Công tác thu hút đầu tư trong nước, giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số … được đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước chất vấn tại nghị trường kỳ họp.

Thứ sáu - 08/12/2023 02:28
   Trên cơ sở chương trình làm việc đã được HĐND tỉnh thông qua, sáng ngày 08-12-2023, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X tiến hành phiên chất vấn đối với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về các vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

ông Võ Sá
Ảnh: Ông Võ Sá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn tại kỳ họp
   Đối với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại biểu chất vấn về vấn đề: năm 2023, việc thực hiện các chỉ tiêu như thu hút đầu tư trong nước, số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới trong năm không đạt; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Đề nghị Giám đốc Sở cho biết nguyên nhân và giải pháp.

   Trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh, ông Võ Sá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, trả lời về nguyên nhân thu hút đầu tư trong nước không đạt chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp trong thời gian tới. Tính đến ngày 30-11-2023, trên địa bàn tỉnh thu hút được 13 dự án đầu tư trong nước, với tổng số vốn (kể cả điều chỉnh) là 6.209 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch; ước thực hiện cả năm thu hút 6.500 tỷ đồng, bằng 53,4% so với năm 2022 và đạt 54,2% kế hoạch năm (kế hoạch đề ra là 12.000 tỷ đồng). Nguyên nhân đạt thấp chủ yếu là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài; tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng nặng nề trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, việc ngân hàng thắt chặt tín dụng cũng ảnh hưởng không nhỏ trong việc mở rộng đầu tư của doanh nghiệp; một số khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch, thủ tục đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất chưa được trung ương xem xét, giải quyết cũng ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của tỉnh. Ngoài ra, công tác dự báo của Sở còn chưa sát, chưa lường hết những khó khăn của doanh nghiệp. Để đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong nước trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề ra một số giải pháp quan trọng như: (1) Tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng số, nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh và chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố. (2) Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên, định kỳ hàng tuần gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. (3) Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm trên cơ sở bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

   Về nguyên nhân số doanh nghiệp thành lập mới không đạt chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp trong thời gian tới. Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 30-11-2023 là 1.018 doanh nghiệp, ước thực hiện cả năm 2023 là 1.050 doanh nghiệp, giảm 10% so với năm 2022 và đạt 87,5% kế hoạch năm (kế hoạch đề ra là 1.200 doanh nghiệp). Nguyên nhân không đạt kế hoạch chủ yếu là do chịu ảnh hưởng khó khăn chung của tình hình thế giới và trong nước; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn, đơn đặt hàng giảm, giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh không ổn định; giá nguyên, nhiên, vật liệu, cước phí vận tải, chi phí logistics… tăng cao; thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, do đó ảnh hưởng rất lớn đến phát triển doanh nghiệp. Để đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề ra một số giải pháp như: (1) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, nhất là các chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ 2% lãi suất đối với các khoản vay của doanh nghiệp. (2) Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đưa sản phẩm hàng hóa lên các sàn thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thích nghi với tình hình mới. (3) Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh; hướng dẫn thủ tục đầu tư, thủ tục đăng kýkinh doanh cho doanh nghiệp.

   Về nguyên nhân Số hợp tác xã thành lập mới không đạt chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp trong thời gian tới. Số hợp tác xã thành lập mới tính đến ngày 30/11/2023 là 27 hợp tác xã, ước thực hiện cả năm 2023 là 30 hợp tác xã, bằng 100% so với năm 2022 và đạt 85,7% kế hoạch năm (kế hoạch đề ra là 35 hợp tác xã). Nguyên nhân không đạt chỉ tiêu kế hoạch, ngoài nguyên nhân khách quan do bối cảnh khó khăn chung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, các hợp tác xã còn khó khăn trong tiếp cận các nguồn hỗ trợ, nhất là nguồn vốn cho vay ưu đãi tín dụng còn ít, không đáp ứng nhu cầu vay của hợp tác xã; sự phối kết hợp trong tham mưu, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã còn nhiều hạn chế. Để đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trong thời gian tới,Sở Kế hoạch và Đầu tư đề ra một số giải pháp như: (1) Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 25/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ. (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về kinh tế tập thể và hợp tác xã. (3) Tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. (4) Hỗ trợ, tư vấn các hợp tác xã về thủ tục, hồ sơ thành lập mới và tiếp cận nhanh nhất các chính sách hỗ trợ từ trung ương và chính sách của tỉnh như hỗ trợ vốn, hỗ trợ kết cấu hạ tầng, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, hỗ trợ xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số cho hợp tác xã.

