Lịch làm việc Tuần 35/2023/HĐND

Chủ nhật - 27/08/2023 22:32
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 35 (Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 01/9/2023)

 
THỨ HAI (ngày 28/8)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND các huyện Bù Đăng, Đồng Phú, Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù Gia Mập về thực hiện dự án kiên cố hóa phòng học tạm, phòng bán kiên cố.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Phó Chủ tịch UBND (phụ trách văn hóa - xã hội) huyện Bù Đăng, Đồng Phú, Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù Gia Mập; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo của UBND huyện Bù Đăng, Đồng Phú, Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải. 
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gan, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Ban dân tộc tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.    
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2023.
Thời gian, địa điểm: (từ ngày 28/8 đến ngày 08/9/2023) 13 giờ 30, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
2. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trưởng Đoàn ủy quyền đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phó Trưởng đoàn chủ trì Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1109-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Sở Xây dựng và đ/c Võ Tất Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng.
 Thành phần: Đc Mạc Đình Huấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Đức Nha - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh, đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh - chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Sở Xây dựng.
3. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát Tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 của HĐND các cấp tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Thường trực HĐND huyện Bù Gia Mập, tại trụ sở HĐND-UBND huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu..
THỨ BA (ngày 29/8)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trưởng Đoàn ủy quyền đ/c Đào Thị Lanh - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phó Trưởng đoàn chủ trì Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1110-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo; đ/c Lý Thanh Tâm - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thành phần: Đ/c Trần Văn Xuân - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đ/c Hứa Thị Thúy Triều - Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Đặng Quang Trung - chuyên viên phòng Lý luận - văn hóa - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh về việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tổ cáo của công dân và việc thực hiện chính sách pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số dự án trọng điểm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, Giám sát tại UBND huyện Hớn Quản.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát Tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 của HĐND các cấp tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Thường trực HĐND thành phố Đồng Xoài, tại trụ sở HĐND-UBND thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
THỨ (ngày 30/8)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị phân tích, đánh giá các Chỉ số PCI, DDCI Bình Phước năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 do UBND tỉnh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
TỐI:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Đêm nhạc MiNi Show truyền hình hơn cả yêu thương chủ đề “Mẹ”.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30, tại khu vui chơi Bình Long phố, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Nguyễn Văn Dương. 
THỨ NĂM (ngày 31/8)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự viếng nghĩa trang liệt sỹ Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 00, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trưởng Đoàn ủy quyền đ/c Đào Thị Lanh - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phó Trưởng đoàn chủ trì Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1110-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Sở Khoa học - Công nghệ và đ/c Bùi Thị Minh Thúy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
Thành phần: Đ/c Trần Văn Xuân - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đ/c Hứa Thị Thúy Triều - Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Đặng Quang Trung - chuyên viên phòng Lý luận - văn hóa - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 22/2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 01/9)
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023.
2. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực cơ quan.
3. Trực công vụ: theo Thông báo số 229/TB-VP ngày 25/08/2023 của  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ BẢY (ngày 02/9)
1. Đ/c Đỗ Văn Mạnh -  Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực cơ quan.
2. Trực công vụ: theo Thông báo số 229/TB-VP ngày 25/08/2023 của  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.


 (Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập79
  • Tháng hiện tại133,637
  • Tổng lượt truy cập3,536,897