Lịch làm việc Tuần 23/HĐND/2023

Thứ bảy - 03/06/2023 08:22
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 23 (Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 09/6/2023)

THỨ HAI (ngày 05/6)
SÁNG
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự sát hạch tuyển chọn cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh theo Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, phòng họp C - Tỉnh ủy.
THỨ BA (ngày 06/6)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban dân tộc HĐND tỉnh về thông qua báo cáo kết quả giám sát kết quả thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp.
 Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thường trực HĐND huyện Đồng Phú, Ban pháp chế HĐND huyện Đồng Phú. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, làm việc với Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú, tại trụ sở Công an huyện Đồng Phú.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh thông qua báo cáo kết quả giám sát kết quả thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 -2025” trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND huyện Bù Đăng, UBND huyện Phú Riềng. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
5. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự sát hạch tuyển chọn cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh theo Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, phòng họp C - Tỉnh ủy.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ (ngày 07/6)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh định kỳ tháng 6 năm 2023; cho ý kiến về công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Trưởng Ban văn hóa - xã hội  HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnhCùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00,  Đoàn làm việc tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: Kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Chủ trì làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuẩn bị nội dung thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến -  Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Lái xe: Bùi Thanh Hải
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00,  Đoàn làm việc tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS -THPT Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
4. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc với đại diện Thường trực Huyện ủy và các phòng, ban liên quan huyện Bù Đốp về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh theo Quyết định 919-QĐ/TU  ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Huyện ủy Bù Đốp.  
THỨ NĂM (ngày 08/06)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c  Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023 và báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp G - UBND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023.
Mời dự: Các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Bù Gia Mập cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại trụ sở Ban tiếp Công dân tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp.
 Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thường trực HĐND huyện Phú Riềng, Ban pháp chế HĐND huyện Phú Riềng. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, làm việc với Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Riềng, tại trụ sở Công an huyện Phú Riềng.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tham gia giảng bài lớp Trung cấp Lý luận Chính trị khóa 128 - huyện Bù Gia Mập (theo Thư mời của Trường Chính trị tỉnh).
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
5. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự buổi làm việc về trao đổi một số nội dung liên quan đến xác minh tài sản, thu nhập.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, tại trụ sở Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự liên hoan với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp Đại tá Lê Đa Tịnh - Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (ấp 2 xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài).
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến -  Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, làm việc với Cục Hải quan và Cục Thuế, tại trụ sở Cục Thuế.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 09/6)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00,  Đoàn làm việc tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
3. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc với đại diện Thường trực Thành ủy  và các phòng, ban liên quan thành phố Đồng Xoài về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh theo Quyết định 919-QĐ/TU  ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Thành ủy Đồng Xoài.  
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến -  Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
(Lịch này thay thư mời).
                                                                                       

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:4

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Tháng hiện tại130,305
  • Tổng lượt truy cập3,533,565