Lịch làm việc tuần 37/2023/HĐND

Chủ nhật - 10/09/2023 21:08
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 37 (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023)

 
THỨ HAI (ngày 11/9)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị triển khai Quyết định kiểm toán của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Bình Phước và lồng ghép các chuyên đề: việc quản lý, sử dụng quỹ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2020-2022; việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020-2022 tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp A - UBND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát theo Quyết định số 1125-QĐ/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì làm việc với Thường trực Huyện ủy Hớn Quản.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; Thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định số 1125-QĐ/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở Huyện ủy Hớn Quản.
Lái xe: Bùi Thanh Hải. 
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trưởng Đoàn chủ trì Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1110-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông; đ/c Nguyễn Minh Quang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Thành phần: Đ/c Đào Thị Lanh - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Phó Trưởng đoàn); đ/c Trần Văn Xuân - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Hứa Thị Thúy Triều - Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Đặng Quang Trung - chuyên viên phòng Lý luận - văn hóa - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Sở Thông tin và Truyển thông.
          Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì làm việc với UBND huyện Đồng Phú về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Mời dự: Lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phú; Chủ tịch UBND xã Tân Tiến.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì thực hiện quy trình 5 bước bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị.
 Thời gian:
 + 14 giờ 00 - 14 giờ 10: Họp lãnh đạo Văn phòng.
Thành phần: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQT.
+ Từ 14 giờ 10 - 14 giờ 20: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng.
 Thành phần: Chi ủy Chi bộ Văn phòng; đ/c Đào Thị triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng các phòng và tương đương; đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQT.
+ Từ 14 giờ 20 - 14 giờ 25: Họp tập thể lãnh đạo Văn phòng.
 Thành phần: Đ/c Đào Thị Triển -  Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQT.
+ Từ 14 giờ 25 - 14 giờ 50: Hội nghị cán bộ chủ chốt.
 Thành phần: Chi ủy chi bộ Văn phòng; Công chức, nhân viên hợp đồng 111 của Phòng HCTCQT.
+ Từ 14 giờ 50: Họp lãnh đạo Văn phòng.
Thành phần: Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng phòng HCTCQT.
Địa điểm: tại Phòng họp C - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 12/9)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa -  xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điều Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác hội đồng; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý quy hoạch phân khu sân gôn kết hợp khu đô thị, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
3. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2023.
Thời gian, địa điểm: (từ ngày 12/9 đến ngày 22/9/2023) 07 giờ 30, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
4. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trưởng Đoàn chủ trì Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1110-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Sở Y tế.
Thành phần: Đ/c Đào Thị Lanh - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Phó Trưởng đoàn); đ/c Trần Văn Xuân - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Hứa Thị Thúy Triều - Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Đặng Quang Trung - chuyên viên phòng Lý luận - văn hóa - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Sở Y tế.
          Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2023.
Thời gian, địa điểm: (từ ngày 12/9 đến ngày 22/9/2023) 07 giờ 30, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điều Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ (ngày 13/9)
SÁNG:
1.  11 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp đoàn công tác Thường  HĐND tỉnh Tây Ninh (Theo kế hoạch của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Trường Tùng - Giám đốc VNPT Bình Phước; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Hành chính công, quản lý công Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Thời gian, địa điểm: (từ ngày 13/9 đến ngày 14/9/2023) 07 giờ 30, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh (Theo kế hoạch của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng Thông tin - Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
(Văn phòng giao Phòng Công tác HĐND; Phòng Thông tin và Dân nguyện chuẩn bị nội dung).
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 14/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trưởng Đoàn chủ trì Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1109-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Sở Công thương.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (Phó Trưởng đoàn); đc Mạc Đình Huấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Đức Nha - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh, đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh - chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở Sở Công thương.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban thông qua báo cáo kết quả giám sát.
Thành phần: Các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban dân tộc tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Tư Pháp, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND huyện Bù Đốp, UBND huyện Lộc Ninh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.  
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 15/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 23/2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3.  Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về Bảo vệ môi trường năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Khách sạn Sao Mai -121 Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài.


 (Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Tháng hiện tại134,056
  • Tổng lượt truy cập3,537,316