổng  chất vấn tại kỳ họp là 10 lượt; Tổng số đoàn giám sát, khảo sát là 35 đoàn, với 282 kiến nghị, đề xuất sau giám sát, khảo sát, tỉ lệ giải quyết kiến nghị đạt 81,21%; tổng số tiếp xúc cử tri là 4 đợt, với 256 kiến nghị, 100 % đã được xem xét giải quyết.


BT Nguyễn Mạnh Cường 25 3
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự chỉ đạo và phát biểu tại kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh

Đóng góp tích cực vào phát triển địa phương!
   Có thể nói năm 2023, HĐND các cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đề ra. Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp của HĐND được thực hiện theo đúng quy định. Hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp công dân được quan tâm thực hiện, đảm bảo về nội dung và thời gian theo kế hoạch. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các kiến nghị sau các đợt giám sát của HĐND các cấp thực hiện nghiêm túc; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp và các cơ quan liên quan tiếp tục được duy trì.


biểu quyết HĐND
Đại HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

   Nghị quyết của HĐND các cấp xây dựng và ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, chất lượng xây dựng nghị quyết được nâng cao, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025.

Những vấn đề cần quan tâm năm 2024
   Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị tổng kết hoạt động công tác HĐND năm 2023, Chủ tịch Quốc hội đã chỉ ra 10 vấn đề mà HĐND các cấp cần quan tâm, đó là:

CTQH Chiều 25 3 (1)
Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ nhấn mạnh 10 vấn đề cần quan tâm

   Thứ nhất, Hội đồng nhân dân tiếp tục bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, Thường trực cấp ủy đối với tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiều hơn nữa. Đây là nhân tố quyết định đối với hoạt động, định hướng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, "đúng vai, thuộc bài" và có định hướng rõ ràng, có cơ sở chính trị và căn cứ pháp lý để thực hiện.

   Thứ hai, tiếp tục tăng cường thực hiện chức năng của cơ quan dân cử địa phương theo quy định của pháp luật để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ của năm 2024. Trong đó, tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương, qua hoạt động thực tiễn của mình, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, sát sao và trách nhiệm hơn nữa với việc xây dựng luật, các Nghị quyết của Quốc hội, nhất là các luật có liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương.

   Hội đồng nhân dân các địa phương căn cứ vào các luật, nghị quyết được ban hành để có kế hoạch triển khai các Luật đã được Quốc hội thông qua, nhất là Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Căn cước, Luật Tài nguyên nước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở… có rất nhiều nội dung cụ thể giao cho địa phương, phải rà soát để thực hiện.

   Thứ ba, tiếp tục đổi mới kỳ họp của Hội đồng nhân dân. Kỳ họp là phương thức hoạt động cơ bản của Hội đồng nhân dân. Đề nghị tiếp tục tăng cường chất lượng kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trọng tâm là kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện. Ngoài cấp tỉnh phải quan tâm đến cấp huyện, chú trọng đến cấp xã.

   Thứ tư, nhiều địa phương có thể học tập, thực hiện phát động phong trào thi đua như Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng tổ chức tổng kết công tác Hội đồng nhân dân và phát động trong trào thi đua khen thưởng.

   Thứ năm, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân quyết định chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử địa phương, đề nghị tiếp tục quan tâm, khích lệ hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

   Thứ sáu, tăng cường công tác dân nguyện tại địa phương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét các vụ việc nổi cộm hàng tháng, lập hồ sơ danh mục và yêu cầu xử lý triệt để, hạn chế phát sinh mới, nhất là khiếu kiện đông người, phức tạp, phải làm tốt công tác này hơn nữa; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đổi mới tiếp xúc cử tri.

   Thứ bảy, quan tâm công tác thành lập các đơn vị hành chính mới, nhất là thành lập các thành phố, thị xã, các phường và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện. Đây là nội dung trọng tâm mà Hội đồng nhân dân có trách nhiệm, nhất là chính sách giải quyết lao động dôi dư, chính sách đãi ngộ với người đương chức, người nghỉ hưu và những người trong diện sắp xếp.

   Thứ tám, quan tâm công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ Hội đồng nhân dân các cấp, chuẩn bị nguồn cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tiến tới Đại hội Đảng các cấp.

   Thứ chín, tăng cường tham gia các hoạt động tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước; 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Khuyến khích Hội đồng nhân dân các địa phương tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng và lựa chọn tổ chức đêm Gala để chào mừng ngày thành lập Hội đồng nhân dân (22/11/1945 – 22/11/2025).


   Thứ mười, đề nghị Hội đồng nhân dân đóng góp tích cực cho việc xây dựng chính sách và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

 

Tác giả bài viết: La Văn Trường.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập94
  • Tháng hiện tại132,986
  • Tổng lượt truy cập3,536,246