Lịch làm việc Tuần 32/HĐND/2023

Chủ nhật - 06/08/2023 22:46
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 32 (Từ ngày 07/8/2023 đến ngày 11/8/2023)
THỨ HAI (ngày 07/8)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:       
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng  - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì:
+ Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh tháng 8/2023.
* Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh.
Thời gian: 14 giờ 00 - 15 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
+  lấy phiếu tín nhiệm tại cơ quan công tác đối với Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban chuyên trách HĐND tỉnh.
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.
Thời gian:
- Từ 15 giờ 00 - 15 giờ 30: Lấy phiếu tín nhiệm đối với Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (không phải là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
* Thành phần dự:  Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Chi ủy Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- Từ 15 giờ 30 - 16 giờ 00: Lấy phiếu tín nhiệm đối với Trưởng Ban chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban chuyên trách các Ban HĐND tỉnh.
* Thành phần dự: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng; Chi ủy Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng phòng (hoặc tương đương) các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng; Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Bí thư Đoàn TNCSHCM Văn phòng.
Địa điểm: tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt. Bùi Thanh Hải
2. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trưởng Đoàn chủ trì họp Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1110-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thành phần: Đ/c Đào Thị Lanh - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Phó Trưởng đoàn); đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Văn Xuân - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đ/c Hứa Thị Thúy Triều - Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Đặng Quang Trung - chuyên viên phòng Lý luận - văn hóa - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
3. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trưởng Đoàn ủy quyền đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phó Trưởng đoàn chủ trì họp Đoàn kiểm tra triển khai công bố Quyết định, Kế hoạch theo Quyết định số 1109-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 Thành phần: Đc Mạc Đình Huấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Đức Nha - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh, đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh - chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Đảng ủy Sở Công thương, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng ủy Sở Xây dựng, Chi bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch; đ/c Võ Tất Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng họp C - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Văn phòng.
 Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.
Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng; Chi ủy Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng phòng (hoặc tương đương) các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng; Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Bí thư đoàn TNCSHCM Văn phòng. Cùng dự: đ/c La Văn Trường - PTP HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 08/8)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn Giám sát việc thực hiện dự án đường vào Khu công nghiệp Long Tân huyện Phú Riềng.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh (Phó Trưởng Đoàn); đ/c Vũ Long Sơn -TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Thường trực HĐND, UBND, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00 - 09 giờ 30: Đoàn khảo sát thực tế tại dự án đường vào Khu công nghiệp Long Tân, huyện Phú Riềng.
+ 09 giờ 30 - 11 giờ 00: Đoàn làm việc với UBND huyện Phú Riềng, tại trụ sở HĐND - UBND huyện Phú Riềng.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt. Nguyễn Vĩnh Sáu.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn Giám sát việc thực hiện dự án đầu tư kiên cố hóa phòng học tạm, phòng bán kiên cố cấp học mầm non và tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Thành Phần: Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh ( Phó Trưởng Đoàn); đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.  
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng; đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Bù Đốp và huyện Lộc Ninh (khi đoàn làm việc tại địa phương)
Thời gian, địa điểm:
+08 giờ 00 - 11 giờ 00: Đoàn khảo sát thực tế tại một số công trình điểm trường được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Bù Đốp.
+ 14 giờ 00 - 16 giờ 00: Đoàn khảo sát thực tế tại một số công trình điểm trường được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Lộc Ninh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
3. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X tại thị xã Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Minh Long.
Phương tiện: thuê xe.
THỨ (ngày 09/8)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn Giám sát việc thực hiện dự án đầu tư kiên cố hóa phòng học tạm, phòng bán kiên cố cấp học mầm non và tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh (Phó Trưởng Đoàn); đ/c Vũ Long Sơn -TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Bù Đăng và huyện Đồng Phú (Khi Đoàn làm việc tại địa phương).
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00 - 11 giờ 00: Đoàn khảo sát thực tế tại một số công trình điểm trường được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Bù Đăng.
+ 14 giờ 00 - 16 giờ 30: Đoàn khảo sát thực tế tại một số công trình điểm trường được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Đồng Phú.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Nguyễn Vĩnh Sáu.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn Giám sát việc thực hiện dự án đầu tư kiên cố hóa phòng học tạm, phòng bán kiên cố cấp học mầm non và tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Thành Phần: Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh ( Phó Trưởng Đoàn); đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.  
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Thường trực HĐND, UBND, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 - 11 giờ 00: Đoàn khảo sát thực tế tại một số công trình điểm trường được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương. 
3. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X tại thị xã Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm:
+ 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Nha Bích.
+ 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Thắng.
Phương tiện: thuê xe.
TỐI:
Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp các Đoàn khách Trung ương và đại biểu đến làm việc tại tỉnh Bình Phước (theo Kế hoạch 255/KH-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00, tại Khách sạn Bom Bo.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
THỨ NĂM (ngày 10/8)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023.
Mời dự: Các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Bù Đốp cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự: Đ/c Võ Thị Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thông tin, Dân nguyện; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự:
+  07 giờ 00, dự  “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2023, tại Trung tâm hành chính xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng.
+ 11 giờ 30, dự tiếp các Đoàn khách Trung ương và đại biểu đến làm việc tại tỉnh Bình Phước (theo Kế hoạch 255/KH-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh), tại UBND huyện Bù Đăng
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Lễ phát động “Tháng hành động vì Nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2023”.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
4. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00,  tại Hội trường UBND xã Lộc An.
+ 14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Lộc Hòa.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
5. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
6. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh   dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00,  tại Hội trường UBND xã Lộc Khánh.
+ 14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Lộc Thái.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
7. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00: tại Hội trường UBND xã Phước Minh.
+ 13 giờ 30: tại Hội trường UBND xã Đa Kia.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
8. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00: tại Hội trường UBND xã Đồng Tiến.
+ 14 giờ 00: tại Hội trường UBND thị trấn Tân Phú.
Phương tiện: thuê xe.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự:
+ 13 giờ 30, tham dự  Đoàn công tác do đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn thăm, làm việc với Hội Cựu chiến binh và hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh (theo lịch UBND tỉnh).
Địa điểm: tại trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh.
+ 15 giờ 30, làm việc với Đoàn công tác đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tình hình thực hiện nhiệm vụ 08 tháng đầu năm 2023.
Địa điểm: tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
+ 17 giờ 30, dự tiếp Đoàn công tác đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (theo Kế hoạch 255/KH-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh).
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự tháng 8/2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi Bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự tháng 8/2023.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 11/8)
SÁNG
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó ChánhVăn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
3. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì dự Hội nghị trực tuyến Văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.


 (Lịch này thay thư mời).

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:88

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 182 | lượt tải:55
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Tháng hiện tại128,812
  • Tổng lượt truy cập3,532,072