Lịch làm việc Tuần 33/2023/HĐND

Chủ nhật - 13/08/2023 21:00
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 33 (Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023)
THỨ HAI (ngày 14/8)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự:
+ 09 giờ 30, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1 (Bước 1), tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
+ 10 giờ 00 - 10 giờ 30, Hội nghị cán bộ chủ chốt (Bước 2).
+ 10 giờ 30 - 11 giờ 00, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (Bước 3).
+ 11 giờ 00, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2 (Bước 4).
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt,
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự:
+ 10 giờ 00 - 10 giờ 30, Hội nghị cán bộ chủ chốt (Bước 2).
+ 10 giờ 30 - 11 giờ 00, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (Bước 3).
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 - 10 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
4. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trưởng đoàn chủ trì họp Đoàn kiểm tra triển khai Quyết định, Kế hoạch theo Quyết định số 1110-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thành phần: Đ/c Đào Thị Lanh - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Phó Trưởng đoàn); đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Văn Xuân - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đ/c Hứa Thị Thúy Triều - Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Đặng Quang Trung - chuyên viên phòng Lý luận - văn hóa - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Lý Thanh Tâm - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đ/c Nguyễn Minh Quang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đ/c Bùi Thị Minh Thúy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Đảng ủy các Sở: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp lãnh đạo Văn phòng.
Thành phần: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn. Cùng dự: đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh - Kế toán trưởng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 15/8)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp trực tuyến hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  
Thời gian, địa điểm: (cả ngày) 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ (ngày 16/8)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện các dự án sau trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn tiến hành khảo sát thực tế một số dự án được giao đất, thuê đất trên địa bàn tỉnh (có chương trình riêng).
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp thống nhất Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.  
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, UBND huyện Bù Đăng, UBND huyện Lộc Ninh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 17/8)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 21/2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh Báo cáo viên triển khai tại Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại UBND xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện các dự án sau trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
THỨ SÁU (ngày 18/8)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường lầu 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.


 (Lịch này thay thư mời).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập92
  • Tháng hiện tại132,946
  • Tổng lượt truy cập3,536,206