CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH, KHÓA X

Thứ hai - 11/10/2021 03:31

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ 1 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Ngày 30/6 và ngày 01/7/2021)

NGÀY: 30/6/2021

* Thời gian làm việc:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp. Vì vậy, đề nghị các đại biểu:

- Buổi sáng có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 30 phút;

- Buổi chiều có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút

 

BUỔI SÁNG

1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2. Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX phát biểu khai mạc kỳ họp.

3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

4. Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5. Ủy ban bầu cử tỉnh trao giấy chứng nhận cho đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6. HĐND tỉnh tri ân đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 không tái cử.

7. Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy.

8. HĐND tỉnh bầu các chức danh theo quy định của pháp luật.

8.1. HĐND tỉnh bầu Ban Kiểm phiếu theo quy định.

8.2. HĐND tỉnh bầu Chủ tịch HĐND tỉnh và thông qua Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Dự thảo Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

8.3. HĐND tỉnh bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và thông qua Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Dự thảo Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

8.4. HĐND tỉnh quyết định thành lập Ban dân tộc và thông qua Nghị quyết về việc thành lập Ban dân tộc của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự thảo nghị quyết thành lập Ban dân tộc HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

8.5. HĐND tỉnh bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh và thông qua Nghị quyết về việc bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (175TTr)

Dự thảo nghị quyết bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

Dự thảo nghị quyết bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban Văn hóa Xẫ hội HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

Dự thảo nghị quyết bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

Dự thảo nghị quyết bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

8.6. HĐND tỉnh quyết định số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh và thông qua Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tờ trình về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Dự thảo nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 8.7. Kỳ họp nghỉ giải lao 15 phút: Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ nhất để quyết định và phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh theo đề nghị của Trưởng ban.

Dự thảo nghị quyết về phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

8.8. Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh phát biểu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

BUỔI CHIỀU

9. HĐND tỉnh tiếp tục bầu các chức danh theo quy định của pháp luật

9.1. HĐND tỉnh bầu Chủ tịch UBND tỉnh và thông qua Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026;

9.2. HĐND tỉnh bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thông qua Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026;

9.3. HĐND tỉnh bầu Ủy viên UBND tỉnh và thông qua Nghị quyết về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Dự thảo Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

9.4. UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay mặt UBND tỉnh phát biểu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

9.5. HĐND tỉnh bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và thông qua Nghị quyết về việc bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết về việc bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

10. HĐND tỉnh xem xét, thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Nội quy các kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

10.1. Các tờ trình (gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp), gồm:

- Nội quy các kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026;

- Quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

10.2. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh.

10.3. HĐND tỉnh thảo luận và thông qua các dự thảo nghị quyết.

Dự thảo nghị quyết về ban hành Nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Dự thảo nghị quyết Ban hành quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

Quy định nội dung kèm dự thảo Nghị quyết

Dự thảo nghị quyết về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

NGÀY: 01/7/2021

HĐND TỈNH TIẾN HÀNH NỘI DUNG KỲ HỌP
THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2021

 

* Thời gian làm việc:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

(Kỳ họp được tổ chức truyền hình trực tiếp. Vì vậy, đề nghị các đại biểu:

- Buổi sáng có mặt tại Hội trường lúc 7 giờ 30 phút;

- Buổi chiều có mặt tại Hội trường lúc 13 giờ 20 phút

 BUỔI SÁNG

11. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh

11.1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.

11.2. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

11.3. Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.

11.4. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021.

11.5. Các báo cáo, tờ trình gửi đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, thảo luận (có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp):

11.5.1. Các báo cáo

- Báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh về tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026;

- Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021;

Báo cáo số 32/BC-HĐND-KTNS ngày 17/6/2021 của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo số 12/BC-HĐND-VHXH ngày 17/6/2021 của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;

Báo cáo số 22/BC-HĐND-PC ngày 17/6/2021 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo số 39/BC-HĐND-DT ngày 8/6/2021 của Ban dân tộc HĐND tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban dân tộc HĐND tỉnh; 

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về giải trình những nội dung chưa tổng hợp vào dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022;

- Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;

Báo cáo số 30/BC-HĐND-KTNS ngày 17/9/2021 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh  Báo cáo thẩm tra Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (lĩnh vực kinh tế);

Báo cáo số 13/BC-HĐND-VHXH ngày 17/6/2021 của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 về lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Báo cáo số 23/BC-HĐND-PC ngày 17/6/2021 của Ban pháp chế HĐND tỉnh Thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2021.

Báo cáo số 42/BC-HĐND-DT ngày 17/6/2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thẩm tra Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2021 về lĩnh vực dân tộc.

- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021;

- Báo cáo (chi tiết) của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;

- Báo cáo (chi tiết) của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2021;

- Báo cáo của UBND tỉnh về những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX;

- Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX đến nay;

- Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021;

- Báo cáo của UBND tỉnh về số liệu thu – chi ngân sách năm 2020 sau khi chỉnh lý quyết toán;

- Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020;

- Báo cáo của TAND tỉnh về công tác ngành tòa án 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021;

- Báo cáo của VKSND tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021;

- Báo cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.

11.5.2. Các tờ trình

- Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021;

- Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022;

- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

- Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025;

- Thông qua chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025;

- Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2021;

- Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022;

- Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Điều chỉnh, bổ sung và hủy danh mục các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh;

- Bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh;

- Quy định mức hỗ trợ cho viên chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

- Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập, trẻ em và giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Bình Phước từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2024 – 2025;

- Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2024 – 2025;

- Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 2021;

- Thông qua chỉ tiêu biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2021.

12. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

12.1. Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

12.2. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết, báo cáo theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Báo cáo số 31/BC-HĐND-KTNS ngày 17/6/2021 của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2021;

Báo cáo số 45/BC-HĐND-KTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X.

Báo cáo số 14/BC-HĐND-VHXH ngày 17/6/2021 của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực Văn hóa - xã hội.

Báo cáo số 24/BC-HĐND-PC ngày 17/6/2021 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về thẩm tra kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021. 

Báo cáo số 25/BC-HĐND-PC ngày 17/6/2021 của Ban pháp chế HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra về các dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X.

13. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo Nghị quyết và những vấn đề có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 29/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Giải trình, tiếp thu ý kiến báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh khóa IX;

Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 29/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình theo ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức năm 2021;

BUỔI CHIỀU

14. Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

15. HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

1. Dự thảo Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ

2. Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022;

3. Dự thảo Nghị quyết chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

4. Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Biểu tổng hợp,  Biểu số 1

5. Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2021;

Biểu tổng hợpBiểu số 1Biểu số 2Biểu số 3PL3.1PL3.2PL3.3PL3.4

6. Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022;

Biểu tổng hợpBiểu số 1

7. Dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh giai đoạn 2021-2025;

Biểu số 1Biểu số 2 ; Hồ sơ kèm theo

8. Dự thảo Nghị quyết Về dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2021, tỉnh Bình Phước;

9. Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho viên chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh;

10. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

11. Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung và hủy danh mục các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Phụ lục kèm theo

12. Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Phụ lục kèm theo

13. Dự thảo Nghị quyết Bổ sung danh mục các dự ánđược phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

14. Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập; trẻ em và giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Bình Phước, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2024-2025;

15. Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2021-2022 đến năm học 2024-2025  

16. Dự thảo nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 2021.

phụ lục đính kèm 

17. Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021;

16. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

17. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 161 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 139 | lượt tải:44

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập30
  • Tháng hiện tại83,224
  • Tổng lượt truy cập3,486,484