Lịch làm việc Tuần lễ 41/2023/HĐND

Thứ sáu - 06/10/2023 07:26
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 41 (Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 13/10/2023)

THỨ HAI (ngày 09/10)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Quản lý Đô thị” Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
3. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nội dung “ thống nhất tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng 46 ha để xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)”.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và  tương đương.
Thời gian, địa điểm: (từ ngày 04/10 đến ngày 26/10/20230), tại Phân viện học viện Hành chính Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh.
THỨ BA (từ ngày 10/10)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia diễn tập KVPT tỉnh năm 2023. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND; đ/c Mai Anh Nam - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Công tác Quốc hội; đ/c La Văn Trường - PTP HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: Từ  08 giờ 00 ngày 10/10 đến 11 giờ 00 ngày 11/10/2023, tại Sân vận động tỉnh và Mã Đà.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
(Lưu ý: Trang phục: Các đ/c trong khung tập mang mặc quân phục K08; các đ/c phục vụ mặc quân phục K20 (mang theo quân tư trang cá nhân);  phương tiện: Từ cơ quan đến Sân vận động đi xe cơ quan và từ Sân vận động vào Mã Đà đi xe tập trung của Ban tổ chức).
THỨ (ngày 11/10)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục tham gia diễn tập KVPT tỉnh năm 2023. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND; đ/c Mai Anh Nam - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Công tác Quốc hội; đ/c La Văn Trường - PTP HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: Từ  08 giờ 00 - 11 giờ 00, tại Sân vận động tỉnh và Mã Đà.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
3. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
Thành phần: Toàn thể đảng viên, công chức, người lao động cơ quan.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 12/10)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp mặt Doanh nghiệp năm 2023 Nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2023).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3.  Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023.
Mời dự: Các đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Đồng Xoài cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Thông tin, dân nguyện; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên Phòng Thông tin, dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở Ban tiếp Công dân.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị nắm tình hình kinh tế - xã hội và triển khai lấy ý kiến đóng góp dự án luật trình tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
5. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Hội thảo “thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học tỉnh Bình Phước” .
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su Bình Phước.
THỨ SÁU (ngày 13/10)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì:
+  Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: Chuyên viên Phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Chánh án TAND tỉnh; Viện trưởng VKSND tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh. 
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 - 09 giờ 30 , tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
+ Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh;  đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Quản lý nhà nước về Quy hoạch” Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Thời gian, địa điểm:  (từ ngày 13/10 đến 14/10/2023) 07 giờ 30, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với UBND thị xã Phước Long nội dung“giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”.
Thành phần: Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Thường trực HĐND thị xã Phước Long. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở HĐND - UBND thị xã Phước Long. 
Lái xe: Võ Khải Kiệt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
Lái xe: Võ Khải Kiệt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.

CHỦ NHẬT (ngày 15/10)
Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ 11 (mở rộng), nhiệm kỳ 2019-2024 và Lễ kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.


(Lịch này thay thư mời).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Tháng hiện tại185,063
  • Tổng lượt truy cập3,588,323