Lịch làm việc tuần 43/2022/HĐND

Thứ sáu - 21/10/2022 06:23
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 43 (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022)

 

THỨ HAI (ngày 24/10)
SÁNG:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban kinh tế - ngân sách thông qua báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến -  Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Kính mời: Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi tường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
THỨ BA (ngày 25/10)
SÁNG:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Giang Thị Phương Hạnh - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban pháp chế thông qua báo cáo kết quả giám sát công tác ban hành, rà soát, hệ thống hóa các van bản quy phạm pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật.
Thành phần: Các Phó Trưởng Ban pháp chế: đ/c Trịnh Thị Hòa, đ/c Trần Hoàng Tâm và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Mời dự: Lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Tư pháp, UBND huyện Phú Riềng, UBND huyện Lộc Ninh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:

1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh dự họp tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (theo Thư mời số 2013/TM-SLĐTBXH ngày 25/10/2022 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.


TỐI:
1.  Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự tiệc chiêu đãi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Phước với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Taboung Khmum.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00, tại Khách sạn Bom Bo.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
THỨ TƯ (ngày 26/10):
SÁNG:
1.  Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị ký kết giữa Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Taboung Khmum.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Khách sạn Bom Bo.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở
CHIỀU:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết công tác thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh, do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh luân phiên tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng đồng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh, do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh luân phiên tổ chức.
Kính mời dự: Đại diện: Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh;
Thành phần dự: Đ/c Đào Thị Triển – PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Thành phần đối với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh theo lịch Tỉnh ủy. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (ngày 27/10):
SÁNG + CHIỀU:
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp thông qua kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 do Ban dân tộc HĐND tỉnh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban dân tộc HĐND tỉnh thông qua kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng dự: Đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách, đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội; đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Phú Riềng, Hớn Quản, Lộc Ninh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh dự Hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022.

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.

THỨ SÁU (ngày 28/10):
SÁNG + CHIỀU
1Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Lễ công bố thành lập thị xã Chơn Thành và các phường trực thuộc.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 21/9/2012 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; Đ/c Đào Thị Triển- Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Chi bộ định kỳ tháng 10/2022.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 10/2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên của Chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ NHẬT (ngày 30/10):
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự thính kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội.
Thời gian, địa điểm: Từ ngày 31/10- 01/11, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, số 02 đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội
(06h00 xe xuất phát  tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đưa Đoàn đi Sân bay)
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu (đưa, đón tại Sân bay Tân Sơn Nhất – TP HCM). (Lịch này thay thư mời).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Tháng hiện tại133,974
  • Tổng lượt truy cập3,537,234