TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 CỦA HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026.

Thứ hai - 21/11/2022 11:05
GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ

I. BÁO CÁO CỦA ĐOÀN ĐBQH VÀ MTTQVN TỈNH: 
1. Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và những hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.  

2. Báo cáo số: 569/BC-MTTQ ngày 17/11/2022 của UBMTTQVN tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

3. Thông báo số: 250/TB-MTTQ-BTT ngày 05/12/2022 của UBMTTQVN tỉnh về việc mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022.


II. BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HĐND TỈNH:

1.
Báo cáo số: 486/BC-HĐND ngày 01/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 


2. Báo cáo số: 476/BC-HĐND ngày 24/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Báo cáo số: 471/BC-HĐND ngày 23/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.

4. Báo cáo số: 481/BC-HĐND ngày 25/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình đại biểu tham gia hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022; phụ lục 01 kèm báo cáo; phụ lục 02 kèm báo cáo.

5. Báo cáo số: 482/BC-HĐND ngày 29/11/2022 của thường trực HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thảo luận tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.


6. Báo cáo số: 73/BC-HĐND-DT ngày 21/11/2022 của  ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Ban dân tộc HĐND tỉnh.

7. Báo cáo số: 74/BC-HĐND-DT ngày 21/11/2022 của  Ban dân tộc HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 về lĩnh vực dân tộc.

8. Báo cáo số: 56/BC-HĐND-VHXH ngày 21/11/2022 của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.

9. Báo cáo số: 57/BC-HĐND-VHXH ngày 21/11/2022 của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

10. Báo cáo số: 60/BC-HĐND-VHXH ngày 21/11/2022 của Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra: Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

11. Báo cáo số: 61/BC-HĐND-VHXH ngày 28/11/2022 của Ban Văn hóa  - xã hội HĐND tỉnh về báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


12. Báo cáo số: 57/BC-HĐND-PC ngày 21/11/2022 của ban pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.

13. Báo cáo số: 58/BC-HĐND-PC ngày 21/11/2022 của ban pháp chế HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra: Kết quả công tác của UBND tỉnh năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.

14. Báo cáo số: 59/BC-HĐND-PC ngày 21/11/2022 của ban pháp chế HĐND tỉnh về việc báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2022.

15. Báo cáo số: 60/BC-HĐND-PC ngày 21/11/2022 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về việc Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 18 của Quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.


16. Báo cáo số: 80/BC-HĐND-KTNS ngày 21/11/2022 của Ban KTNS HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.

17. Báo cáo số: 81/BC-HĐND-KTNS ngày 21/11/2022  của Ban KTNS HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa X. 

18. Báo cáo số: 82/BC-HĐND-KTNS ngày 21/11/2022 của Ban KTNS HĐND tỉnh về thẩm tra tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (Lĩnh vực kinh tế).


19. Báo cáo số: 83/BC-HĐND-KTNS ngày 21/11/2022 của Ban KTNS HĐND tỉnh về báo cáo thẩm tra Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2022 và dự toán ngân sách năm 2023.

III. BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH:
1. Báo cáo số: 366/BC-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về tình hình KT-XH năm 2022 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023. (Kèm theo dự thảo Nghị quyết).

2. Báo cáo số: 367/BC-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH năm 2022 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023.


3. Báo cáo số: 362/BC-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo tóm tắt  tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu, chi NSNN năm 2023.

4. Báo cáo số: 361/BC-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu, chi NSNN năm 2023.

5. Báo cáo số: 358/BC-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về tình hình công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.

6. Báo cáo số: 356/BC-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X đến nay.

7. Báo cáo số: 355/BC-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022.

8. Báo cáo số:  364/BC-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2022 và giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 2022.

9. Báo cáo số: 305/BC-UBND ngày 30/9/2022  của UBND tỉnh về việc báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. ( Dự thảo Nghị quyết  kèm theo và Biểu mẫu số 48,  biểu số 50, biểu số 51, biểu số 52, biểu số 53, biểu số 54, 54-1,  biểu số 58, 59, 60  61, 61-1, biểu 62, 62-1, 62-42)


10. Báo cáo số: 359/BC-UBND ngày 17/11/222 của UBND tỉnh về tài chính nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2021.

11. Báo cáo tóm tắt số 403/BC-UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh về tình hình công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.

IV. BÁO CÁO TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND TỈNH:


1. Báo cáo số: 379/BC-UBND ngày 27/11/2022 tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Báo cáo số: 393/BC-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến báo cáo thẩm tra số 81/BC-HĐND-KTNS ngày 21/11/2022 của HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 3. Báo cáo số: 395/BC-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến báo cáo thẩm tra số 81/BC-HĐND-KTNS ngày 21/11/2022 của HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

4. Báo cáo số: 401/BC-UBND ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

5. Công văn số: 3792/UBND-TH ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo các ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.


6. Công văn số: 3793/UBND-TH ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của TTTU, BTVTU; tiếp thu, giải trình ý kiến của Ban Kinh tế - ngân sách và ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh.

7. Công văn số: 3809/UBND-TH ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh về điều chỉnh nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.

V. BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP:

1.
 Báo cáo số: 63/BC-TA ngày 14/11/2022 của Tòa án tỉnh về báo cáo kết quả công tác Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

2. Báo cáo tóm tắt số: 64/BC-TA ngày 14/11/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

3. Báo cáo số: 424/BC-VKS ngày 07/11/2022 của Viện KSND tỉnh về công tác kiểm sát năm 2022 tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

4. Báo cáo tóm tắt số: 442/BC-VKS ngày 07/11/2022 của Viện KSND tỉnh về công tác kiểm sát năm 2022 tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.


5. Báo cáo số: 920/BC-CTHADS ngày 08/11/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Trình kỳ họp thứ 8 cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa X.

