Nghị quyết kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX

Thứ năm - 17/12/2020 03:55
Kỳ họp thứ mười bốn, Hội đồng nhân tỉnh thông qua 28 Nghị quyết sau:
 
STT Tên Nghị quyết Tải về
1 Nghị quyết số: 30/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 30/NQ-HĐND
2 Nghị quyết số: 31/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 31/NQ-HĐND
3 Nghị quyết số: 32/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về việc mễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 32/NQ-HĐND
4 Nghị quyết số: 33/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 33/NQ-HĐND
5 Nghị quyết số: 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. 34/NQ-HĐND
6 Nghị quyết số: 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. 35/NQ-HĐND
7 Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 36/NQ-HĐND
8 Nghị quyết số: 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. 37/NQ-HĐND
9 Nghị quyết số: 38/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2021, tỉnh Bình Phước. 38/NQ-HĐND
10 Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2019. 39/NQ-HĐND
11 Nghị quyết số: 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc tán thành chủ trương thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 40/NQ-HĐND
12 Nghị quyết số: 41/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập một số thôn ở các xã: Bù Nho, Long Bình, Long Hà, Long Hưng, Phú Trung thuộc  huyện Phú Riềng. 41/NQ-HĐND
13 Nghị quyết số: 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. 19/2020/NQ-HĐND
14 Nghị quyết số: 20/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025. 20/2020/NQ-HĐND
15 Nghị quyết số: 21/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Bình Phước được đầu tư trực tiếp, cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp từ nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025. 21/2020/NQ-HĐND
16 Nghị quyết số: 22/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất đã quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 22/2020/NQ-HĐND
17 Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất quy định tại số thứ tự 1.1, 1.3, 2.3, 2.7, 2.12, 2.13 Phụ lục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Phước và bổ sung Biểu chi tiết về diện tích chuyển mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh. 23/2020/NQ-HĐND
18 Nghị quyết số: 24/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 24/2020/NQ-HĐND
19 Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 và Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh sang năm 2021. 25/2020/NQ-HĐND
20 Nghị quyết số: 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026. 26/2020/NQ-HĐND
21 Nghị quyết số: 27/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh. 27/2020/NQ-HĐND
22 Nghị quyết số: 28/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 181/2000/NQ-HĐND ngày 28/12/2000 của HĐND tỉnh về việc phát động triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 28/2020/NQ-HĐND
23 Nghị quyết số: 29/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy, cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 29/2020/NQ-HĐND
24 Nghị quyết số: 30/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ đặc thù cho người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 30/2020/NQ-HĐND
25 Nghị quyết số: 31/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Phước. 31/2020/NQ-HĐND
26 Nghị quyết số: 32/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 32/2020/NQ-HĐND
27 Nghị quyết số: 33/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 33/2020/NQ-HĐND
28 Nghị quyết số: 34/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021 – 2025. 34/2020/NQ-HĐND
 

Tác giả bài viết: Phòng HCTCQT

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:88

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 182 | lượt tải:55
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập35
  • Tháng hiện tại129,025
  • Tổng lượt truy cập3,532,285