CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ 12 HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

Thứ năm - 23/11/2023 03:51
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X
 
(Từ ngày 07/12/2023 đến ngày 08/12/2023)

* Thời gian làm việc:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 45 phút đến 11 giờ 00 phút;
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:
- Buổi sáng, có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 30 phút; 
- Buổi chiều, có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút.)

 
NGÀY: 07/12/2023

1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. 

4. Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy. 

5. HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.


- Tờ trình đề nghị chấp thuận miễn nhiệm, bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

-Tờ trình đề nghị chấp thuận bầu, miễn nhiễm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Dự thảo nghị quyết miễn 
nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Dự thảo nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

6. HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

- Tờ trình số ​436/TTr-HĐND ngày 22/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về danh sách người được HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.


- Báo cáo số 465/BC-HĐND ngày 01/12/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa X.

7. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023. 

8. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

8.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024. 

8.2. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

8.3. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.  


8.4. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024.

8.5. Báo cáo tóm tắt của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.   

8.6. Báo cáo tóm tắt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát năm 2023 tại kỳ họp cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

8.7. Báo cáo tóm tắt của Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2023 và chương trình trọng tâm công tác năm 2024.

9. HĐND tỉnh xem xét kết quả và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

10. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp).


10.1. Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

10.2. Báo cáo.

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X. 

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình đại biểu tham gia hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023.

-  Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

+ Báo cáo của Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

+ Báo cáo của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

+ Báo cáo của Ban pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

+ Báo cáo của Ban dân tộc HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.


- Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

+ Báo cáo của Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh về báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (Lĩnh vực kinh tế).

+ Báo cáo của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh về báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

+ Báo cáo của Ban pháp chế HĐND tỉnh về báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2023. 

+ Báo cáo của Ban dân tộc HĐND tỉnh về báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 về lĩnh vực dân tộc.


- Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác của UBND tỉnh năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

- Báo cáo chi tiết của UBND tỉnh về tình hình công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

- Báo cáo chi tiết của UBND tỉnh tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

- Báo cáo chi tiết của UBND tỉnh về tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024. 
- Biểu kèm theo;  Biểu 01;  Biểu 02;  Biểu 03;  Biểu 04;  Biểu 05;   Biểu 15;   Biểu 16;  Biểu 17;   Biểu 18;   Biểu 30;  Biểu 32;  Biểu 34;   Biểu 39;  Biểu 41;  Biểu 42; 

- Báo cáo của UBND tỉnh về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

- Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2022.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.


- Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X; những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

- Báo cáo của UBND tỉnh tổng hợp kết quả trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X.

- Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X đến nay.

- Báo cáo chi tiết của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.


- Báo cáo chi tiết của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm sát năm 2023 tại kỳ họp cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh  khóa X.

- Báo cáo chi tiết của Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2023 và chương trình trọng tâm công tác năm 2024.


10.3. Tờ trình.
* Tờ trình do Thường trực HĐND tỉnh trình.

- Tờ trình số 437/TTr-HĐND ngày 22/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024.


* Tờ trình, do UBND tỉnh trình.

- Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.


- Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh về thông qua kế hoạch bổ sung vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023.

- Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh  về thông qua bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn ngân sách địa phương.

- Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Hội trường 420 chỗ.

- Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh về thông qua chủ trương dừng thực hiện dự án Xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT.

- Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh về ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


- Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh về bổ sung một số danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại các Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết quy định miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh về ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.

 - Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024.

- Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐND ngày 21/7/2004 của HĐND tỉnh về ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Mục 1 Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐND.


- Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024, hủy danh mục các dự án không thực hiện và danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa được thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh về bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020, Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 và Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 09/11/2022 của HĐND tỉnh.

- Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh về ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

- Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 và Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


- Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết han hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2025.

- Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


- Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí định mức phân bổ ngân sách nhà nước và tỷ lệ đối ứng của ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại khoản 3, khoản 5, khoản 10 Điều 6 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


- Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc; người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 2023.

- Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh về ban hành Nghị quyết về quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.


- Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh về ban hành Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và y tế do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

- Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh về ban hành Nghị quyết Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


- Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh về ban hành Nghị quyết về Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, người hoạt động không chuyên trách thực hiện tinh giản biên chế hoặc nghỉ việc theo nguyện vọng diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

- Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh về giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024.

- Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh về ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở cấp xã, phường, thị trấn, ở thôn, ấp, khu phố địa bàn tỉnh Bình Phước.

11. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

11.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

11.2. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024. 


11.3. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. 

11.3.1. Báo cáo thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024.

11.4. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực pháp chế.

11.5. Báo cáo thẩm tra của Ban dân tộc HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực dân tộc.


- Báo cáo của Ban dân tộc HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Báo cáo của Ban dân tộc HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại khoản 3, khoản 5, khoản 10 Điều 6 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Quyết định 1719) trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước. 


