Lịch làm việc Tuần lễ 19/2023/HĐND

Thứ sáu - 05/05/2023 21:50
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 19 (Từ ngày 07/5/2023 đến ngày 12/5/2023)

CHỦ NHẬT (ngày 07/5)
1. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 2), khóa 107 năm 2023 (từ ngày 07/5/2023 đến ngày 26/5/2023).
Địa điểm: tại Trung tâm GDQP&AN/ Trường Quân sự Quân khu 7 (số 479, đường Tô Ký, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quân 12, thành phố Hồ Chí Minh).
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ HAI (ngày 08/5)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với các dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và Luật Giá (sửa đổi) do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Sở Công thương.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 09/5)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: TP, PTP các Phòng Chuyên môn; Chuyên viên phòng công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại huyện Bù Đốp và huyện Bù Gia Mập (Theo kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh) .
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri UBND xã Thiện Hưng, tại huyện Bù Đốp
+ 14 giờ 00, tiếp cúc cử tri tại UBND xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu (chở Đoàn đại biểu các sở ngành).
(Ghi chú: xe Nguyễn Văn Dương chở Đoàn đại biểu đi TXCT của Đoàn ĐBQH  tại Phú Riềng và Phước Long).
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh  dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 13/2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 10/5)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00: Đoàn làm việc tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng.
Phương tiện: Thuê xe.
4. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long (Theo kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh) .
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu (chở Đoàn đại biểu các sở ngành).
(Ghi chú: xe Nguyễn Văn Dương chở Đoàn đại biểu đi TXCT của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Đồng Phú và Đồng Xoài).
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Tại Hội trường tầng 8 -Tòa nhà trung tâm, Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
THỨ NĂM (ngày 11/05)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tiếp công định kỳ tháng 5/2023.
Mời dự: Các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Chơn Thành cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban: kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị tập huấn kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản trong cả nước kỳ 2019 - 2023 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đến hết ngày 12/5/2023)
Thời gian, địa điểm: Khách sạn Park Đà Lạt, 19 Lê Đại Hành, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm đồng (12 giờ 30 xuất tại cơ quan).
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00: Đoàn làm việc tại xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng.
Phương tiện: Thuê xe.
5. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự buổi làm việc giữa lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh để thống nhất nội dung chuẩn bị cho Chương trình gặp gỡ, tiếp xúc giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhân Tháng Công nhân năm 2023 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.
6. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại huyện Hớn Quản và thị xã Chơn Thành (Theo kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh).
+ 08 giờ 00,  tiếp xúc cử tri tại UBND xã Phước An, huyện Hớn Quản
+ 14 giờ 00, tiếp xúc cử tri tại UBND xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu (chở Đoàn đại biểu các sở ngành).
(Ghi chú: xe Nguyễn Văn Dương chở đoàn đại biểu đi TXCT của Đoàn ĐBQH tại xã Bom Bo)

THỨ SÁU (ngày 12/5)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự làm việc với Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp G - UBND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và triển khai lấy ý kiến đóng góp đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh:
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ 00: Dự Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và triển khai lấy ý kiến đóng góp đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- 14 giờ 00: Dlàm việc với Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, tại phòng họp G - UBND tỉnh.

 (Lịch này thay thư mời).
                                                

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập64
  • Tháng hiện tại185,659
  • Tổng lượt truy cập3,588,919