CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ 6, HĐND TỈNH KHÓA X

Thứ năm - 30/06/2022 22:10
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X
 
(Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 12/7/2022)
 
NGÀY: 11/7/2022

* Thời gian làm việc:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 45 phút đến 11 giờ 00 phút;
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu:
- Buổi sáng, có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 30 phút; 
- Buổi chiều, có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút.)


1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

4. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp của Bí thư Tỉnh ủy.

5. Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

6. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022.

7. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, TAND, VKSND, Cục thi hành án dân sự tỉnh.
 

7.2. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022.

7.3.Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

7.4. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022.

7.5. Báo cáo tóm tắt của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022.

7.6. Báo cáo tóm tắt của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022.

7.7. Báo cáo tóm tắt của Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022.

8. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp).
8.1. Báo cáo

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về giải trình những nội dung chưa đưa vào dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023;

- Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; 
Ban kinh tế - ngân sách;    Ban văn hóa - xã hội;   Ban pháp chế;   Ban dân tộc

- Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;
Ban kin tế - ngân sách;   Ban văn hóa - xã hội;    Ban pháp chế;    Ban dân tộc

- Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022;

- Báo cáo của UBND tỉnh về tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6; những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X;

- Báo cáo của UBND tỉnh về tổng hợp kết quả trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X;

- Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X đến nay;

- Báo cáo (chi tiết) của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;

- Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2021.

- Báo cáo (chi tiết) của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

- Báo cáo của UBND tỉnh về  số liệu thu - chi ngân sách năm 2021 chính thức (sau khi chỉnh lý quyết toán);

- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2022;

- Báo cáo (chi tiết) của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022;

- Báo cáo (chi tiết) của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022;

- Báo cáo (chi tiết) của Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022.
 
8.2. Tờ trình

- Tờ trình số 179/TTr-HĐND ngày 08/6/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022.

- Tờ trình số 178/TTr-HĐND ngày 08/6/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023;

- Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.       

- Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025;

- Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022.

- Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua bổ sung điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;

- Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh.

- Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh về việc dự thảo thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 và điều chỉnh tên, diện tích các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021.

- Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí về thẩm định hồ sơ thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết của HĐND ban hành quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể, các đối tượng người có công khi từ trần trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022.

- Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh thông qua Nghị quyết sáp nhập khu phố Phú Tân và ấp Sóc Du thuộc phường An Lộc, thị xã Bình Long.

- Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

9. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh
 
9.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. 

9.2. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022. 

9.3. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách;

9.4. Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội;

9.5 Báo cáo thẩm tra của Ban dân tộc HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực dân tộc;

9.6. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực pháp chế.
 
NGÀY: 12/7/2022


10. HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn đối với một số Ủy viên UBND tỉnh.
11. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.
11.1. Thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trả lời ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp tổ đại biểu trước kỳ họp.

11.2. Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận các dự thảo nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau.

Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết sáp nhập khu phố Phú Tân và ấp Sóc Du thuộc phường An Lộc, thị xã Bình Long;

Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc thẩm tra của Ban KT-NS đối với dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Báo cáo số 184/BC-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban VH-XH, HĐND tỉnh tại báo cáo số 26/BC-HĐND-VHXH ngày 21/6/2022 đối với dự thảo Nghị quyết "quy định về chính sách hỗ trợ lễ tang trên địa bàn tỉnh Bình Phước"

Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022, trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa X;

Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình, điều chỉnh và bổ sung dự thảo Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Công văn số 1252/STNMT-CCQLĐĐ ngày 28/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo giải trình dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp giữa năm 2022;

Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về việc  tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban dân tộc HĐND tỉnh tại báo cáo thẩm tra số 43/BC-HĐND-DT ngày 20/6/2022
 
 
 
12. Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

13. HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Dự thảo Nghị quyết Bổ sung chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022

Dự thảo Nghị quyết Dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023

Dự thảo Nghị quyết kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;  biểu tổng hợp;   biểu 1;   phụ lục 1;  phụ lục 1.1;   phụ lục 1.2;    phụ lục 1.3;     

Dự thảo Nghị quyết kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022;   biểu tổng hợp;    biểu số 01;   phụ lục 1.1;    phụ lục 1.2;     phụ lục 1.3;    phụ lục 1.4;    biểu số 02;   phụ lục 2.1;    phụ lục 2.2;   phụ lục 2.3;     phụ lục 2.4;     biểu số 3

Dự thảo Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025;   Hồ sơ kèm nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh

Dự thảo Nghị quyết dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2022, tỉnh Bình Phước;   biểu số 1;   biểu số 2;   biểu số 3;   biểu số 15;   biểu số 16;   biểu số 17;   biểu số 18;   biểu số 30;   biểu số 32;   biểu số 33;   biểu số 34;    biểu số 41;   

Dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;  phụ lục 01;   phụ lục 02;    phụ lục 03;   phụ lục 04;    phụ lục 05;   phụ lục 06;   phụ lục 07;    phụ lục 08;   

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2022

Dự thảo Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Dự thảo Nghị quyết danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2022 và điều chỉnh tên, diện tích các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021;    phụ lục 01;   danh mục điều chỉnh;   

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí về thẩm định hồ sơ thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Dự thảo Nghị quyết thứ nhất: quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;    Quy định kèm theo

Dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ lễ tang trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Dự thảo Nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. 

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022.

Dự thảo Nghị quyết sáp nhập khu phố Phú Tân và ấp Sóc Du thuộc phường An Lộc, thị xã Bình Long
14. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.
15. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

16. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:10

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 38 | lượt tải:23
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập37
  • Tháng hiện tại153,540
  • Tổng lượt truy cập3,556,800