Lịch làm việc Tuần lễ 42/HĐND/2023

Chủ nhật - 15/10/2023 22:23
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 42 (Từ ngày 14/10/2023 đến ngày 20/10/2023)
THỨ BẢY (ngày 14/10)
 Lãnh đạo HĐND tỉnh dự tiếp Đoàn công tác Tỉnh ủy Kon Tum.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00, tại Nhà khách tỉnh.
CHỦ NHẬT (ngày 15/10)
Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Quản lý nhà nước về an sinh xã hội, giảm nghèo” Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
THỨ HAI (ngày 16/10)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và  tương đương.
Thời gian, địa điểm: (từ ngày 04/10 đến ngày 26/10/20230), tại Phân viện học viện Hành chính Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự lần thứ 5 năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự họp Đoàn Giám sát theo Quyết định số 1125-QĐ/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp D - UBND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự lần thứ 5 năm 2023.
Thành phần: Toàn thể đảng viên, công chức, người lao động cơ quan.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
TỐI:
Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND dự Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 30, tại trụ sở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
THỨ BA (ngày 17/10)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với UBND huyện Lộc Ninh nội dung “giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”.
Thành phần: Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND; đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở HĐND - UBND huyện Lộc Ninh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 36/2023 báo cáo kết quả hoạt động 09 tháng đầu năm 2023 và công tác chuẩn bị của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.   
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách  Ban  kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự án luật trình tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp Ban văn hóa - xã hội thống nhất báo cáo kết quả khảo sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa  xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh  và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, UBND thị xã Bình Long, UBND thị xã Phước Long; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp C - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch, thực hiện thủ tục hành chính Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Giám sát và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
THỨ (ngày 18/10)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trưởng Đoàn chủ trì họp Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1109-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (Phó Trưởng đoàn); đc Mạc Đình Huấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Đức Nha - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh, đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh - chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội thảo khoa học cấp Bộ năm 2023 về “phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ theo Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị”.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 19/10)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì:
+  Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: Chuyên viên Phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Chánh án TAND tỉnh; Viện trưởng VKSND tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh. 
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 - 09 giờ 30 , tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
+ Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh;  đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Phát triển nguồn nhân lực xã hội” Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
3. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2023.
Thời gian, địa điểm: (từ ngày 19/10 đến 22/10/2023) 08 giờ 00, tại Phòng 202D - Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự gặp mặt cán bộ lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023) và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 -20/10/2023).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Khách sạn Bom Bo.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 20/10)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 26/2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự làm việc với Đoàn Kiểm tra 889 (theo Quyết định số 889-QĐNS/TW ngày 07/6/2023 của Bộ Chính trị).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

 (Lịch này thay thư mời).
                                                                                       
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 163 | lượt tải:86

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 143 | lượt tải:45

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 178 | lượt tải:54
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Tháng hiện tại99,630
  • Tổng lượt truy cập3,502,890