6. Báo cáo tóm tắt của Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.


VI. TỜ TRÌNH HĐND VÀ UBND TỈNH:


1. Tờ trình số: 446/TTR-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

2. Tờ trình số: 454/TTR-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 18 của Quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước. (kèm Dự thảo Nghị Quyết) 

Tờ Trình số: 199/TTR-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về việc  thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công cuối năm 2022.

4. Tờ Trình số: 200/TTR-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

5. Tờ Trình số: 202/TTR-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

6. Tờ Trình số: 203/TTR-UBND  ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh giai đoạn 2021-2025.


7. Tờ trình số: 198/TTR-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh.

8. Tờ Trình số: 195/TTR-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước. (Dự thảo nghị quyết kèm tờ trình). 

9. Tờ Trình số: 196/TTR-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

10Tờ trình số: 209/TTr-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


11. Tờ Trình số: 197/TTR-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

VII.  CÁC VĂN BẢN TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH:

1. Báo cáo số: 400/BC-UBND ngày 06/12/2022 về trả lời ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh.


2. Văn bản trả lời kiến nghị cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.

- Báo cáo số: 399/BC-UBND tỉnh ngày 06/12/2022 về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.

- Báo cáo số: 273/BC-BPH1 ngày 02/12/2022 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước về báo cáo kết quả xác minh kiến nghị cử tri.

- Công văn số: 3783/PCBP-KHVT ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực Bình Phước về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Công văn số: 3204/PCBP-KT ngày 07/10/2022 của Công ty Điện lực Bình Phước về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Các văn bản báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X theo Công văn số: 395/HĐND ngày 21/10/2022 của HĐND tỉnh.


- Công văn số: 987/SGTVT-HTGT ngày 15/11/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022).

- Công văn số: 1131/BQLDA-KTTĐ ngày 11/11/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X.

Công văn số: 2859/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022).

- Báo cáo số: 308/BC-UBND ngày 01/12/2022 của UBND huyện Bù Đăng về báo cáo những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X.

 
4. Các văn bản trả lời nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X theo Công văn số: 484/HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND tỉnh.

- Công văn số: 1622/CAT-PV01 ngày 05/12/2022 của Công an tỉnh về việc giải trình nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.

Công văn số: 2844/STNMT-VP ngày 05/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.

- Báo cáo số: 3749/BC-SGDĐT ngày 05/12/2022 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc báo cáo trả lời ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X. 

- Công văn số: 3817/STC-NS ngày 05/12/2022 của Sở Tài chính về việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.

- Công văn số: 4678/SYT-NV ngày 07/12/2022 của Sở Y tế về giải trình nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.

VIII. CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT:

1. Dự thảo nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023;

- Dự thảo kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023

2. Dự thảo nghị quyết về đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 18 của Quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước;

3. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

4. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025
- Biểu mẫu kèm theo: biểu tổng hợp;  biểu số 1;  biểu số 2;

5. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công cuối năm 2022.
- Biểu mẫu kèm theo:  biểu tổng hợp;  biểu số 1;  phụ lục 1.1;  phụ lục 1.2;  phụ lục 1.3;  phụ lục 1.4;  biểu số 2;  phụ lục 2.1;  phụ lục 2.2;   phụ lục 2.3;    phụ lục 2.4;   biểu số 3;

6. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023.  
- Biểu mẫu kèm theo: 
 biểu tổng hợp;  biểu số 1;  phụ lục 1.1;  phụ lục 1.2;  phụ lục 1.3;  biểu số 2;  phụ lục 2.1;  phụ lục 2.2;

7. Dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trại tạm giam Công an tỉnh (giai đoạn 2).

8. Dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Kho vũ khí đạn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2).

9. Dự thảo Nghị quyết về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay quốc tế Long Thành Đồng Nai và cảng Cái Mép, Thị Vải Bà Rịa Vũng Tàu.

10. Dự thảo Nghị quyết về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các công trình khu vực phòng thủ.

11. Dự thảo Nghị quyết về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương, thị xã Bình Long.

12. Dự thảo Nghị quyết về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường Lê Đại Hành thị xã Bình Long nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản.

13. Dự thảo Nghị quyết về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường tránh trung tâm hành chính huyện Bù Đốp.

14. Dự thảo Nghị quyết về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 760 từ ngã tư ĐT 741 đến cầu Đăk Ơ xã Phú Văn (Tuyến 1) và đường liên xã Đức Hạnh - Phú Văn từ ĐT 741 đến ngã tư Quốc Tế, xã Phú Văn (Tuyến 2).

15. Dự thảo Nghị quyết về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự ánNâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. 

16. Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2021.
- Biểu mẫu kèm theo: biểu 60;  biểu 61-01;  biểu 62-02;  biểu 61; biểu 62;  biểu 48;   biểu 50; biểu 51;  biểu 52;  biểu 53;   biểu 54; biểu 54-01;  biểu 59;  biểu 03-8;

17. Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2023, tỉnh Bình Phước.
- Biểu mẫu kèm theo: biểu 01;  biểu 02;  biểu 03;  biểu 15;  biểu 16;  biểu 17;  biểu 18;  biểu 30;  biểu 32;  biểu 33;  biểu 34;  biểu 39;  biểu 41;  biểu 42;

18. Dự thảo Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025, tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Phụ lục I
- Phụ lục II


19. Dự thảo Nghị quyết về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023, hủy các danh mục dự án không thực hiện và danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 
- Biểu I
- Biểu II


20. Dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

21. Dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 
- (Kèm theo Dự thảo quy định)

22. Dự thảo Nghị quyết về đề nghị quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước;


 

Tác giả bài viết: DNTT

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 162 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 142 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 177 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Tháng hiện tại95,214
  • Tổng lượt truy cập3,498,474