TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 15 CỦA HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

Thứ sáu - 14/06/2024 04:31

* Gợi ý thảo luận họp tổ đại biểu HĐND tỉnh ( Trước kỳ họp thứ 15, HĐND khóa X )

- Thông báo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

-Thông báo số 39/TB-MTTQ-BTT ngày 26/6/2024 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024. 

I. BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HĐND TỈNH:  

1. Báo cáo số 219/ BC-HĐND ngày 02/7/2024 của Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024;  


2. Báo cáo số 221/BC-HĐND ngày 02/7/2024 của Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X;  

3. Báo cáo số 215/BC-HĐND ngày 01/7/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc báo cáo Tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024;

4. Báo cáo số 201/BC-HĐND ngày 21/6/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X;

5. Báo cáo số 197/BC-HĐND ngày 19/6/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023;

6. Báo cáo số 194/BC-HĐND ngày 19/6/2024 của Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp các nội dung giám sát chuyên đề năm 2022, 2023 và giải trình về những nội dung chưa đưa vào dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025;

7. Báo cáo số 196/BC-HĐND ngày 19/6/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh;

8. Báo cáo số 44/BC-HĐND-KTNS ngày 28/6/2024 Báo cáo của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024;

9. Báo cáo số 38/BC-HĐND-KTNS ngày 26/6/2024 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024;

10. Báo cáo số 37/BC-HĐND-KTNS ngày 26/6/2024 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2024;

11. Báo cáo số 39/BC-HĐND-KTNS ngày 26/6/2024 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X;


12. Báo cáo số 27/BC-HĐND-VHXH ngày 28/6/2024 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh;

13. Báo cáo số 28/BC-HĐND-VHXH ngày 28/6/2024 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 về lĩnh vực văn hóa - xã hội;

14. Báo cáo số 29/BC-HĐND-VHXH ngày 28/6/2024 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội;

15. Báo cáo số 17/BC-HĐND-PC ngày 27/6/2024 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024;

16. Báo cáo số 18/BC-HĐND-PC ngày 27/6/2024 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024;

17. Báo cáo số 19/BC-HĐND-PC ngày 27/6/2024 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về thẩm tra về các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X;

18. Báo cáo số 20/BC-HĐND-PC ngày 27/6/2024 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2024;


19. Báo cáo số 17/BC-HĐND-DT ngày 25/6/2024 của Ban dân tộc HĐND tỉnh về việc thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 về lĩnh vực dân tộc;

20. Báo cáo số 18/BC-HĐND-DT ngày 25/6/2024 của Ban dân tộc HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho giáo viên và trẻ là người dân tộc thiểu số tham gia dạy và học tiếng Việt trước khi vào lớp Một trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

21. Báo cáo số 19/BC-HĐND-DT ngày 25/6/2024 của Ban dân tộc HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Ban dân tộc HĐND tỉnh.

II. BÁO CÁO UBND TỈNH:

1. Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024;

2. Báo cáo số 225/BC-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024;

3. Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình thực hiện 5 tháng và ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024;

4. Báo số 193/BC-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh về việc Báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024;

5. Báo cáo số 226/BC-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh báo cáo chi tiết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024;

6. 
Báo cáo số 195/BC-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện 5 tháng và ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024.

7. Công văn số 2239/UBND-TH ngày 10/6/2024 của UBND tinh báo cáo về tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh 6 tháng đầu năm 2024;

8. Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 10/6/2024 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;


9. Báo cáo số 187/BC-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng, ước thực hiện, ước thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; 

10. Báo cáo số 185/BC-UBND tỉnh ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh về dự kiến Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025;

11. Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X;


14. Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2024;

15. Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh về báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024;

16. Báo cáo số 191/BC-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

17. Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh Kết quả giải ngân vốn đầu công năm 2023 và giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

18. Công văn số 2356/UBND-TH ngày 17/6/2024 của UBND tỉnh về việc kết quả thực hiện các nội dung đã xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa X đến nay.    

19. Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 24/6/2024 của UBND tỉnh về  báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề chất vấn, đã hứa tại kỳ họp giữa năm 2024.

III. BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP:

1. Báo cáo số 225/BC-VKS ngày 05/6/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024 tại kỳ họp giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (Số liệu từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/4/2024).  

2. Báo cáo số 257/BC-VKS ngày 24/6/2024 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Báo cáo tóm tắt trình tại kỳ họp giữa năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

3. Báo cáo số 31/BC-TA ngày 11/6/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác Tòa án nhân dân 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.
 
4. Báo cáo số 32/BC-TA ngày 11/6/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh tóm tắt kết quả công tác Tòa án nhân dân 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.  

5. Báo cáo số 471/BC-CTHADS ngày 03/5/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.  

IV. TỜ TRÌNH CỦA  THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH VÀ UBND TỈNH:

1. Tờ trình số 195/TTr-HĐND ngày 19/6/2024 của Thường trực HĐND tỉnh dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025. 

2. Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn còn lại năm 2023 sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương.

3. Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 06/6/2024 của UBND tỉnh về việc đề nghị sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 4 Quy định về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 07/6/2024 của UBND tỉnh về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dung lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 


5. Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đăt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2002/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh.

6. Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 25/6/2024 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2024 - 2025. 

7. Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểu y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước.

+ DTNQ kèm theo; 
  

8. Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho giáo viên và trẻ em người dân tộc thiểu số tham gia dạy và học tiếng việt trước khi vào lớp một trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

9. Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 2024.

10. Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Phước năm 2024. 

11. Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh về việc thông qua quyết định số lượng hợp đồng lao động làm công việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm học 2024-2025.

VI. BÁO TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND TỈNH
 
1. Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 01/7/2024 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình, điều chỉnh theo ý kiến thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, múc chi hỗ trợ cho giáo viên và trẻ là người dân tộc thiểu số tham gia dạy và học tiếng Việt trước khi vào lớp Một trên địa bàn tỉnh Bình Phước;  
 
2. Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 01/7/2024 của UBND tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết do Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp giữa năm 2024);   
 
3. Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 01/7/2024 của UBND tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết do Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp giữa năm 2024);  

4. Công văn số 2595/UBND-TH ngày 01/7/2024 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện các ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy và Ban KTNS HĐND tỉnh về nội dung trình kỳ họp giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa X; 
  
5. Công văn số 2599/UBND-TH ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh về việc nghiên cứu tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa X;
 
6. Báo cáo số 224/ BC-UBND ngày 02/7/2024 về tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh;  

7. Báo cáo số 223/BC-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa theo ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước;
 
8. Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 02/7/2024 của UBND tỉnh về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2024-2025.   VII. CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

- Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025;

- Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn còn lại năm 2023 sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương;

- Dự thảo Nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025;
 
- Dự thảo Nghị quyết sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 4 Quy định về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phươc;

- Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2024 - 2025;

- Dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước;

- Dự thảo Nghị quyết quy định kinh phí hỗ trợ thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một trên địa bàn tỉnh Bình Phước;  

- Dự thảo Nghị quyết về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 2024;

- Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Phước năm 2024;

- Dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng lao động làm công việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm học 2024-2025. 

Tác giả bài viết: DNTT. (tổng hợp)

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập37
  • Tháng hiện tại136,520
  • Tổng lượt truy cập3,539,780