TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

Thứ tư - 15/09/2021 05:42
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT,
HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

HƯỚNG DẪN QUÉT MÃ QR CODE KHAI BÁO Y TẾ, CHECK IN, CHECK OUT TẠI KỲ HỌP

Nghị quyết số 253/NQ-UBBC ngày 10/6/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

Thông báo viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026)

GỢI Ý THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND TỈNH KHÓA X

I. CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

2. Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập; trẻ em và giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, tỉnh Bình Phước từ năm học 2021-2022 đến năm học 2024-2025;

3. Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2021-2022 đến năm học 2024-2025;

4. Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua biên chế sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2021;

5. Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Bình Phước năm 2021;

6. Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021;

7. Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thông qua chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh giai đoạn 2021-2025;

8. Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2021;

9. Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc  thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

10. Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về  thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022;

11. Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 17/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

12. Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng Nghị quyết thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 và nghị quyết số 03/2020/NĐ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh;

13. Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

14. Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cho viên chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

15. Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điều chỉnh, bổ sung và hủy danh mục các dự án chuyển mục đích từ đất lâm nghiệp được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 có thay đổi so với danh mục ban hành kèm theo nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh;

16. Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019;

 Báo cáo thẩm định kèm theo tờ trình 79/TTr-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

17. Tờ trình số 156/TTr-HĐND ngày 16/6/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Phước.

18. Tờ trình số 137/TTr-HĐND ngày 04/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của HĐND tỉnh;

19. Tờ trình số 138/TTr-HĐND ngày 04/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022;

20. Tờ trình số 139/TTr-HĐND ngày 04/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021;

21. Tờ trình số 140/TTr-HĐND ngày 04/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về ban Nội quy các kỳ họp của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ năm 2021 -2026;

22. Tờ trình số 170/TTr-HĐND ngày 25/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

II. CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo số 262/BC-UBBC ngày 14/6/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

2. Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021;

3. Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020;

4. Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tình hình giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021;

5. Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2021 (đã tiếp thu ý kiến của TTTU, Ban TVTU, Ban KTNS của HĐND tỉnh);

6. Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tóm tắt tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2021 (đã tiếp thu ý kiến của TTTU, Ban TVTU, Ban KTNS của HĐND tỉnh);

7. Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;

8. Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX đến nay;

9. Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021;

10. Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;

11. Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

12. Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 29/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Giải trình việc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban VH-XH, HĐND tỉnh đối với 02 dự thảo Nghị quyết do ngành Giáo dục và Đào tạo tham mưu trình kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X;

13. Công văn số 2120/UBND-TH ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa;

14. Báo cáo số 120/BC-HĐND ngày 21/5/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh.

15. Báo cáo số 121/BC-HĐND ngày 21/5/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về Kết quả chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.

16. Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 21/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh Tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

17. Báo cáo số 122/BC-HĐND ngày 21/5/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về Giải trình về những nội dung chưa tổng hợp vào dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022.

18. Báo cáo số 39/BC-HĐND-DT ngày 8/6/2021 của Ban dân tộc HĐND tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban dân tộc HĐND tỉnh;

19. Báo cáo số 12/BC-HĐND-VHXH ngày 17/6/2021 của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;

20.  Báo cáo số 13/BC-HĐND-VHXH ngày 17/6/2021 của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 về lĩnh vực văn hóa - xã hội.

21. Báo cáo số 14/BC-HĐND-VHXH ngày 17/6/2021 của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X thuộc lĩnh vực Văn hóa - xã hội.

22. Báo cáo số 22/BC-HĐND-PC ngày 17/6/2021 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.

23. Báo cáo số 23/BC-HĐND-PC ngày 17/6/2021 của Ban pháp chế HĐND tỉnh Thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2021.

24. Báo cáo số 24/BC-HĐND-PC ngày 17/6/2021 của Ban pháp chế HĐND tỉnh về thẩm tra kết quả công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.

25. Báo cáo số 25/BC-HĐND-PC ngày 17/6/2021 của Ban pháp chế HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra về các dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X.

26. Báo cáo số 42/BC-HĐND-DT ngày 17/6/2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thẩm tra Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2021 về lĩnh vực dân tộc.

27. Báo cáo số 29/BC-HĐND-KTNS ngày 17/9/2021 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X.

28. Báo cáo số 30/BC-HĐND-KTNS ngày 17/9/2021 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh  Báo cáo thẩm tra Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (lĩnh vực kinh tế);

29. Báo cáo số 31/BC-HĐND-KTNS ngày 17/9/2021 của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra tình hình ước thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2021.

30. Báo cáo số 32/BC-HĐND-KTNS ngày 17/6/2021 của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.

31. Báo cáo số 45/BC-HĐND-KTNS ngày 28/6/2021 của Ban kinh tế ngân sách Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X;

32. Báo cáo số 16/BC-TA ngày 08/6/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;

33. Báo cáo số 434/BC-CTHADS ngày 04/6/2021 của Cục thi hành án dân sự về kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/5/2021 nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021;

34. Báo cáo số 217/BC-VKS ngày 04/6/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021 tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X;

35. Thông báo số 155/TB-MTTQ-BTT ngày 21/6/2021 của Ủy Ban mặt trận Tổ quốc về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 (Tài liệu trình bày tại kỳ họp lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X);

 

Nguồn tin: DNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập87
  • Tháng hiện tại133,070
  • Tổng lượt truy cập3,536,330