NGÀY: 08/12/2023

12. HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh.

- Công văn số: 3069/SKHĐT-THQH ngày 06/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa X.


- Công văn số: 1739/STTTT-VP ngày 05/12/2023 của Sở Thông tin và truyền thông về trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh.

- Công văn số: 3205/STNMT-VP ngày 05/12/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh.

- Công văn số: 2101/CAT-PV01 ngày 05/12/2023 của Công an tỉnh về trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

- Công văn số: 5489/SYT-NV ngày 04/12/2023 của Sở Y tế về việc thống nhất nội dung chất vấn và trả lời tại kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh.13. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

- Báo cáo số: 438/BC-UBND ngày 06/12/2023 của UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo thẩm tra số 83/BC-HĐND-KTNS ngày 21/11/2022.

 - Báo cáo số: 437/BC-UBND ngày 06/12/2023 của UBND tỉnh Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra về dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐND ngày 21/7/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Mục 1 Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐND.


- Báo cáo số: 434/BC-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024.

- Báo cáo số: 431/BC-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết và quy định kèm theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Báo cáo số: 413/BC-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh về Tiếp thu, giải trình theo nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12 (cuối năm 2023), HĐND tỉnh khóa X.

- Báo cáo số: 412/BC-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh về giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 và Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về mức chi hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
 
- Báo cáo số: 406/BC-UBND ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh về tiếp thu, giải trình, điều chỉnh theo ý kiến thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Báo cáo số: 362-BC-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 6 Chương II của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh.


- Báo cáo số: 420/BC-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết do Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. 

- Báo cáo số: 425/BC-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh BP và dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2025.

- Báo cáo số: 423/BC-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp thu ý kiến báo báo thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước), trình kỳ họp thứ 12 (cuối năm 2023), HĐND tỉnh khóa X.

- Công văn số: 4413/UBND-TH ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh về việc cập nhật số liệu và điều chỉnh một số nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023.

- Công văn số: 4415/UBND-TH ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.


14. Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

15. HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết của kỳ họp.


1. Dự thảo nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2024.   
+ Biểu chi tiết kèm theo;  

4. Dự thảo nghị quyết thông qua bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023.
Phụ lục kèm theo;


5. Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.
+  Biểu mẫu kèm theo: Biểu mẫu tổng hợpbiểu mẫu 1biểu mẫu 2biểu mẫu 3phụ lục 1.1

6. Dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh Bình Phước thông qua chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT.

7. Dự thảo nghị quyết 
Quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Hội trường tỉnh

8. Dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước 2022.
+ Phụ lục kèm theo

9. Dự thảo nghị quyết dự toán thu chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2024, tỉnh Bình Phước

+ Biểu mẫu kèm theo: biểu số 1biểu số 2; biểu số 3; biểu số 15; biểu số 16; biểu số 17; biểu số 18; biểu số 30; biểu số 32;   biểu số 33; biểu số 39; biểu số 41; biểu 42;


10. Dự thảo nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

11. Dự thảo nghị quyết
 bổ sung các danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.

+ Phụ lục kèm theo;

12. Dự thảo nghị quyết quy định miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.    

13. Dự thảo nghị quyết sửa đổi khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.

14. Dự thảo nghị quyết về việc thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024. 

+ Phụ lục II; - Phụ lục III;Phụ lục IV; - Phụ lục V.

15. Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024, hủy danh mục các dự án không thực hiện và danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa được thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
+ Phụ lục I; + Phụ lục II;

16.
Thuận chủ trương bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020, Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2021, Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 và Nghị  quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 09/11/2022  của Hội đồng nhân dân tỉnh.

17. Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2004 và Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.

18. Dự thảo nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 và Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

19. Dự thảo Nghị quyết thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

20. Dự thảo nghị quyết ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2025.

21. Dự thảo nghị quyết ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

22. Dự thảo nghị quyết
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết và quy định kèm theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định về tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

23. Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 6 Chương II của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.


24. Dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

25. Dự thảo nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  + Phụ lục kèm theo;

26. Dự thảo nghị quyết đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc; người giúp cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

27. Dự thảo nghị quyết về quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

28. Dự thảo nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 2023. 
+ Phụ lục kèm theo:

29. Dự thảo nghị quyết về phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.

30. Dự thảo nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng lao động làm công việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024 và lĩnh vực sự nghiệp y tế năm 2024.

31. Dự thảo nghị quyết Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

32. Dự thảo nghị quyết về Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, người hoạt động không chuyên trách thực hiện tinh giản biên chế hoặc nghỉ việc theo nguyện vọng diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

33. Dự thảo nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024.

34. Dự thảo nghị quyết quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

16. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

17. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

Tác giả bài viết: DNTT.

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 53 | lượt tải:25

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 72 | lượt tải:27

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 91 | lượt tải:40
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Tháng hiện tại108,066
  • Tổng lượt truy cập3,195,449