CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ 7 (CHUYÊN ĐỀ) CỦA HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Thứ hai - 07/11/2022 03:31
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Buổi sáng, ngày 09/11/2022)
 

* Thời gian làm việc: Từ 07 giờ 45 phút đến 11giờ 00 phút.

1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu.

2. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

4HĐND tỉnh xem xét các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp (đề nghị đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, có giá trị pháp lý như văn bản trình tại kỳ họp), gồm:

- Tờ trình số: 178/TTr-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh đề nghị ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025;

- Tờ trình số: 193/TTr -UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án: Xây dựng đường Minh Lập (Chơn Thành) - Bù Nho (Phú Riềng) và Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

- Tờ trình số: 192/TTr -UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020, Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 và Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh;


- Tờ trình số: 188/TTr-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Tờ trình số: 185/TTr -UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Bình Long;

- Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh về thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2022 – 2025;


- Tờ trình số: 191/TTr-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh và Tờ trình số: 194/TTr-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn Bình Phước giai đoạn 2020 – 2025.

+ Tờ trình số: 191/TTr-UBND
+ Tờ trình số: 194/TTr-UBND

- Tờ trình số: 180/TTr-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước;


- Tờ trình số: 172/TTr-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về thông qua dự thảo Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (đợt 2);5. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

- Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp về: quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 –  2025; quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án: xây dựng đường Minh Lập (Chơn Thành) - Bù Nho (Phú Riềng); và nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế thị xã Bình Long; điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020, Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 và Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước; thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Bình Long;


Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đối với dự thảo nghị quyết trình kỳ họp về: 

-  Báo cáo số: 46/BC-HĐND-VHXH ngày 24/10/2022 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2022 – 2025; quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước; đặt tên đường trên địa bàn thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (đợt 2).

- Báo cáo số: 49/BC-HĐND-VHXH ngày 04/11/2022 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn Bình Phước giai đoạn 2020 – 2025;


6. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo nghị quyết và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

Báo cáo số: 332/BC-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2022 – 2025;  

- Báo cáo số: 335/BC-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với Dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữ bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

- Báo cáo số: 336/BC-UBND ngày 01/11/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (đợt 2).

- Báo cáo số: 343/BC-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định mức hộ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025 
 
- Báo cáo số: 347/BC-UBND ngày 8/11/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế – ngân sách tại Báo cáo thẩm tra số 71/BC-HĐND-KTNS ngày 7 tháng 11 năm 2022 đối với Nghị quyết “điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020, Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2021 và Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo số: 348/BC-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về việc giải trình, tiếp thu ý kiến Báo cáo thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trình kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

- Báo cáo số: 349/BC-UBND ngày 08/11 của UBND tỉnh giải trình, tiếp thu Báo cáo thẩm tra của HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Bình Long.

- Công văn số: 3290a/UBND-TH ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.

 
7. HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết của kỳ họp.
 

Dự thảo nghị quyết: ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025;

Dự thảo nghị quyết: quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Minh Lập (Chơn Thành) - Bù Nho (Phú Riềng).

Dự thảo nghị quyết: quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế thị xã Bình Long

Dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020, Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 và Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh

Dự thảo nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Dự thảo nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Bình Long. 


+ Quy chế kèm theo DTNQ     
+ Phụ luc: Kèm theo quy chế


Dự thảo Nghị quyết: quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2022 – 2025.
 
8. HĐND tỉnh miễn nhiệm Trưởng ban, Phó trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh. Bầu bổ sung Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh. 

 - Tờ trình số: 432/TTr-HĐND ngày 07/11/2022 của HĐND tỉnh về việc đề nghị miễn nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 

- Dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Tờ trình số: 433/TTr-HĐND ngày 07/11/ 2022 của HĐND tỉnh về việc đề nghị bầu bổ sung Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Tờ trình số: 445/TTr-HĐND ngày 09/11/2022 của HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-20

 - Dự thảo Nghị quyết bầu bổ sung Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


9. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

10. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

Tác giả bài viết: DNTT

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Tháng hiện tại185,773
  • Tổng lượt truy cập3,589,033