Lịch làm việc tuần 09/2023/HĐND

Thứ bảy - 25/02/2023 04:47
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 09 (Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023
)
THỨ HAI (ngày 27/02)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh; đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bàn giao công tác tại Thị ủy Chơn Thành (theo chương trình riêng).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Thị ủy Chơn Thành.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự trực tuyến Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” do Bộ VH-TT&DL phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện CTQG HCM và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức.

Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi ủy chi bộ.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng  Thông tin Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp A - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
5. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp lãnh đạo Văn phòng với lãnh đạo các phòng chức năng. Cùng dự: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chức năng Văn phòng.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, Phòng họp A, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh; đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp với lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh. Cùng dự: Đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh - Kế toán; Hoàng Thị Hiền - Thủ quỹ.
Nội dung: báo cáo kết quả thực hiện kinh phí năm 2022 và dự trù kinh phí hoạt động năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng làm việc lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh.
THỨ BA (ngày 28/02)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
Nội dung: Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề tháng 3/2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh; đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bàn giao công tác.
Mời dự: Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 - 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh; đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Chi bộ định kỳ tháng 2/2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 2/2023 và tổ chức lễ kết nạp Đảng viên.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.
THỨ TƯ (ngày 01/3)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Hà Anh Dũng - Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thường trực HĐND huyện Bù Gia Mập, Ban  kinh tế - xã hội HĐND huyện Bù Gia Mập; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
 Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, khảo sát tại Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Bù Gia Mập.
+ 09 giờ 30, khảo sát tại Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu, huyện Bù Gia Mập.
+ 14 giờ 00, giám sát tại UBND huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ NĂM (ngày 02/3)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở HĐND và UBND huyện Lộc Ninh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
3. Đ/c Hà Anh Dũng - Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thường trực HĐND thị xã Chơn Thành, Ban kinh tế - xã hội thị xã Chơn Thành; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
 Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, khảo sát tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Long, thị xã Chơn Thành.
+ 09 giờ 30, khảo sát tại Trường THPT Chu Văn An, thị xã Chơn Thành.
+ 14 giờ 00, giám sát tại UBND thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ SÁU (ngày 03/3)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở HĐND và UBND thị xã Bình Long.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát tình hình giải quyết vụ việc của ông Nguyễn Ngọc Sơn, trú tại tổ 3, khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng  Tâm - Phó Trưởng Ban pháp HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Mời dự: đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân UBND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, làm việc với Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Đồng Xoài, tại trụ sở Thanh tra tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 10 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe:  Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Vĩnh Sáu.

(Lịch này thay thư mời).
                                                                                       

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Tháng hiện tại153,347
  • Tổng lượt truy cập3,556,607