ông Điểu Điều
bà Đỗ Thị Nguyên
ông Nguyễn Thanh Nhã
Ảnh: Các đại biểu HĐND tỉnh tham gia chất vấn tại kỳ họp
   Về nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp và giải pháp trong thời gian tới. Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023 đã giao là 5.066 tỷ 774 triệu đồng, giải ngân 11 tháng đầu năm 2023 là 2.828 tỷ 928 triệu đồng, đạt 55,8% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách trung ương đạt 38,1% và vốn ngân sách địa phương đạt 60,2%. Ước thực hiện giải ngân cả năm 2023 là 4.560 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách trung ương đạt 93,2% và vốn ngân sách địa phương đạt 89,2%. Nguyên nhân giải ngân đạt thấp, là do thị trường bất động sản trầm lắng và do vướng quy định về đấu giá quyền sử dụng đất đối với từng thửa đất theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ nên trong năm 2023 không triển khai được các dự án đấu giá quyền sử dụng đất khối tỉnh, dự kiến hụt thu nguồn đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 là khoảng 3.000 tỷ đồng. Trong khi vốn đầu tư từ tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn 67,3% trên tổng vốn đầu tư công của tỉnh, do đó ảnh hướng rất lớn đến tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án từ nguồn tiền sử dụng đất. Ngoài ra, đối với vốn NSTW có một số chương trình mới được giao bổ sung vào 6 tháng cuối năm nên chưa kịp giải ngân vốn như: Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 174 tỷ đồng mới giao cuối tháng 7/2023; chương trình phát triển mạng lưới y tế cơ sở 55 tỷ 826 triệu đồng mới giao cuối tháng 10/2023. Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu như: Công tác tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế, ở một số nơi, cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu còn thiếu quyết tâm, chưa sâu sát đôn đốc thực hiện; chưa tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh của các dự án; công tác chuẩn bị đầu tư còn sơ sài, chất lượng chưa tốt; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm trễ nên đã gặp vướng mắc trong triển khai thực hiện; phân bổ vốn còn dàn trải, thiếu tập trung; một số Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu còn yếu kém về năng lực; công tác kiểm tra, giám sát chưa tốt. Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề ra một số giải pháp trọng tâm như: (1) Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; Công văn số 555/TTg-QHĐP ngày 16/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023; Công điện số 09/CĐ-BKHĐT ngày 03/11/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023; Công văn số 10093/BKHĐT-TH ngày 01/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn đầu tư công năm 2023; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 3058/UBND-TH ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023. (2)Phối hợp và tham mưu UBND tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về công tác đấu giá quyền sử dụng đất với kết quả cao nhất để có nguồn thu giải ngân vốn đầu tư công. (3) Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ rà soát vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh của các dự án. (4) Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục duy trì giao ban định kỳ, thường xuyên hàng tháng về giải ngân vốn đầu tư công để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Riêng đối với vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh duy trì giao ban định kỳ 2 tuần một lần để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các địa phương và đẩy mạnh giải ngân vốn các Chương trìnhmục tiêu quốc gia. (5) Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn các dự án, nhất là nguồn vốn phân cấp cho các huyện, thị xã, thành phố ngay từ khâu phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu năm để tránh đầu tư dàn trải quá nhiều dự án và việc phân bổ, giao vốn cho các dự án đảm bảo đúng theo quy định của Luật Đầu tư công. (6) Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề cao vai trò và gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.

   Tại kỳ họp 05 lượt đại biểu HĐND tỉnh chất vấn thêm về các vấn đề có liên qua đến việc số HTX được thành lập trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng; đến nay giải ngân nguồn vốn đầu tư công ngân sách Trung ương đạt thấp, nhưng dự kiến cuối năm đạt 90%, căn cứ để đạt được chỉ tiêu trên; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong triển khai thực hiện các thủ tục dự án,...những vướng mắc và giải pháp trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất,…Ông Võ Sá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Trần Văn Hướng, Giám đốc Sở Tài nguyên mà Môi trường giải trình trao đổi thêm các vấn đề đại biểu quan tâm.
ông Nguyễn Minh Quang
nh: Ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trả lời chất vấn tại kỳ họp
Kỳ họp chất vấn đối và có 04 lượt đại biểu chất vấn thêm đối với ông Nguyễn Minh Quang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về vấn về: Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông. Việc thực hiện nhiệm vụ của Sở trong việc chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Công tác chuyển đổi số trong ngành Y tế; vai trò, chức năng quản lý; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của ngành ... Đề nghị Giám đốc Sở cho biết các giải pháp khắc phục khó khăn để thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số và đồng bộ giữa tất cả các ngành trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã trả lời thẳng thắn các vấn đề trên cùng với báo cáo thêm của lãnh đạo Sở Y tế. Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đã phát biểu và giải trình thêm một số vấn đề có liên quan đến nội dung trả lời chất vấn của Sở Thông tin và Truyền thông nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước hiệu quả trong thời gian tới.
 
bà Huỳnh Thị Hằng
Ảnh: Bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi chất vấn kỳ họp
   Đánh giá về phiên chất vấn, bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định: Qua kết quả chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tọa kỳ họp nhận thấy với tinh thần trách nhiệm của mình, về cơ bản Giám đốc các Sở đã nghiêm túc, thẳng thắn trả lời thẳng trọng tâm vấn đề. Phần lớn những nội dung chất vấn đã được làm rõ hoặc đề ra giải pháp, hứa thực hiện trong thời gian tới. Tuy nhiên, cũng còn nội dung báo cáo giải trình còn chưa rõ, chưa thật sự làm rõ trách nhiệm của ngành, của cá nhân, có đơn vị chỉ tập trung làm rõ nguyên nhân khách quan, báo cáo giải trình còn nhiều nội dung phải phân tích làm rõ thêm theo yêu cầu của chủ tọa. Đề nghị UBND tỉnh và các Sở trực tiếp trả lời chất vấn nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của ngành mình, của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Phương Lâm.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

KH: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 31 | lượt tải:14

TB: 3437/TB-TTKQH

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời gian đăng: 27/03/2024

lượt xem: 62 | lượt tải:38

Báo cáo: 50/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới quy trình xây dựng pháp luật

Thời gian đăng: 04/03/2024

lượt xem: 111 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập32
  • Tháng hiện tại88,844
  • Tổng lượt truy cập3,007,158