Lịch làm việc tuần 50/2022/HĐND

Thứ bảy - 10/12/2022 18:33
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 50 (Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022)
 
THỨ HAI (ngày 12/12)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long năm 2022. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Thị ủy Bình Long.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 13/12)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 14/12):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh báo cáo chuyên đề: "Quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước" cho đoàn nghiên cứu thực tế lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 56 của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Hội trường B, Trường Chính trị Bình Phước

3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 12/2022.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (ngày 15/12):
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 37/2022.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Đồng Phú khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45, tại Hội trường huyện Đồng Phú.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
 3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh để kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2022.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh; đ/c Giang Thị Phương Hạnh - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh, đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQT
Mời dự: Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.

THỨ SÁU (ngày 16/12):
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Bù Gia Mập khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường C - UBND huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi công tác tại huyện Bù Đăng. cùng đi: đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQT.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp triển khai công tác chuẩn bị đón tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Jeollanamdo – Hàn Quốc.
Kính mời: đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy; Sở Ngoại vụ; Công an tỉnh; Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Sở Y tế; Công ty Becamex – Bình Phước.
Cùng dự: Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Trưởng phòng công tác HĐND, đ/c La Văn Trường – Phó Trưởng phòng HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe:  Bùi Thanh Hải.

2. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự kỳ họp kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND thị xã Phước Long khóa IV.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Trung tâm hội nghị thị xã Phước Long.
Lái xe: Lê Thanh Hải.

3. Lãnh đạo Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

(Lịch này thay thư mời).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 161 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 139 | lượt tải:44

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Tháng hiện tại82,661
  • Tổng lượt truy cập3,485,921