Lịch làm việc Tuần 28/HĐND/2023

Chủ nhật - 09/07/2023 00:15
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 28 (Từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/2023)
THỨ HAI (ngày 10/7)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 15/2023.
Thời gian, địa điểm: (01 ngày) 08 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Tòa nhà Trung tâm Trường Chính trị tỉnh. Cùng đi: đ/c Trương Thị Bích - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng HCTCQT; đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Tòa nhà Trung tâm - Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ BA (ngày 11/7)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Mời dự: Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và thành phần khác  theo Giấy  mời số 210 /GM- HĐND ngày 28/6//2023 của Thường trực HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 45, tại Tòa nhà Trung tâm - Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe:  Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
THỨ TƯ (ngày 12/7)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Mời dự: Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và thành phần khác theo Giấy mời số 210/GM- HĐND ngày 28/6/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 45, tại Tòa nhà Trung tâm - Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe:  Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh - Kế toán Trưởng dự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính, kế toán (từ ngày 12/7 đến 15/7/2023) .
Địa điểm: Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng, số 192 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu (đưa, đón đi sân bay).
3. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ.

 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 13/07)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023.
Mời dự: Các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Phú Riềng cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Võ Thị Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ tám, HĐND huyện Đồng Phú khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45, tại Hội trường huyện Đồng Phú.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng Phòng HCTCQT dự Hội nghị quán triệt ý định; triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; công bố ý định diễn tập KVPT huyện Bù Đăng, Đồng Phú và tập huấn diễn tập KVPT tỉnh năm 2023.
Thời gian, địa điểm: (01 ngày) 07 giờ 30, tại Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ SÁU (ngày 14/7)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Hớn Quản khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 45, tại Hội trường HĐND - UBND huyện Hớn Quản.     
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.  
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Bù Đốp khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 45, tại Hội trường huyện Bù Đốp.     
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Lễ khởi công xây dựng đường giao thông trên địa bàn xã Bù Gia Mập thuộc Dự án 2 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Nhà văn hóa thôn Bù Rên, xã Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.


 (Lịch này thay thư mời).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập33
  • Tháng hiện tại136,439
  • Tổng lượt truy cập3,539,699